CADRU LEGAL

Actele normative care reglementează evaluarea
și certificarea competențelor profesionale

PREVEDERI LEGALE privind Certificarea Cunoștințelor (calificarea) prin Evaluare

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de îmbunătățire a performanței, care ne ajută să evoluăm din punct de vedere profesional, să acumulăm cunoștințe în domeniul în care activăm sau în domenii noi (reconversie profesională).

Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională și este reglementată prin articolul nr.192 din Codul Muncii.

Formarea profesională asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă, dobândirea de noi competențe și dezvoltarea și certificarea celor deja dobândite pe alte căi decât cele formale.

Competențele profesionale se dobândesc pe cale FORMALĂ, NONFORMALĂ SAU INFORMALĂ care (…), se definesc astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate – contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducațional, familie, societate sau mediu profesional. Vezi versiunea completă republicată în Monitorul Oficial nr. 110 din 13 Februarie 2014

Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională, se adresează unui Centru Autorizat pentru ocupația/calificarea respectivă. Standardul ocupațional este documentul care descrie activitățile și sarcinile profesionale specifice ocupațiilor dintr-o arie ocupațională și reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora în concordanță cu cerințele pieței muncii.

Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.), instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării (vezi Hotărârea nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări – Guvernul României) asigură cadrul general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii.

Autoritatea Națională pentru Calificări, în temeiul art. 22 alin. (1) din Ordonanță, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională și a Centrelor de Evaluare a Competențelor Profesionale, astfel încât aceasta să se desfășoare în mod unitar în întreaga țară. Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională prin alte căi decât cele formale (Centrelor de Evaluare a Competențelor Profesionale) trebuie să îndeplinească o serie de  condiţii de eligibilitate care pare că au fost întocmite astfel încât cât mai puține centre să fie declarate eligibile. Vezi format complet Metodologie de autorizare. Un aspect foarte important de știu este faptul că Centrele de Evaluare a Competențelor Profesionale, instituții autorizate de ANC pentru certificarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formele, se supun unor condiții suplimentare impuse de Autoritate. Una dintre ele este faptul că reautorizarea se face anual, pe fiecare calificare în parte iar condițiile sunt cel puțin la fel de stricte ca la autorizarea inițială.    

În procesul de coordonare a autorizării centrelor de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, utilizează Evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori și evaluatori externi, denumiți în continuare experți în evaluare și certificare în sistemul formării profesionale a adulților. Calitatea de evaluator se obține prin participarea la selecția pentru obținerea calității de evaluator de competențe profesionale și înscrierea ulterioară în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale. Centrele de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale au dreptul să folosească doar evaluator înscriși în Registrul național al evaluatorilor. Procedurile pentru evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare sunt organizate și desfășurate tot de către ANC și presupun derularea mai multor etape. Detalii aici.

În vederea participării la selecția pentru obținerea calității de evaluator extern orice persoană interesată trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 1. să fie absolvent de studii universitare;
 2. să deține certificatul de evaluator extern, obținut prin absolvirea unui program de formare profesională continuă autorizat în condițiile legii;
 3. să aibă experiență de muncă de minimum 3 ani, ca angajat cu studii universitare;
 4. să fi participat în ultimii 4 ani la programe de formare profesională continuă (minimum 40 de ore).

Evaluatorii de competențe profesionale își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile instrucțiunilor privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale, aprobate prin decizia președintelui ANC. Evaluatorii de competențe profesionale pot fi evaluați periodic/monitorizați de către evaluatorii de evaluatori, în baza unei decizii a președintelui ANC.

Finalitatea procesului de evaluare este reprezentată de eliberarea Certificatului de Competențe Profesionale. ANC, prin centrele autorizate, tipărește și gestionează certificatele de competențe profesionale. Certificatele de Competențe Profesionale au recunoaștere națională și regimul actelor de studii (vezi model certificat). Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire/finalizare. Citește mai multe despre Regimul actelor de studii. Certificatului de Competențe Profesionale este echivalentul Certificatului de Calificare Profesională, singura diferență dintre cele două fiind modalitatea de obținere. Certificatului de Competențe Profesionale se obține prin Evaluare și se adresază ca serviciu persoanelor care cunosc meseria, au practicat-o sau o practică dar nu au calificare iar Certificatului de Calificare Profesională se obține ca urmare a participării la un curs de lungă durată și se adresează persoanelor care doresc să învețe o meserie.

LEGISLAȚIE GENERALĂ - FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ - EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

PIATRA DE TEMELIE A CENTRULUI OPTIM AD CALIFICĂRI

Forma consolidată astăzi, 21.09.2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05.10.2004. Include modificările aduse prin următoarele acte:

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 3329/81/20055 ;  nr. 4478/2012  si  nr. 167/2013. Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003**) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Ministrul educaţiei şi cercetării şi Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXA 1 PROCEDURĂ de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.

Art. 2. Autoritatea Naţională pentru Calificări coordonează la nivel naţional activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Art. 3. – Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizaţi următorii termeni, definiţi astfel:

 1. competenţa profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă;
 2. standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare;
 3. unitatea de competenţă defineşte o activitate majoră a unei ocupaţii şi rezultatul asociat acesteia;
 4. elementul de competenţă descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unităţi de competenţă, şi rezultatul asociat acesteia;
 5. criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activităţii descrise în elementul de competenţă sau rezultatului acestei activităţi;
 6. gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor şi condiţiilor în care pot avea loc activităţile descrise în unitatea de competenţă;
 7. ghidul pentru evaluare furnizează informaţii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenţei definite în unitatea de competenţă;
 8. metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competenţă. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstraţie structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării;
 9. instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaţionalizată şi cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul aşteptat şi modalitatea de apreciere a rezultatului obţinut;
 10. dovezile de competenţă sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fişa de înregistrare a testului oral, fişa de observare directă a activităţilor realizate de candidat în condiţii reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terţi privind demonstrarea competenţei de către candidat, anterioare procesului de evaluare;
 11. evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională;
 12. centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în condiţiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare şi să certifice competenţele profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
 13. candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
 14. evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări şi care este certificat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, pe baza standardului ocupaţional «evaluator de competenţe profesionale».

Art. 4. – Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, „Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului”, specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional ca fiind competent şi fiabil să asigure funcţionarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menţionat mai sus criteriile de evaluare, precum şi următoarea definiţie:

 • certificatul de competenţe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existenţa încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite Certificatul de competenţă trebuie să conţină data emiterii şi perioada de validitate sau data expirării.

Art. 5. – Procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale are următoarele caracteristici:

 1. este voluntar;
 2. se raportează la standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competenţelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională;
 3. se desfăşoară în timp şi spaţiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaţionale/standarde de pregătire profesională, colectarea dovezilor de competenţă rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte şi la momente diferite;
 4. este independent de procesul de pregătire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaţionale/standardelor de pregătire profesională permite recunoaşterea competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale;
 5. se finalizează, pentru fiecare unitate de competenţă, cu rezultatul „competent” sau „încă nu competent”.

Art. 6. – Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale sunt:

 1. validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competenţă care provin din activităţile descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională; credibilitate: evaluarea foloseşte metode care conduc cu consecvenţă la acelaşi rezultat;
 2. imparţialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesaţi, fără predominarea vreunui interes particular;
 3. flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaţilor şi la particularităţile locului de muncă;
 4. confidenţialitate: datele privind modul de desfăşurare şi rezultatul procesului aparţin beneficiarului;
 5. simplitate: procesul de evaluare este uşor de înţeles şi de aplicat de către toate persoanele

 CAPITOLUL II

Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare
Art. 7. – În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele juridice de drept public sau privat, române ori străine, care desfăşoară activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pot elibera certificate de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională.

Art. 8. – (1) Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 • Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, române ori străine, de drept public sau privat, care doresc să desfăşoară activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, finalizate prin certificate de competenţă cu recunoaştere naţională.
 • Persoanele juridice prevăzute la (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
 1. să fie legal constituite;
 2. să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în
 • Autorizarea se face pentru ocupaţii/calificări pentru care există standarde ocupaţionale/standarde de pregătire profesională, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:
 1. pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanţă;
 2. pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanţă;
 3. pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanţă.

Art. 9. – Criteriile de evaluare a centrelor au în vedere următoarele elemente:

 1. resurse: centrul are acces la resurse umane şi dispune de resursele materiale care să permită efectuarea de evaluări în condiţiile prezentei proceduri;
 2. cunoştinţe şi experienţă recente: evaluatorii centrului urmăresc evoluţia ocupaţiilor în domeniul respectiv şi sunt permanent preocupaţi de dezvoltarea profesională proprie;
 3. materiale şi documentaţie: centrul concepe şi produce materiale corespunzătoare care să permită evaluarea corectă a competenţelor profesionale în concordanţă cu standardele ocupaţionale/standardele de pregătire profesională, pentru care oferă servicii de Aceste materiale se referă la instrumente de evaluare şi materiale de promovare a sistemului de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
 4. derularea proceselor de evaluare: centrul respectă caracteristicile şi principiile evaluării competenţelor profesionale, stabilite în prezenta procedură, în toate procesele de evaluare derulate;
 5. difuzarea informaţiilor: centrul difuzează informaţii şi materiale cu privire la condiţiile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
 6. egalitatea de şanse: centrul oferă oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor candidaţilor care doresc să fie evaluaţi în vederea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale;
 7. procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidaţilor să conteste decizia de evaluare „încă nu competent”, raportată la anumite unităţi de competenţă, şi să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unităţi de competenţă, efectuată de un alt evaluator;
 8. evidenţa înregistrărilor: centrul are un sistem de gestionare a informaţiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerinţelor prezentei

Art. 10. – (1) Fiecare criteriu este analizat şi apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre următoarele etape ale ciclului calităţii: planificare, realizare, verificare şi îmbunătăţire.

 • Fiecare etapă a fiecărui criteriu este punctată de la 0 la Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obţinut pe etape.
 • Nivelul de performanţă al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de Matricea de stabilire a nivelurilor de performanţă este prezentată în anexa nr. 1.
 • Nivelul de performanţă al centrului este stabilit în două etape:
 1. prin autoevaluare, de către centru;
 2. prin evaluare de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Art. 11. – (1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape:

 1. certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale;
 2. elaborarea instrumentelor de evaluare;
 3. testarea instrumentelor de evaluare în condiţii de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare;
 4. culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor;
 5. întocmirea listei dovezilor conform anexei 2;
 6. întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanţă;
 7. întocmirea raportului de evaluare;
 8. depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa 3, însoţită de dosarul de autorizare;
 9. analiza dosarului de autorizare;
 10. soluţionarea cererii de autorizare;
 11. eliberarea autorizaţiei de funcţionare.
 • Autoritatea Naţională pentru Calificări acordă, la cerere, asistenţă metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării.
 • Evaluarea evaluatorilor de competenţe profesionale, în vederea certificării, se face de către verificatori interni, conform prevederilor 32 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. – În vederea obţinerii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape:

 1. solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Autorităţii Naţionale pentru Calificări;
 2. verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare întocmit de centru, de către un verificator extern nominalizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, conform prevederilor 32 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la solicitarea verificării;
 3. întocmirea de către verificatorul extern a raportului de evaluare care cuprinde:
 • matricea de stabilire a nivelului de performanţă;
 • motivarea stabilirii nivelului de performanţă

Art. 13. – (1) Centrul nemulţumit de nivelul de performanţă stabilit de specialistul Autorităţii Naţionale pentru Calificări are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare.

 • Autoritatea Naţională pentru Calificări nominalizează un alt verificator extern, care întocmeşte un alt raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestaţiei.
 • Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea verificator extern rămâne

Art. 14. – Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:

 • actul de înfiinţare;
 • declaraţie pe răspunderea conducătorului instituţiei că organizaţia nu este în situaţie de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;
 • lista ocupaţiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;
 • dovada accesului la condiţiile reale de muncă şi la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unităţi de profil, în cazul organizaţiilor care nu desfăşoară activităţi curente în ocupaţiile pentru care doresc autorizarea);
 • copii de pe certificatele de competenţă ale evaluatorilor de competenţe profesionale;
 • dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare şi lista dovezilor;
 • raportul de evaluare;
 • dovada achitării taxei de

Art. 15. (1) După analizarea dosarului de autorizare Autoritatea Naţională pentru Calificări decide autorizarea centrului pentru o perioadă corespunzătoare nivelului de performanţă stabilit în raportul de evaluare.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări soluţionează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizaţiei de funcţionare.

Art. 16. În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Autoritatea Naţională pentru Calificări comunică în scris solicitantului decizia luată.

Art. 17. – (1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.

 • Autoritatea Naţională pentru Calificări completează autorizaţia de funcţionare şi o înregistrează în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
 • Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru fiecare ocupaţie/calificare pentru care centrul a fost autorizat şi se identifică prin serie, număr şi data eliberării.
 • Modelul autorizaţiei de funcţionare este prezentat în anexa 4, iar modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este prevăzut în anexa nr. 5.
 • În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei de funcţionare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Art. 18. – Centrul nemulţumit de soluţionarea cererii de autorizare se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 19. – Datele privind centrele autorizate se înscriu în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20. – Centrele autorizate au următoarele obligaţii:

 1. să presteze servicii de evaluare, respectând criteriile de evaluare;
 2. să trateze candidaţii la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă;
 3. să adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;
 4. să asigure confidenţialitatea datelor privind evaluările efectuate;
 5. să permită accesul candidaţilor la propriile date;
 6. să pună la dispoziţie persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate referitoare la activitatea de

CAPITOLUL III

Monitorizarea şi înnoirea autorizării

Art. 21. – În sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezintă urmărirea sistematică a activităţii centrelor autorizate.

Art. 22. (1) Centrele transmit trimestrial Autorităţii Naţionale pentru Calificări rapoarte care conţin informaţii cu privire la ocupaţiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestaţiile şi modul de rezolvare a acestora.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin specialiştii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate.

Art. 23. – (1) În cazul în care în urma controlului unui centru se constată că unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atenţionat în scris printr-o notă semnată de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Calificări că nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare şi i se acordă o perioadă de 60 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare.

 • În acest interval, după remedierea neregularităţilor constatate, centrul solicită Autorităţii Naţionale pentru Calificări o nouă evaluare a activităţii
 • Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplineşte toate criteriile de evaluare, Autoritatea Naţională pentru Calificări decide retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Art. 24. – Pentru acordarea unei noi autorizaţii de funcţionare se aplică aceeaşi procedură de autorizare.

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

Art. 25. – Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea  respectivă.

Art. 26. – Evaluarea se poate face pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unităţi de competenţă din respectivul standard, în funcţie de cererea persoanei în cauză.

Art. 27. – (1) Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care solicită evaluarea şi certificarea.

(2) În vederea evaluării competenţelor profesionale corespunzătoare unei ocupaţii/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competenţe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.

Art. 28. – (1) Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluatorul de competenţe profesionale, propria performanţă profesională în raport cu conţinutul standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.

 • Evaluatorul de competenţe profesionale explică şi detaliază, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.
 • În funcţie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competenţe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de
 • Decizia de a intra în procesul de evaluare aparţine candidatului, care anexează la cererea depusă unităţile de competenţă pentru care doreşte să fie evaluat, din lista unităţilor de competenţă ale standardului pus la dispoziţia sa de către evaluatorul de competenţe

Art. 29. – (1) Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul.

(2) Programul de desfăşurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului.

Art. 30. – (1) Fiecare centru stabileşte modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvenţă la demonstrarea competenţei în ansamblul ei.

 • Este obligatoriu ca testul scris şi o metodă de demonstrare practică a competenţei să facă parte din orice combinaţie a metodelor aleasă de centrul/evaluatorul de competenţe
 • Durata procesului de evaluare se stabileşte de fiecare centru în funcţie de specificul şi de complexitatea ocupaţiei/calificării, fără a depăşi 30 de

Art. 31. – Dovezile de competenţă produse de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate şi judecate de evaluatorul de competenţe profesionale în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. Decizia privind competenţa candidatului se stabileşte pentru fiecare unitate de competenţă pentru care a fost evaluat candidatul.

Art. 32. – (1) Dacă în urma evaluării candidatul nu este mulţumit de decizia „încă nu competent”, raportată la anumite unităţi de competenţă, are dreptul de a face contestaţie, pe care o depune la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

(2) Centrul desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei.

Art. 33. – (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.

 • Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
 • Certificatele menţionate la (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

CAPITOLUL V

Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de competenţe profesionale

Art. 34. – (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţe profesionale.

 • Certificatele de competenţe profesionale au recunoaştere naţională şi regimul actelor de
 • Modelul certificatului de competenţe profesionale este prevăzut în anexa 7.

Art. 35. Autoritatea Naţională pentru Calificări eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predareprimire, formularele de certificate de competenţe profesionale solicitate.

Art. 36. – (1) Evidenţa eliberării certificatelor de competenţe profesionale de către centre se ţine prin următoarele documente:

 1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa 8;
 2. Registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa 9;
 3. Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa 10;
 4. cotorul caietului de certificate de competenţe profesionale

(2) De asemenea, centrele păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente:

 1. cererea de înscriere în procesul de evaluare;
 2. dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competenţă

Art. 37. – (1) Documentele prevăzute la art. 36 se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea centrului.

 • Documentele prevăzute la (1) se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului şi se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranţă.
 • Arhivarea acestor documente se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în
 • Cel puţin o dată pe trimestru, conducătorul centrului verifică situaţia acestor

Art. 38. – (1) Completarea certificatelor de competenţe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica „secretar”.

 • Certificatul de competenţe profesionale se completează cu tuş sau cerneală neagră, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului şi ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de
 • Certificatul de competenţe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfăşurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ştampila centrului, şi de către secretarul

Art. 39. – (1) Certificatul de competenţe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare.

(2) În situaţii excepţionale, certificatul de competenţe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului.

Art. 40. – (1) Formularele certificatelor de competenţe profesionale deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului „ANULAT”, cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât şi pe cotor.

(2) Menţiunea respectivă se face şi în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale.

Art. 41. – (1) Dispariţia unor formulare de certificate de competenţe profesionale este anunţată imediat de către centru Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

 • Formularele certificatelor menţionate la (1) sunt declarate „nule” prin publicarea unui anunţ de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • Certificatele de competenţe profesionale pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi În acest caz se face menţiunea în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, precizându- se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
 • Seria şi numărul certificatelor de competenţe profesionale anulate în conformitate cu prevederile (1) şi (3) sunt comunicate Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Art. 42. – (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competenţe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

 1. declaraţia scrisă, dată de titularul certificatului de competenţe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;
 2. dovada publicării pierderii certificatului de competenţe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
 3. copie de pe actul de

Art. 43. – (1) Duplicatul certificatului de competenţe profesionale se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează conform prezentei proceduri.

 • Pe duplicat se completează în clar numele şi prenumele evaluatorului şi ale conducătorului În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menţionate mai înainte, se completează „(ss) indescifrabil”.
 • Pe duplicat se face menţiunea „duplicat”, sub care semnează conducătorul în funcţie al centrului şi se aplică ştampila
 • În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roşie, menţiunea „duplicat”, precizându-se seria şi numărul certificatului
 • În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la rubrica certificatului original, precum şi pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul
 • În cazul în care un centru autorizat şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Autorităţii Naţionale pentru Calificări, care completează şi eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele În acest caz, se aplică ştampila Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi semnătura directorului general al acesteia.

Art. 44. – (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.

 1. declaraţia scrisă, dată de titularul certificatului de competenţe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;
 2. dovada publicării pierderii certificatului de competenţe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 3. copie de pe actul de

Art. 43. – (1) Duplicatul certificatului de competenţe profesionale se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează conform prezentei proceduri.

 • Pe duplicat se completează în clar numele şi prenumele evaluatorului şi ale conducătorului În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menţionate mai înainte, se completează „(ss) indescifrabil”.
 • Pe duplicat se face menţiunea „duplicat”, sub care semnează conducătorul în funcţie al centrului şi se aplică ştampila
 • În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roşie, menţiunea „duplicat”, precizându-se seria şi numărul certificatului
 • În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la rubrica certificatului original, precum şi pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul
 • În cazul în care un centru autorizat şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Autorităţii Naţionale pentru Calificări, care completează şi eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele În acest caz, se aplică ştampila Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi semnătura directorului general al acesteia.

Art. 44. – (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale
Art. 45. – (1) Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupaţie/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.

(2) Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:

 • un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1;
 • două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2;
 • trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul

Art. 46. – (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

 • Taxele de autorizare plătite de centre se constituie venituri la bugetul de
 • Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către

Art. 461. Costul formularelor de certificate de competenţe profesionale se virează în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi se constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 47. În cazul încetării activităţii autorizate, centrul este obligat să predea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva şi certificatele de competenţe profesionale rămase necompletate.

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari
Ministerul Educatiei Nationale
Calificari autorizate Ministerul Muncii

Art. 1 Registrul Național al Calificărilor Profesionale, denumit în continuare RNCP, este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național.
Art. 2 (1) RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 și 5, conform Cadrului Național al Calificărilor, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educației și
formării profesionale continue a adulților.
(2) În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare profesională continuă a adulților în contexte de învățare formale, nonformale și informale.

Consultă Registrul Național al Calificărilor AICI

Cod N.C.

Denumirea calificării

3111.3.1

Tehnician metrolog

3111.3.2

Tehnician hidrometeorolog

3111.3.3

Tehnician chimist de laborator

3112.3.1

Tehnician instalator pentru constructii

3112.3.10

Tehnician constructii hidrotehnice

3112.3.11

Antreprenor in constructii

3112.3.12

Tehnician drumuri si poduri

3112.3.13

Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului

3112.3.14

Tehnician cadastru funciar topograf

3112.3.2

Normator in constructii

3112.3.3

Tehnician in constructii si lucrari publice

3112.3.4

Tehnician devize si masuratori in constructii

3112.3.5

Desenator in constructii si arhitectura

3112.3.6

Merceolog gestionar pentru materiale de constructii si instalatii

3112.3.7

Laborant pentru constructii

3112.3.8

Proiectant restaurari si reparatii cladiri

3112.3.9

Tehnician edilitar

3113.3.1

Tehnician electromecanic

3113.3.2

Tehnician electrotehnist

3113.3.3

Tehnician centrale nuclearo electrice

3113.3.4

Tehnician termoenergetician

3113.3.5

Tehnician hidroenergetician

3113.3.6

Tehnician in instalatii electrice

3114.3.1

Tehnician transporturi

3114.3.10

Tehnician electronist echipamente de telecomunicatii

3114.3.11

Tehnician electronist echipamente de automatizare

3114.3.12

Tehnician electronist radio TV si aparatura audio-video

3114.3.13

Tehnician operator telematica

3114.3.14

Tehnician mecatronist

3114.3.2

Agent feroviar

3114.3.3

Operator portuar

3114.3.4

Asistent de gestiune in transporturi

3114.3.5

Tehnician aviatie

3114.3.6

Tehnician instalatii de bord (avion)

3114.3.7

Tehnician telecomunicatii

3114.3.8

Tehnician in automatizari

3114.3.9

Tehnician electronist

3115.3.1

Tehnician proiectant in constructia de masini

3115.3.2

Tehnician tehnolog mecanic

3115.3.3

Tehnician mecanic – instalatii hidropneumatice

3115.3.4

Tehnician mecanic celula si sisteme de propulsie pentru aeronave

3115.3.5

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

3115.3.6

Tehnician prelucrari mecanice

3115.3.7

Tehnician electromecanic

3115.3.8

Tehnician electromecanic auto

3115.3.9

Tehnician prelucrari la cald

3116.3.1

Tehnician in chimie industriala

3118.3.1

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

3118.3.2

Topograf in constructii

3118.3.3

Topograf de mina

3121.3.1

Administrator retele locale si de comunicatii

3121.3.2

Analist programator

3122.3.1

Tehnician operator tehnici de calcul

3122.3.2

Tehnician echipamente de calcul si retele

3122.3.3

Tehnician echipamente periferice si birotice

3122.3.4

Tehnician operator procesare text imagine

3122.3.5

Tehnician proiectant CAD

3123.3.1

Tehnician-operator roboti industriali

3132.3.1

Tehnician audio-video

3133.3.1

Tehnician aparate electro-medicale

3133.3.2

Tehnician in echipamente biomedicale

3133.3.3

Tehnician ortoprotezist

3152.3.1

Tehnician protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor

3161.3.1

Creator – structura si proiectarea tesaturilor

3161.3.2

Creator – proiectant articole din piele si inlocuitori

3161.3.3

Creator – structura si proiectarea tricoturilor

3161.3.4

Creator – proiectant imbracaminte

3161.3.5

Tehnician in industria pielariei

3161.3.6

Tehnician in industria textila

3161.3.7

Tehnician designer vestimentar

3162.3.1

Tehnician in industria alimentara

3162.3.2

Tehnician analize produse alimentare

3162.3.3

Tehnician morarit si panificatie

3162.3.4

Tehnician conservarea cerealelor si prepararea nutreturilor combinate

3162.3.5

Tehnician controlul calitatii produselor agricole

3162.3.6

Tehnician controlul calitatii produselor alimentare

3162.3.7

Tehnician dietetician

3171.3.1

Tehnician in prelucrarea lemnului

3172.3.1

Tehnician in industria sticlei si ceramicii

3172.3.2

Tehnician in industria materialelor de constructii

3211.3.1

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

3212.3.1

Tehnician in agricultura

3212.3.2

Tehnician agromontan

3212.3.3

Tehnician in silvicultura

3212.3.4

Tehnician cartarea agrochimica si pedologica a solurilor

3212.3.5

Tehnician silvic

3224.3.1

Optician

3224.3.2

Tehnician optometrist

3226.3.1.

Tehnician masor

3227.3.1

Tehnician veterinar

3411.3.1

Broker

3415.3.1

Tehnician in turism

3415.3.2

Tehnician coordonator activitati de alimentatie publica

3415.3.3

Hotelier

3415.3.4

Tehnician activitati de agroturism montan

3419.3.1

Agent operatiuni expeditie si transport intern si international

3421.3.1

Agent comercial

3431.3.1

Secretar – stenodactilograf – operator birotica

3432.3.1

Tehnician in activitati financiare si comerciale

3433.3.1

Asistent de gestiune

3441.3.1

Agent vamal

3442.3.1

Agent fiscal

3449.3.1

Functionar bancar

3471.3.1

Designer industrial

3471.3.10

Desenator tehnic pentru arhitectura si designer

3471.3.11

Tehnician machetist

3471.3.12

Corist

3471.3.13

Instrumentist

3471.3.14

Corepetitor

3471.3.15

Bibliotecar muzical

3471.3.16

Distribuitor materiale muzicale

3471.3.2

Tehnoredactor

3471.3.3

Operator pre-press

3471.3.4

Tehnician poligraf

3471.3.5

Operator procesare audio video

3471.3.6

Cameraman – fotoreporter

3471.3.7

Proiectant decoratiuni interioare

3471.3.8

Vitrinier – decorator

3471.3.9

Tehnician pentru tehnici artistice

3475.3.1

Antrenor

3475.3.2

Instructor sportiv

3475.3.3

Instructor animator

4111.2.1

Dactilografa

4113.2.1

Operator introducere, validare si prelucrare date

4131.2.1

Magaziner

4141.3.1

Bibliotecar studii medii

4142.3.1

Tehnician in activitati de posta

4142.3.2

Operator economic diriginte oficiu postal

4190.3.1

Tehnician in administratie publica

4222.3.1

Tehnician in turism, hotel si alimentatie

4223.2.1

Telefonist

5112.2.1

Agent comercial feroviar

5113.3.1

Agent de turism-ghid

5121.2.1

Receptioner distribuitor

5121.2.2

Lucrator hotelier

5121.2.3

Administrator imobile

5121.2.4

Administrator pensiune turistica

5122.1.1

Lucrator in alimentatie

5122.2.1

Bucatar

5123.1.1

Lucrator in alimentatie

5123.2.1

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

5131.1.1

ingrijitoare copii

5132.1.1

Baies

5132.1.2

Gipsar

5132.1.3

Namolar

5132.1.4

Brancardier

5133.1.1

Baby sitter

5133.1.2

ingrijitoare batrani la domiciliu

5133.2.1

ingrijitoare bolnavi la domiciliu

5139.2.1

Mediator sanitar

5139.2.2

Lucrator social

5141.1.1

Lucrator pentru estetica si igiena corpului omenesc

5141.1.2

Manichiurist, pedichiurist

5141.1.3

Frizer

5141.2.1

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

5141.2.2

Coafor

5141.3.1

Cosmetician

5141.3.2

Coafor stilist

5142.1.1

Lucrator in hoteluri

5142.2.1

Lucrator hotelier

5149.1.1

Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie

5169.1.1

Agent paza si ordine

5220.1.1

Lucrator in comert

5220.2.1

Comerciant -vanzator marfuri alimentare

5220.2.2

Comerciant -vanzator marfuri nealimentare

6111.1.1

Lucrator in cultura plantelor

6111.1.2

Preparator furaje si ratii furajere

6111.1.3

Lucrator in gospodarie agroturistica

6111.2.1

Agricultor culturi de camp

6112.1.1

Ciupercar

6112.1.2

Orezar

6112.1.3

Florar-decorator

6112.1.4

Peisagist-floricultor

6115.1.1

Pepinerist altoitor

6115.1.2

Pomicultor

6115.1.3

Viticultor

6115.2.1

Horticultor

6121.1.1

Lucrator in cresterea animalelor

6121.2.1

Zootehnist

6123.1.1

Apicultor

6123.1.2

Sericicultor

6125.1.1

Crescator de animale mici

6130.2.1

Lucrator in agroturism

6130.2.2

Lucrator in agricultura si in gospodarie ecologica

6130.2.3

Agricultor montan

6141.1.1

Muncitor plantatii si amenajare zona verde

6141.1.2

Drujbist

6141.1.3

Taietor silvic

6141.1.4

Stivuitor si receptioner silvic

6141.1.5

Lucrator in silvicultura

6141.2.1

Padurar

6141.2.2

Operator la fabricarea cherestelei

6151.1.1

Piscicultor

7111.2.1

Miner

7112.2.1

Artificier de mina

7113.1.1

Cioplitor in piatra si marmura

7113.1.2

Taietor piatra, marmura, granit

7113.1.3

slefuitor-lustruitor piatra, marmura, granit

7113.2.1

Taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura

7121.1.1

Muncitor constructor lemn, chirpici, piatra

7121.1.2

Confectioner plase si panze rabit din stuf

7122.1.1

Sobar

7122.1.2

Constructor pietrar

7122.1.3

Lucrator in structuri pentru constructii

7122.2.1

Zidar, pietrar, tencuitor

7122.2.2

Zidar cosuri fabrica

7122.2.3

Constructor cuptoare metalurgice

7123.2.1

Fierar betonist, montator prefabricate

7123.2.2

Constructor structuri monolite

7124.2.1

Dulgher-tamplar-parchetar

7129.1.1

Pavator

7129.1.2

Asfaltator

7129.1.3

Cantonier

7129.1.4

Constructor linii tramvai

7129.1.5

Muncitor constructor senal navigabil

7129.1.6

Meserias intretinere cale

7129.1.7

Revizor cale sau puncte periculoase

7129.1.8

Montator elemente prefabricate

7129.1.9

Lucrator pentru drumuri si cai ferate

7129.2.1

Constructor cai ferate

7129.2.2

Mecanic utilaje si instalatii de constructii

7129.2.3

Agent hidrotehnic

7129.2.4

Constructor structuri monolite

7129.2.5

Constructor drumuri si poduri

7129.2.6

Constructor lucrari hidrotehnice

7129.2.7

Observator hidrogeolog

7129.2.8

Observator meteorolog

7129.2.9

Constructor lucrari imbunatatiri funciare

7131.2.1

Acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla

7132.1.1

Lucrator finisor pentru constructii

7132.1.2

Parchetar

7132.2.1

Mozaicar montator placaje

7132.2.2

Parchetar-linolist

7132.2.3

Mozaicar faiantar

7133.2.1

Ipsosar

7133.2.2

Turnator ornamentalist

7134.1.1

Lucrator in izolatii

7134.2.1

Izolator

7134.2.2

Montator pereti si plafoane din ghips carton

7134.2.3

Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice

7135.1.1

Geamgiu

7136.1.1

Lucrator instalator pentru constructii

7136.2.1

Instalator instalatii de ventilare si conditionare

7136.2.2

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

7136.2.3

Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze

7136.2.4

Instalator instalatii de incalzire centrala

7137.2.1

Electrician constructor

7141.1.1

Vopsitor industrial

7141.1.2

Finisor-lacuitor lemn

7141.2.1

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

7143.1.2

Cosar

7211.1.1

Curatitor sablator

7211.1.2

Modelator miezuitor

7211.1.3

Pregatitor sarja

7211.1.4

Lucrator in prelucrari la cald

7211.2.1

Turnator

7211.2.2

Modelier

7211.2.3

Modelator miezuitor

7211.2.4

Metalurgist neferoase

7212.1.1

Sudor electric

7212.1.2

Sudor oxi-gaz

7212.2.1

Sudor

7213.1.1

Spoitor cositor

7213.1.2

Tinichigiu carosier

7213.2.1

Tinichigiu industrial

7213.2.2

Tinichigiu vopsitor auto

7213.2.3

Tinichigiu constructii

7213.2.4

Tinichigiu

7213.2.5

Cazangiu

7213.2.6

Lacatus constructii structuri aeronave

7213.2.7

Lacatus constructii navale

7214.1.1

Confectioner plase din sarma

7214.1.2

Confectioner cocleti

7214.1.3

Presator metale la rece

7214.1.4

Confectioner constructii metalice

7214.1.5

Nituitor

7214.1.6

Montator reglor

7214.1.7

Lucrator in prelucrari la rece

7214.1.8

Lucrator in lacatuserie mecanica structuri

7214.2.1

Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic

7214.2.2

Tubulator naval

7214.2.3

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

7214.2.4

Lacatus mecanic cazane si instalatii auxiliare

7214.2.5

Lacatus constructii metalice si navale

7214.2.6

Constructor-montator de structuri metalice

7214.2.7

Lacatus mecanic prestari servicii

7215.2.1

Mecanic montator si intretinere instalatii in silvicultura si exploatari forestiere

7221.1.1

Forjor matriter

7221.2.1

Forjor – tratamentist

7221.2.2

Formator-presator ferite

7221.2.3

Forjor

7222.2.1

Sculer matriter

7222.2.2

Mecanic de mecanica fina

7224.1.1

Gauritor filetator

7224.1.2

Polizator

7224.1.3

slefuitor metale

7224.2.1

Strungar

7224.2.2

Frezor rabotor mortezor

7224.2.3

Rectificator

7231.1.1

Ajutor mecanic auto

7231.2.1

Electrician electronist auto

7231.2.2

Mecanic auto

7231.2.3

Mecanic in industria constructiilor de masini

7231.2.4

Mecanic instalatii hidraulice si pneumatice

7231.2.5

Mecanic motoare termice

7232.2.1

Mecanic motoare aeronave

7232.2.2

Mecanic de aeronave

7232.2.3

Electromecanic instalatii si aparatura de bord aeronave

7233.1.1

Lucrator in mecanica de motoare

7233.1.2

Lucrator in mecanica agricola

7233.1.3

Lucrator in mecanica de montaj, intretinere si reparatii

7233.2.1

Frigotehnist

7233.2.2

Mecanic agricol

7233.2.3

Mecanic motoare termice

7233.2.4

Motorist nave

7233.2.5

Mecanic utilaje si instalatii in industrie

7241.1.1

Bobinator aparataj electric

7241.1.2

Bobinator

7241.1.3

Lucrator in electrotehnica

7241.1.4

Supraveghetor masini automate

7241.1.5

Depanator aparatura de uz casnic

7241.1.6

Lucrator in electromecanica

7241.2.1

Electrician nave

7241.2.10

Electromecanic centrale electrice

7241.2.11

Electromecanic utilaje si instalatii din cinematografie televiziune, radio

7241.2.2

Electrician in instalatii energetice

7241.2.3

Electromecanic utilaje si instalatii comerciale, electrocasnice si de industrie alimentara

7241.2.4

Mecanic agregate rotative termoenergetice

7241.2.5

Mecanic turbine hidraulice si instalatii

7241.2.6

Electromecanic utilaje si instalatii industriale

7241.2.7

instalatii industriale

7241.2.8

Electromecanic nave

7241.2.9

Electromecanic material rulant

7242.2.1

Montator si reparator electronist de aparate si echipamente electronice

7242.2.2

Electronist aparate si echipamente pentru radio si TV

7242.2.3

Electronist aparate si echipamente de automatizari

7242.2.4

Electronist retele de telecomunicatii

7242.2.5

Electronist aparate si echipamente de electronica profesionala

7244.1.1

Jonctor

7244.1.2

Lucrator in electronica,

7244.2.1

Electromecanic telegrafie, telefonie

7245.1.1

Electrician instalatii de iluminat

7245.2.1

Electrician exploatari minere

7245.2.2

Electrician instalatii si echipamente electrice industriale

7245.2.3

Electrician echipamente pentru foraj-extractie

7245.2.4

Electrician de intretinere si reparatii in industria mica

7245.2.5

Electrician retele electrice si posturi de transformare

7245.2.6

Electrician exploatare medie si joasa tensiune

7245.2.7

Electrician in instalatii energetice

7311.1.1

Confectioner seringi

7311.1.2

Presator piese optice

7311.1.3

Reparator aparate foto

7311.1.4

Reparator stilouri, brichete

7311.1.5

Reparator umbrele

7311.2.1

Ceasornicar

7311.2.2

Optician montator aparatura optico-mecanica

7311.2.3

Metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica (MFTDA)

7312.2.1

Constructor reparator instrumente muzicale

7313.1.1

Lucrator in mecanica fina

7313.2.1

Bijutier

7321.1.1

Modelator ceramica

7321.1.2

Glazurator produse ceramice

7321.1.3

Turnator produse ceramice

7321.1.4

Fasonator produse ceramice

7321.1.5

Modelator piese electroizolante

7321.1.6

Lucrator in industria ceramicii

7321.2.1

Olar ceramica (artizanat)

7321.2.2

Ceramist

7321.2.3

Olar si formator in ceramica si materiale abrazive

7321.2.4

Operator ceramica fina

7321.2.5

Operator in industria ceramicii brute

7322.1.1

Tragator, slefuitor, gradator nivele

7322.1.2

Prelucrator topitura sticla la presa

7322.1.3

Prelucrator topitura sticla la teava

7322.1.4

Decorator produse ceramice si de sticla

7322.1.5

Lucrator in industria sticlei

7322.2.1

Sticlar

7323.2.3

Gravor produse de sticla

7324.1.1

Oglindar

7331.1.1

Pirogravor

7331.1.10

Confectioner scule si obiecte manuale

7331.1.11

Dogar

7331.1.12

Intarsier

7331.1.2

Traforator manual lemn

7331.1.3

Rotar caretas

7331.1.4

Lumanarar

7331.1.5

Confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele

7331.1.6

Confectioner nasturi, piepteni

7331.1.7

Confectioner obiecte din os, scoica, mica etc. Confectioner manual in

7331.1.8

Confectioner manual in metaloplastie

7331.1.9

metaloplastie

7331.2.1

Sculptor intarsier

7331.2.2

Confectioner proteze ortopedice

7332.1.1

Confectioner articole hartie

7332.1.2

Confectioner bibelouri din jenille

7332.1.3

Confectioner manual de produse din sfori sau franghii

7332.1.4

Confectioner unelte pescuit din plase

7342.2.1

Mecanic utilaje si instalatii poligrafice

7345.1.1

Legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)

7345.1.2

Confectioner flori artificiale

7345.1.3

Ajutor masinist

7345.1.4

Lucrator poligraf

7345.2.1

Legator

7346.1.1

Imprimatori pe matase, lemn si textile

7346.2.1

Imprimator serigraf

7411.1.1

Carmangier

7411.1.2

Macelar

7411.1.3

Grataragiu

7411.1.4

Transator

7411.1.5

Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve

7411.2.1

Preparator produse din carne si peste

7412.1.1

Brutar

7412.1.2

Cofetar

7412.1.3

Patiser

7412.1.4

Covrigar

7412.1.5

Lucrator in morarit si panificatie

7412.2.1

Cofetar-patiser

7412.2.2

Brutar-patiser-preparator produse fainoase

7413.2.1

Preparator produse din lapte

7414.1.1

Uscator-deshidrator legume, fructe

7414.2.1

Operator in prelucrarea legumelor si fructelor

7416.1.1

Conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor

7422.1.1

Tamplar manual

7422.1.2

Tamplar binale

7422.1.3

Tamplar carosier

7422.1.4

Lucrator in tamplarie

7422.2.1

Tamplar universal

7422.2.2

Tamplar parchetar linolist

7422.2.3

Tamplar mobila

7423.2.1

Strungar in lemn

7423.2.2

Mecanic utilaje si instalatii in industria lemnului

7424.1.1

Confectioner bidinele, pensule, perii

7424.1.2

Confectioner maturi

7424.1.3

impletitor de nuiele

7424.1.4

impletitor obiecte din foi de porumb

7424.1.5

impletitor fibre plastice

7424.1.6

impletitor papura

7431.2.1

Filator

7432.1.1

Tricotor manual

7432.1.2

Crosetor

7432.1.3

tesator manual

7432.1.4

Repasator

7432.1.5

Lucrator in filatura-tesatorie

7432.2.1

tesator

7432.2.2

tesator restaurator manual covoare

7432.2.3

Confectioner tricotaje dupa comanda

7432.2.4

Finisor produse textile

7433.1.1

Ceaprazar – sepcar

7433.1.2

Peruchier

7433.1.3

Lenjer

7433.1.4

Lucrator in tricotaje-confectii

7433.2.1

Croitor imbracaminte dupa comanda

7433.2.2

Palarier

7434.2.1

Confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori

7434.2.2

Cojocar-blanar

7435.2.1

Croitor imbracaminte barbati

7435.2.2

Croitor imbracaminte femei

7435.2.3

Confectioner produse textile

7435.2.4

Tricoter-confectioner

7436.1.1

Broder

7436.1.2

Stopeur

7437.1.1

Tapiter

7437.1.2

Salterar

7437.1.3

Plapumar

7437.2.1

Tapiter-plapumar-saltela

7441.1.1

Mestesugar argasitor

7441.1.2

Lucrator in finisarea textilelor si a pielii

7441.2.1

Tabacar

7441.2.2

Finisor piele

7442.1.1

Argasitor, vopsitor, curelar

7442.1.2

Lucrator in confectii piele si inlocuitori

7442.2.1

Confectioner articole din piele si inlocuitori

7442.2.2

Cizmar

7442.2.3

Marochiner

7442.2.4

Confectioner reparatii incaltaminte

8111.2.1

Masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelelor

8111.2.2

Mecanic de mina

8111.2.3

Mecanic exploatari minere

8112.2.1

Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor

8113.1.1

Primitor preparator produse fluide

8113.1.2

Operator flotare produse fluide

8113.1.3

Lucrator in foraj, extractie, tratare petrol si gaze

8113.2.1

Operator-prospectator lucrari geologice si geofizice

8113.2.2

Operator lucrari speciale sonde

8113.2.3

Mecanic echipamente pentru foraj extractii

8113.2.4

Mecanic utilaje si instalatii in industria chimica si petrochimica

8113.2.5

Electromecanic instalatii si aparate de masura si control pentru foraj extractie

8113.2.6

Electromecanic utilaje si instalatii in industria chimica si petroliera

8113.2.7

Operator la extractia, tratarea si transportul titeiului

8113.2.8

Operator la extractia , tratarea, transportul si distributia gazelor

8113.2.9

Sondor foraj

8121.1.1

Lucrator in obtinerea si prelucrarea metalelor

8121.2.1

Furnalist

8121.2.2

Otelar

8122.1.1

Laminator, presator tevi plumb

8122.2.1

Mecanic utilaje si instalatii metalurgice

8122.2.2

Laminorist

8122.2.3

Operator la instalatiile pentru turnarea materialelor metalice

8123.2.1

Termist tratamentist

8124.1.1

Finisor laminate si trefilate

8124.1.2

Decapator

8124.1.3

Regulator tevi

8124.2.1

Trefilator, tragator

8131.1.1

Arzator produse din sticla

8131.2.1

Operator la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla

8139.1.1

Arzator produs ceramice

8139.1.2

Formator produse refractare

8139.2.1

Operator la fabricarea cocsului si valorificarea subproduselor

8139.2.2

Operator produse refractare si abrazive

8139.2.3

Operator electrozi siderurgici si produse carbunoase

8139.2.4

Operator la fabricarea produselor refractare

8141.1.1

Pregatitor P.F.L. si hartie pentru filme

8141.1.2

Gaterist la taiat busteni

8141.1.3

Miezuitor panele si placi celulare

8141.1.4

Taietor la fierastrau panglica

8141.1.5

Lucrator in prelucrarea produselor semifinite din lemn

8141.1.6

Fasonator mecanic

8141.2.1

Operator la instalatiile de prelucrare a lemnului

8141.2.2

Operator la producerea semifabricatelor pe baza de lemn

8142.1.1

Albitor pasta hartie

8142.2.1

Operator la instalatiile de fabricare a pastei de hartie

8143.2.1

Operator la fabricarea si prelucrarea celulozei si hartiei

8151.2.1

Operator la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica

8152.1.1

Lucrator in chimie anorganica

8152.2.1

Operator industria chimica anorganica

8154.1.1

Lucrator in chimie organica

8154.2.1

Operator industria chimica organica

8155.2.1

Operator chimist la chimizarea metanului

8155.2.2

Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie

8161.1.1

Ajutor fochist

8161.1.2

Lucrator operator in energetica

8161.2.1

Operator cazane, turbine cu aburi, instalatii auxiliare si de termoficare

8161.2.2

Operator in centrale hidroelectrice

8163.1.1

Pompagiu

8163.1.2

Compresorist

8163.2.1

Operator la tratarea apei tehnologice

8212.1.1

Cuptorar lianti

8212.1.2

Fasonator produse azbociment

8212.1.3

Morar lianti

8212.1.4

Tratamentist produse azbociment

8212.1.5

Masinist pentru prefabricate din beton si beton armat

8212.1.6

Lucrator in industria liantilor

8212.2.1

Operator la fabricarea materialelor izolatoare

8212.2.2

Operator prefabricate din beton

8212.2.3

Operator lianti si azbociment

8221.1.1

Operator la fabricarea sapunurilor

8221.1.2

Preparator la fabricarea produselor cosmetice si parfumerie

8221.1.3

Preparator prafuri de spalat si curatat

8221.2.1

Operator in industria de medicamente si produse cosmetice

8221.2.2

Operator la instalatiile pentru producerea produselor cosmetice

8222.2.1

Operator la instalatiile de tratare chimica a metalelor

8223.1.1

Arzator cuptorar

8223.1.2

Emailator

8223.1.3

Confectioner izolatii la conductoare electrice

8223.2.1

Operator la confectionarea materialelor electroizolante

8224.2.1

Operator productie si exploatare film

8229.2.1

Operator la producerea sodei si produselor cloro-sodice

8231.1.1.

Mecanic vulcanizator

8231.1.2

Preparator de cauciuc

8231.1.3

Dozator prelucrare cauciuc

8231.2.1

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

8231.2.2

Masinist la masini pentru confectionat materiale electroizolante

8232.1.1

Preparator mase plastice

8232.1.2

Presator mase plastice

8240.2.1

Operator la fabricarea produselor finite din lemn

8251.2.1

Tiparitor offset

8251.2.2

Operator montaj copiat tipar de proba

8261.1.1

Pregatitor amestecuri in filaturi

8261.1.2

Pieptanator

8261.1.3

Destramator

8262.1.1

Operator la masini de urzit

8262.1.2

Operator la masini de tricotat rectiliniu

8262.2.1

Operator la fabricarea si prelucrarea fibrelor chimice

8263.1.1

Operator confectioner industrial

8263.2.1

Confectioner produse textile sintetice

8263.2.2

Operator la masini si utilaje pentru industria confectiilor

8264.1.1

Curatitor-vopsitor textile

8264.1.2

Apretator textile

8264.2.1

Operator la utilajele si instalatiile de finisare textila

8265.2.1

Operator la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

8266.1.1

Pregatitor piese incaltaminte

8266.1.2

Talpuitor industrial

8266.1.3

Pregatitor articole marochinarie

8266.1.4

Cusator articole marochinarie

8266.1.5

Cusator piese din inlocuitori

8266.2.1

Operator la masini, utilaje si instalatii din industria incaltamintei

8269.1.1

Cusator confectii industriale din blana

8269.2.1

Operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si protectie din piele si inlocuitori

8271.1.1

Preparator peste, raci si broaste

8271.1.2

Preparator pepsina, cheag

8271.2.1

Operator la prepararea conservelor din carne, peste si legume

8272.1.1

Preparator branzeturi

8273.1.1

Morar

8273.1.2

Silozar

8273.1.3

Preparator extracte, arome si esente

8273.2.1

Morar – silozar

8273.2.2

Operator la fabricarea nutreturilor combinate

8274.1.1

Preparator inghetata

8275.1.1

Lucrator la fabricarea uleiurilor vegetale

8275.1.2

Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

8275.1.3

Lucrator in industria alimentara extractiva

8275.2.1

Operator in industria uleiului

8276.2.1

Operator in industria zaharului si produselor zaharoase

8277.1.1

Lucrator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale

8277.1.2

Lucrator la prelucrarea cafelei si a ceaiului

8278.1.1

Lucrator la prepararea maltului

8278.1.2

Preparator bauturi racoritoare

8278.1.3

Preparator rachiuri si lichioruri

8278.1.4

Distilator rachiuri naturale

8278.1.5

Vinificator – pivnicer

8278.1.6

Lucrator in industria alimentara fermentativa

8278.2.1

Operator in vinificatie, alcool, drojdie, bauturi alcoolice

8278.2.2

Operator la fabricarea berii

8278.2.3

Operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie

8278.2.4

Operator la fabricarea amidonului si dextrinei

8278.2.5

Operator in industria fermentativa

8279.2.1

Operator la prelucrarea tutunului si produselor din tutun

8282.1.1

Acumulatorist

8283.1.1

Confectioner circuite imprimate

8283.2.1

Montator, reglor, testor tehnica de calcul

8283.2.2

Confectioner componente electronice

8284.1.1

Lucrator la fabricarea fermoarelor

8284.1.2

Asamblor jucarii

8284.1.3

Asamblor articole de sport

8284.2.1

Asamblor biciclete

8285.1.1

Confectioner-asamblor articole din lemn

8286.1.1

Confectioner asamblor de produse si articole din carton, textile si materiale similare

8286.1.2

Confectioner-asamblor articole din textile

8286.1.3

Montor articole din piele

8287.1.1

Ajutor montator mecanic

8290.1.1

Masinist la masini de ambalat

8290.1.2

Operator la masina de etichetat

8290.2.1

Operator productie si exploatare film

8312.1.1

Acar

8312.1.2

Paznic bariera

8312.1.3

Revizor ace

8312.1.4

Manevrant vagoane

8312.1.5

Franar

8312.1.6

Lucrator feroviar

8312.2.1

Lucrator de trafic feroviar

8312.2.2

Agent comercial feroviar

8331.1.1

Tractorist

8331.1.2

Combainier agricol

8331.1.3

Motorist la motoagregate si masini in silvicultura

8332.2.1

Masinist utilaje cale si terasamente

8333.1.1

Masinist pod rulant

8333.1.2

Funicularist

8333.1.3

Macaragiu macarale plutitoare

8333.1.4

Docher, mecanizator (muncitor portuar)

8333.1.5

Lucrator masinist utilaje

8333.2.1

Macaragiu

8333.2.2

Masinist utilaje portuare

8334.1.1

Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare.

8334.1.2

Masinist la alte masini de transport pe orizontala si verticala

8340.1.1

Observator far maritim si statie semnal de ceata

8340.1.2

Conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare

8340.1.3

Pontonier feribot

8340.1.4

Motopompist

8340.1.5

Marinar legator

8340.1.6

Timonier

8340.1.7

Barjist

8340.1.8

Lucrator in marina

8340.2.1

Marinar

 

Cod C.O.R.

Denumirea ocupaţiei

111101

ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL

111102

AMBASADOR

111103

CHESTOR PARLAMENT

111104

COMANDANT UNIC AVIATIE

111105

COMISAR GENERAL

111106

COMISAR GENERAL ADJUNCT

111107

SENATOR

111108

GUVERNATOR

111109

PRESEDINTE ACADEMIE

111110

PRESEDINTE INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

111111

PRESEDINTE CURTE DE APEL

111112

PRESEDINTE CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

111113

PRESEDINTE DE JUDECATORIE

111114

PRESEDINTE CAMERA DEPUTATILOR

111115

PRESEDINTE SECTIE (LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, LA CURTEA DE APEL, TRIBUNALE SI JUDECATORII)

111116

PRESEDINTE TRIBUNAL

111117

PRESEDINTELE ROMANIEI

111118

PRIM-PROCUROR

111119

PRIM-PROCUROR ADJUNCT

111120

PRIM-ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL

111121

PRIM-MINISTRU

111122

PROCUROR GENERAL

111123

PROCUROR SEF DE SECTIE

111124

PROCUROR SEF DE SECTIE ADJUNCT

111125

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

111126

SECRETAR PARLAMENT

111127

SECRETAR DE STAT

111128

VICEPRESEDINTE (LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, CURTEA DE APEL, TRIBUNALE SI JUDECATORII

111129

INSPECTOR-SEF AL INSPECTIEI JUDICIARE DE PE LANGA PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

111130

MEMBRU AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

111131

SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

111132

INSPECTOR IN CADRUL INSPECTIEI JUDICIARE PENTRU JUDECATORI/PROCURORI DE PE LANGA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

111133

INSPECTOR GENERAL JUDECATORESC SEF

111134

MINISTRU

111135

MINISTRU CONSILIER

111136

MINISTRU DE STAT

111137

MINISTRU PLENIPOTENTIAR

111138

DEPUTAT

111139

PRESEDINTE SENAT

111140

SUBSECRETAR DE STAT

111201

CONSILIER DIPLOMATIC

111202

CONSILIER GUVERNAMENTAL

111203

CONSILIER SI CONSULTANT JURIDIC

111204

CONSILIER INSTITUTII PUBLICE

111205

CONSILIER AL MINISTRULUI

111206

CONSUL GENERAL

111207

DIRECTOR INSTITUTIE PUBLICA

111208

DIRECTOR ADJUNCT INSTITUTIE PUBLICA

111209

DIRECTOR DE CABINET

111210

DIRECTOR GENERAL INSTITUTIE PUBLICA

111211

CONSILIER ECONOMIC

111212

INSPECTOR DE STAT SEF

111213

INSPECTOR-SEF IN ADMINISTRATIA PUBLICA

111214

MAGISTRAT-ASISTENT-SEF

111215

NOTAR-SEF

111216

NOTAR-SEF ADJUNCT

111217

SECRETAR-SEF NOTARIAT

111218

PREFECT

111219

SECRETAR GENERAL

111220

SEF BIROU INSTITUTIE PUBLICA

111221

SEF CABINET

111222

SEF BIROU SENATORIAL

111223

SEF DEPARTAMENT

111224

SEF PROTOCOL DE STAT

111225

SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA

111226

SUBPREFECT

111227

VICEGUVERNATOR

111228

PRESEDINTE INSTITUTIE PUBLICA

111229

CONSILIER PREZIDENTIAL

111230

CONSILIER PARLAMENTAR

111231

VICEPRESEDINTE INSTITUTIE PUBLICA

111232

ATASAT DIPLOMATIC

111233

CONSUL

111234

SECRETAR DIPLOMATIC

111235

VICECONSUL

111236

CONSULTANT PREZIDENTIAL SI GUVERNAMENTAL

111237

SECRETAR GENERAL ACADEMIE

111301

PRIMAR

111302

SECRETAR PRIMARIE, PREFECTURA

111303

VICEPRIMAR

111401

CONSILIER ORGANIZATIE POLITICA

111402

PRESEDINTE ORGANIZATIE POLITICA

111403

VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE POLITICA

111404

SECRETAR ORGANIZATIE POLITICA

111405

CONDUCATOR DE ASOCIATII, FILIALE SI ORGANIZATII OBSTESTI

111406

LOCTIITOR AL CONDUCATORULUI DE ASOCIATII, FILIALE SI ORGANIZATII OBSTESTI

111407

SECRETAR SI SECRETAR ADJUNCT AI ASOCIATIILOR, FILIALELOR SI ORGANIZATIILOR OBSTESTI

111408

PRESEDINTE ORGANIZATIE SINDICALA

111409

VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE SINDICALA

111410

SECRETAR ORGANIZATIE SINDICALA

111411

DELEGAT SINDICAL

111412

PRESEDINTE ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA

111413

VICEPRESEDINTE ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA

111414

SECRETAR GENERAL ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA

111415

PRESEDINTE ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE

111416

VICEPRESEDINTE ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE

111417

SECRETAR ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE

111418

SEF DEPARTAMENT ORGANIZATIE SINDICALA

111419

PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA

111420

VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA

111421

PRESEDINTE ASOCIATIE PATRONALA

111422

VICEPRESEDINTE ASOCIATIE PATRONALA

111423

PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA

111424

VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA

111425

SECRETAR NATIONAL ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA

111426

PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU

111427

VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU

111428

SECRETAR ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU

111429

CONSILIER PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA

111430

CONSILIER PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU

111431

SEF DEPARTAMENT/COMPARTIMENT/PRESEDINTE COMISIE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU

111432

DELEGAT SINDICAL LOCAL

111433

CONDUCATOR DE ORGANIZATII UMANITARE

111434

SECRETAR AL ORGANIZATIILOR UMANITARE

112001

COMANDANT/COMANDANT ADJUNCT AVIATIE

112002

COMANDANT PORT, FLOTA

112003

DECAN, RECTOR, PRORECTOR, PRODECAN

112004

DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA

112005

DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA

112006

INSPECTOR GENERAL SCOLAR

112007

DIRECTOR STIINTIFIC CERCETARE-DEZVOLTARE

112008

INSPECTOR SANITAR SEF

112009

MEDIC (FARMACIST) DIRECTOR

112010

MEDIC (FARMACIST) DIRECTOR ADJUNCT

112011

DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA

112012

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA

112013

DIRECTOR DE PROGRAM

112014

DIRECTOR GENERAL REGIE AUTONOMA

112015

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT REGIE AUTONOMA

112016

DIRECTOR CONTROL RISC

112017

DIRECTOR COMERCIAL

112018

DIRECTOR VANZARI

112019

DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT, INSPECTOR-SEF

112020

DIRECTOR ECONOMIC

112021

DIRECTOR MAGAZIN

112022

SEF CORP EXECUTORI BANCARI

112023

DIRECTOR SUCURSALA

112024

DIRECTOR TEHNIC

112025

DIRECTOR GENERAL INSTITUT NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE

112026

DIRECTOR INCUBATOR TEHNOLOGIC DE AFACERI

112027

DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE

112028

MANAGER GENERAL

112029

MANAGER

112030

SEF CANCELARIE

112031

DIRECTOR DE SOCIETATE COMERCIALA AGRICOLA

112032

ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA

112033

DIRECTOR RESURSE UMANE

112034

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT

112035

DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC

121101

PRESEDINTE BANCA/VICEPRESEDINTE/PRIM-VICEPRESEDINTE

121102

ECONOMIST-SEF

121103

INSPECTOR GENERAL VANATOARE

121104

DIRECTOR EXECUTIV BANCA/DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

121105

SEF DEPARTAMENT BANCA/SEF-ADJUNCT DEPARTAMENT

121106

SEF PROIECT BANCA

121107

SEF SERVICIU/SEF BIROU/BANCA/SOCIETATE DE LEASING

121108

COORDONATOR COMPARTIMENT/COLECTIV BANCA

121109

DEALER-SEF (ARBITRAGIST BANCA)

121110

DIRECTOR UNITATE BANCARA OPERATIONALA/DIRECTOR ADJUNCT UNITATE BANCARA OPERATIONALA

121111

SEF AGENTIE BANCARA

121112

CONTABIL-SEF/DIRECTOR FINANCIAR/BANCA/SOCIETATE DE LEASING

121113

DIRECTOR DE ARHIVA BANCA

121114

DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIVIZIE/DIRECTIE DE LEASING

121116

DIRECTOR/DIRECTOR EXECUTIV CONFORMITATE

121117

COORDONATOR CONFORMITATE

121118

MANAGER SECURITATEA INFORMATIEI (CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER – CISO)

121119

COMISAR SEF DIVIZIE GARDA FINANCIARA

121120

CONTABIL-SEF

121121

CONTROLOR FINANCIAR

121122

SEF AGENTIE CEC

121123

SEF BIROU/SERVICIU/SECTIE CIRCUMSCRIPTIE FINANCIARA

121124

SEF BIROU/SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

121125

MANAGER FINANCIAR

121126

MANAGER RELATII FINANCIARE EXTERNE

121127

CONTROLOR REVIZOR FINANCIAR

121201

SEF BIROU CALIFICARE SI RECALIFICARE

121202

SEF BIROU PENSII

121203

SEF BIROU SOMAJ

121204

SEF OFICIU SOMAJ

121205

SEF SERVICIU RESURSE UMANE

121206

SEF SERVICIU EVALUAREA RESURSELOR DE MUNCA

121207

MANAGER RESURSE UMANE

121208

SEF CENTRU PERFECTIONARE

121301

SEF BIROU ORGANIZATIE POLITICA, OBSTEASCA, UMANITARA

121302

SEF SERVICIU ORGANIZATIE POLITICA, OBSTEASCA, UMANITARA

121303

INSPECTOR PROTECTIE CIVILA

121304

SEF EXECUTIV AUDIT INTERN

121305

SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE

121306

MANAGER DE SECURITATE

121307

MANAGER ENERGETIC

121308

MANAGER INFORMATII PENTRU AFACERI

121901

SEF SERVICIU

121902

SEF ATELIER

121903

SEF SECTIE

121904

SEF BIROU

121905

PROCUROR SEF BIROU/SERVICIU

121906

SEF BIROU/SERVICIU ADMINISTRATIV

121907

REGISTRATOR COORDONATOR

121908

REGISTRATOR-SEF

121909

GREFIER-SEF (JUDECATORIE, PARCHET)

121910

GREFIER-SEF DE SECTIE (CURTE DE APEL, TRIBUNAL, PARCHETE)

121911

PRIM-GREFIER

121912

SEF LABORATOR CRIMINALISTICA

122101

SEF SERVICIU MARKETING

122102

SEF BIROU MARKETING

122103

SEF LICITATIE

122104

DIRECTOR OPERATII TRANZACTII

122105

SEF CASA COMPENSATIE

122106

SEF AGENTIE BURSIERA

122107

MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII)

122108

CONDUCATOR FIRMA MICA – PATRON (GIRANT) IN AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE

122201

SEF AGENTIE RECLAMA PUBLICITARA

122202

SEF BIROU RECLAMA PUBLICITARA

122203

SEF SERVICIU RECLAMA PUBLICITARA

122301

ARHITECT-SEF

122302

GEOLOG-SEF

122303

SECRETAR STIINTIFIC

122304

SEF FORMATIE LUCRARI GEOLOGICE

122305

SEF FORMATIE CERCETARE-DEZVOLTARE

122306

METEOROLOG-SEF

122307

DIRECTOR FILIALA CERCETARE-PROIECTARE

122308

SEF ATELIER EDITIE, MULTIPLICARE, EXPEDITIE

122309

SEF PROIECT CERCETARE-PROIECTARE

122310

SEF SECTIE CERCETARE-PROIECTARE

122311

SEF ATELIER CERCETARE-PROIECTARE

122312

RESPONSABIL CTE (CONTROL TEHNIC-ECONOMIC) IN CERCETARE-PROIECTARE

122313

DIRECTOR PROIECT

122314

SEF PROIECT/PROGRAM

122315

INSPECTOR-SEF INSPECTIA METEOROLOGICA NATIONALA

131101

HIDROMETEOROLOG-SEF

131102

INGINER-SEF AGRICULTURA SI SILVICULTURA

131104

MEDIC VETERINAR SEF

131105

SEF CENTRU PROTECTIA PLANTELOR SI MEDIULUI

131106

SEF CENTRU REPRODUCTIA SI SELECTIA ANIMALELOR

131107

SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC

131108

SEF CIRCUMSCRIPTIE SANITAR-VETERINARA SI CONTROL AL ALIMENTELOR

131109

SEF COMPLEX ZOOTEHNIC

131110

SEF FAZANERIE

131111

SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)

131112

SEF LABORATOR ANALIZE PEDOLOGICE

131113

SEF OFICIU CADASTRU

131114

SEF PARCHET

131115

SEF PEPINIERA SILVICOLA, POMICOLA, VITICOLA

131116

SEF STATIE HIDROLOGICA, METEOROLOGICA SI INCUBATIE

131117

SEF STATIE PRODUCTIE, EXPLOATARE, INTRETINERE IN AGRICULTURA

131118

SEF STATIE VINIFICATIE

131119

SEF STATIE LUCRARI DE IRIGATIE SI AMELIORARE A SOLULUI

131120

INSPECTOR VETERINAR SEF

131121

SEF SECTIE MECANIZARE

131122

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA

131201

SEF PASTRAVARIE

131202

INGINER-SEF PISCICULTURA SI VANATOARE

131203

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN PISCICULTURA SI VANATOARE

132101

INGINER-SEF INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132102

SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132103

SEF SECTOR INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132104

SEF LABORATOR IN INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132105

SEF MODUL IN INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132106

SEF SECTIE INDUSTRIE PRELUCRATOARE

132107

SEF SERVICIU INDUSTRIE PRELUCRATOARE

132108

SEF BIROU INDUSTRIE PRELUCRATOARE

132109

MANAGER SECURITATE INSTALATII INDUSTRIA PRELUCRATOARE

132110

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) INDUSTRIE PRELUCRATOARE

132201

INGINER-SEF INDUSTRIA EXTRACTIVA

132202

SEF ATELIER INDUSTRIA EXTRACTIVA

132203

SEF SECTOR INDUSTRIA EXTRACTIVA

132204

SEF MODUL IN INDUSTRIA EXTRACTIVA

132205

SEF SECTIE INDUSTRIE EXTRACTIVA

132206

SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA

132207

SEF BIROU INDUSTRIE EXTRACTIVA

132208

MANAGER SECURITATE INSTALATII INDUSTRIA EXTRACTIVA

132209

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) INDUSTRIE EXTRACTIVA

132210

INGINER-SEF EXPLOATARE NUCLEARA

132211

INGINER-SEF RADIOPROTECTIE

132212

SEF UNITATI MINIERE

132213

SEF BRIGADA EXPLOATARE MINIERA

132214

INSPECTOR-SEF CONSERVAREA ENERGIEI

132215

SEF CENTRU PRELUCRARE

132216

SEF LABORATOR CONTROL TEHNIC DE CALITATE A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR

132217

SEF SERVICIU TEHNIC SI COMPONENTE NUCLEARE

132218

SEF SERVICIU TERMOCHIMIC

132219

SEF UZINA, CENTRALA ELECTRICA, GAZE, APA

132220

SEF CENTRALA ELECTRICA, GAZE SI APA

132221

SEF ATELIER REPARATII CAPITALE

132222

INSPECTOR GENERAL INDUSTRIA PETROLIERA

132223

SEF FORMATIE INDUSTRIA PETROLIERA/PETROCHIMICA

132224

SEF INSTALATIE PETROLIERA

132225

SEF LABORATOR INDUSTRIA PETROLIERA

132226

SEF STATIE EPURARE APE REZIDUALE

132227

SUPERVIZOR GEOLOG SI FORAJ

132228

SEF FORMATIE IN INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE

132229

SEF/SEF ADJUNCT STATIE ELECTRICA

132230

SEF/SEF ADJUNCT CENTRU EXPLOATARE RETELE ELECTRICE

132231

SEF DISPECER ENERGETIC CENTRAL (DEC)

132232

SEF DISPECER ENERGETIC TERITORIAL (DET)

132233

SEF FORMATIE LA FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI

132234

SEF SCHIMB

132235

SEF FORMATIE

132301

AJUTOR SEF BRIGADA IN CONSTRUCTII

132302

INGINER-SEF IN CONSTRUCTII

132303

CONDUCATOR ANTREPRIZA CONSTRUCTII-MONTAJ

132304

SEF ATELIER IN CONSTRUCTII

132305

SEF BRIGADA COMPLEXA SAU SPECIALIZATA

132306

SEF LABORATOR IN CONSTRUCTII

132307

SEF LOT

132308

SEF SANTIER

132309

SEF SECTOR (SECTIE) DRUMURI-PODURI

132310

SEF SECTIE PRODUCTIE, EXPLOATARE, INTRETINERE, REPARATII IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

132311

SEF SERVICIU IN CONSTRUCTII

132312

SEF BIROU IN CONSTRUCTII

132313

SEF SECTOR EXPLOATARE IMBUNATATIRI FUNCIARE

132314

SEF SISTEM EXPLOATARE IMBUNATATIRI FUNCIARE

132315

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN CONSTRUCTII

132401

CAPITAN SEF PORT

132402

COMANDANT NAVE MARITIME

132403

COMANDANT COORDONATOR GRUP MARE PESCUIT OCEANIC

132404

CONDUCATOR (DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT) ADMINISTRATIA FILIALA DUNAREA DE JOS (AFDJ)

132405

DIRECTOR ZBOR

132406

INGINER-SEF TRANSPORTURI

132407

PICHER SEF DISTRICT

132408

REVIZOR GENERAL SIGURANTA CIRCULATIEI

132409

SEF AGENTIE NAVALA

132410

SEF ATELIER AEROPORT

132411

SEF ATELIER TRANSPORTURI

132412

SEF AUTOBAZA

132413

SEF BIROU AEROPORT

132414

SEF BIROU/SERVICIU RELATII INTERNATIONALE

132415

SEF BIROU/SERVICIU TRANSPORT MARITIM SI FLUVIAL

132416

SEF COLOANA AUTO

132417

SEF DEPOU/ADJUNCT

132418

SEF DISTRICT CAI FERATE, PODURI, DRUMURI

132419

SEF DIVIZIE CAI FERATE

132420

SEF LABORATOR AEROPORT

132421

SEF PORT

132422

SEF REGULATOR CIRCULATIE CAI FERATE

132423

SEF REVIZIE LOCOMOTIVE, AUTOMOTOARE

132424

SEF REVIZIE VAGOANE

132425

SEF SECTIE/ADJUNCT (SECTOR) TRANSPORTURI

132426

SEF SERVICIU, CENTRU, STATIE, AEROPORT

132427

SEF SERVICIU FILIALA ADMINISTRATIA FILIALA DUNAREA DE JOS

132428

SEF STATIE CAI FERATE

132429

SEF STATIE TELEFERIC

132430

SEF AGENTIE PILOTAJ

132431

SEF CART

132432

DIRIGINTE OFICIU TRANSPORTURI

132433

SEF GARAJ

132434

COMANDANT INSTRUCTOR

132435

SEF MECANIC INSTRUCTOR

132436

SEF MECANIC MARITIM/FLUVIAL

132437

SEF ELECTRICIAN MARITIM

132438

SEF ATELIER REPARATII

132439

CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER

132440

SEF TRAFIC AUTO INTERN

132441

SEF TRAFIC CURIERAT INTERN

132442

SEF DEPARTAMENT LOGISTICA

132443

SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE

132444

SEF DEPOZIT

132445

SEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE

132446

SEF SILOZ

132447

SEF STATIE USCARE-CONDITIONARE CEREALE

132448

MANAGER ACHIZITII

132449

MANAGER FARMACII

132450

MANAGER APROVIZIONARE

132451

MANAGER RELATIA CU FURNIZORII

132452

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN TRANSPORTURI

133001

DIRECTOR CENTRU DE CALCUL

133002

SEF OFICIU DE CALCUL

133003

SEF ATELIER INFORMATICA

133004

SEF LABORATOR INFORMATICA

133005

DIRECTOR DIVIZIE INFORMATICA

133006

DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA

133007

MANAGER TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATII

133008

DIRECTOR DEPARTAMENT SECURITATE

133009

CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN INFORMATICA

133010

SEF ATELIER TELECOMUNICATII

133011

SEF BIROU EXPLOATARE POSTALA

133012

SEF BIROU RADIOTELECOMUNICATII

133013

SEF CENTRALA TELEFONICA

133014

SEF CENTRU CONTROL CALITATE EMISIE RADIOFONICA

133015

SEF CENTRU CONTROL CALITATE EMISIE TELEVIZIUNE

133016

SEF CENTRU CONTROL LOCAL COMUNICATII

133017

SEF CENTRU DIRIJARE ZBOR

133018

SEF CENTRU POSTAL

133019

SEF CENTRU (SECTIE, SECTOR) RADIODIFUZIUNE

133020

SEF CENTRU (SECTIE, SECTOR) TELECOMUNICATII

133021

SEF CENTRU ZONAL INTERVENTII RADIORELEE

133022

SEF CENTRU ZONAL DE INTERVENTII TRANSLATARE TV

133023

SEF FORMATIE COMUNICATII

133024

SEF FORMATIE OPERATIONALA TELECOMUNICATII

133025

SEF LABORATOR MASURATORI TELECOMUNICATII

133026

SEF LABORATOR RADIOTELEVIZIUNE

133027

SEF LABORATOR TELECOMUNICATII

133028

SEF LOT TELECOMUNICATII

133029

SEF RETEA TELECOMUNICATII

133030

SEF SERVICIU CONTROL ZONAL COMUNICATII

133031

SEF SERVICIU EXPLOATARE POSTALA

133032

SEF SERVICIU INFORMARE ZBOR

133033

SEF SERVICIU NAVIGATIE

133034

SEF SERVICIU RADIOTELECOMUNICATII

133035

SEF STATIE COMUNICATII PRIN SATELIT

133036

SEF STATIE RADIORELEE

133037

SEF STATIE TELEVIZIUNE

133038

SEF STUDIO

133039

TELEFONIST-SEF

133040

TELEGRAFIST-SEF

133041

SEF OFICIU ZONAL POSTA

133042

SEF OFICIU SPECIAL POSTA

133043

DIRIGINTE OFICIU TELECOMUNICATII

133044

SEF TURN TELECOMUNICATII

133045

SEF STATIE RADIOTELEGRAFIE (RTG)

133046

SEF CENTRU NATIONAL DE TELECOMUNICATII AERONAUTICE AVIATIE CIVILA

133047

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN COMUNICATII

134201

ASISTENT MEDICAL SEF

134202

BIOCHIMIST SEF SECTIE, LABORATOR

134203

BIOLOG SEF SECTIE, LABORATOR

134204

CHIMIST SEF SECTIE, LABORATOR

134205

FARMACIST SEF SECTIE, LABORATOR

134206

FARMACIST DIRIGINTE

134207

LABORANT MEDICAL SEF

134208

MEDIC-SEF (POLICLINICA, STATIE DE SALVARE, CENTRU DE RECOLTARE SANGE)

134209

MEDIC SEF SECTIE, LABORATOR

134210

MOASA-SEFA

134211

OFICIANT MEDICAL SEF

134212

PSIHOLOG SEF SECTIE, LABORATOR

134213

SORA MEDICALA SEFA

134214

TEHNICIAN SANITAR SEF

134401

SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE

134402

CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN SANATATE

134501

CONDUCATOR TABARA SCOLARA

134502

DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT

134503

SECRETAR STIINTIFIC INVATAMANT, CERCETARE

134504

SEF LECTORAT

134505

SEF CATEDRA

134506

CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN INVATAMANT

134507

DIRECTOR PALATE SI CLUBURI ALE ELEVILOR

134601

SEF SERVICIU/SEF BIROU ASIGURARI

134602

SEF SERVICIU/SEF BIROU DAUNE

134901

SEF EXPOZITII SI TARGURI

134902

SEF VAMA

134903

INGINER-SEF INTREPRINDERI DE REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII SI ALTE SERVICII PENTRU POPULATIE

134904

SEF ATELIER REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII SI ALTE SERVICII PENTRU POPULATIE

134905

SEF CENTRU REPARATII

134906

SEF CENTRU DEZINFECTIE, DERATIZARE SI DEZINSECTIE

134907

COORDONATOR PRESA

134908

LIBRAR-SEF

134909

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN PRESTARI SERVICII

134910

REDACTOR-SEF PRESA, EDITURA

134911

SECRETAR GENERAL AGENTIE PRESA, EDITURA

134912

SECRETAR GENERAL REDACTIE

134913

SEF BIROU EXPLOATARE, COORDONARE PRESA

134914

SEF BIROU REDACTIE

134915

SEF BIROU RELATII UNITATI PRESA

134916

SEF OFICIU JURIDIC

134917

SEF OFICIU, SERVICIU, SECTIE, REDACTIE

141101

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN ACTIVITATEA HOTELIERA SI RESTAURANTE

141102

SEF COMPLEX HOTELIER

141103

SEF UNITATE BALNEOCLIMATERICA

141104

ADMINISTRATOR HOTEL

141105

DIRECTOR DE HOTEL

141106

DIRECTOR DE MOTEL

141107

DIRECTOR DE HOTEL PENTRU TINERET

141108

DIRECTOR DE CAMPING

141109

DIRECTOR DE SAT DE VACANTA

141110

DIRECTOR DE POPAS TURISTIC

141111

DIRECTOR RESTAURANT

141112

DIRECTOR ROTISERIE

141113

DIRECTOR CRAMA

141114

DIRECTOR BRASERIE

141115

DIRECTOR BERARIE

141116

DIRECTOR GRADINA DE VARA

141117

DIRECTOR BAR

141118

DIRECTOR CAFENEA

141119

DIRECTOR DISCO-BAR

141120

DIRECTOR UNITATI TIP FAST-FOOD

141121

DIRECTOR COFETARIE, PATISERIE

141122

DIRECTOR DE CLUB (HOTELIER)

141123

DIRECTOR DE CAZARE

141201

SEF RESTAURANT

141202

DIRECTOR DE DEPARTAMENT ALIMENTATIE

141203

DIRECTOR DE DEPARTAMENT CATERING

142001

PRESEDINTE COOPERATIVA DE CONSUM

142002

SEF BAZA RECEPTIE

142003

SEF SERVICIU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

142004

SEF BIROU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

142005

VICEPRESEDINTE COOPERATIVA DE CONSUM

142006

SEF STATIE PECO

142007

SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE

142008

MANAGER DE ZONA

142009

INGINER SEF FIRME DE AFACERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE

142010

SEF AGENTIE COMERCIALA

142011

CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN COMERT

143101

ANTRENOR FEDERATIE SPORTIVA

143102

COMANDANT AEROCLUB

143103

CONSILIER TERITORIAL SEF INSPECTORATUL PENTRU CULTURA

143104

DIRECTOR ASEZAMANT CULTURAL

143105

MANAGER AL ORGANIZATIEI CULTURALE

143106

PRESEDINTE FEDERATIE SPORTIVA

143107

PRESEDINTE COMPLEX, CLUB SPORTIV

143108

SECRETAR GENERAL FEDERATIE SPORT

143109

SEF AGENTIE CONCURSURI HIPICE

143110

SEF PRODUCTIE FILM

143111

SEF SECTIE PRODUCTIE FILM

143112

SEF ATELIER PRODUCTIE FILM

143113

SEF OFICIU INTERJUDETEAN DIFUZARE FILM

143114

CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN SPORT

143901

SEF ATELIER DECORATOR

143902

SEF AGENTIE/OFICIU TURISM

143903

SEF UNITATE ELEMENTARA DE LUCRU

143904

SEF ATELIER PRESA

143905

SEF LABORATOR CONSERVARE-RESTAURARE OPERE DE ARTA

143906

SEF SERVICIU CONTROL TEHNIC PRESA

143907

CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) IN TURISM

143908

MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

143909

DIRECTOR DE AGENTIE DE TURISM TOUROPERATOARE/ DETAILISTA/FILIALA/SUCURSALA

143910

DIRECTOR CENTRU INFORMARE TURISTICA

143911

DIRECTOR DE DEPARTAMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

143912

CONDUCATOR DE PENSIUNE TURISTICA (RURALA, AGROTURISTICA, MONTANA)

143913

SEF SERVICIU STATIE, TURA METEO

143914

SEF CENTRU METEO AERONAUTIC

143915

SEF BIROU/STATIE/TURA METEO AERONAUTIC/DE AERODROM

143916

SEF CENTRU NATIONAL PENTRU PROTECTIA METEOROLOGICA A NAVIGATIEI AERIENE

143917

SEF ECHIPA INTERVENTII SI SUPRAVEGHERE ECHIPAMENTE IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

211101

FIZICIAN

211102

CERCETATOR IN FIZICA

211103

ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA

211104

CERCETATOR IN FIZICA-CHIMIE

211105

ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA-CHIMIE

211106

CERCETATOR IN FIZICA TEHNOLOGICA

211107

ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA TEHNOLOGICA

211108

CERCETATOR IN ASTRONOMIE

211109

ASISTENT DE CERCETARE IN ASTRONOMIE

211110

CERCETATOR DE AERONAVE

211111

INGINER DE CERCETARE DE AERONAVE

211112

ASISTENT DE CERCETARE DE AERONAVE

211113

CERCETATOR IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE

211114

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE

211115

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE

211201

METEOROLOG (STUDII SUPERIOARE)

211202

METEOROLOG PREVIZIONIST

211203

CLIMATOLOG

211204

METEOROLOG AERONAUTIC

211205

CONSILIER/EXPERT IN METEOROLOGIE SI DOMENII CONEXE

211206

ASISTENT METEOROLOG

211207

METEOROLOG AERONAUTIC PROGNOZIST

211208

COORDONATOR INTERVENTII ACTIVE IN ATMOSFERA

211209

CERCETATOR IN METEOROLOGIE

211210

ASISTENT DE CERCETARE IN METEOROLOGIE

211301

CHIMIST

211302

CONSILIER CHIMIST

211303

EXPERT CHIMIST

211304

INSPECTOR DE SPECIALITATE CHIMIST

211305

REFERENT DE SPECIALITATE CHIMIST

211306

CERCETATOR IN CHIMIE

211307

ASISTENT DE CERCETARE IN CHIMIE

211308

CERCETATOR IN BIOCHIMIE TEHNOLOGICA

211309

ASISTENT DE CERCETARE IN BIOCHIMIE TEHNOLOGICA

211310

CERCETATOR IN CHIMIE FIZICA

211311

ASISTENT DE CERCETARE IN CHIMIE FIZICA

211401

CONSILIER GEOLOG

211402

EXPERT GEOLOG

211403

INSPECTOR DE SPECIALITATE GEOLOG

211404

REFERENT DE SPECIALITATE GEOLOG

211405

CONSILIER GEOFIZICIAN

211406

EXPERT GEOFIZICIAN

211407

INSPECTOR DE SPECIALITATE GEOFIZICIAN

211408

REFERENT DE SPECIALITATE GEOFIZICIAN

211409

CONSILIER HIDROGEOLOG

211410

EXPERT HIDROGEOLOG

211411

INSPECTOR DE SPECIALITATE HIDROGEOLOG

211412

REFERENT DE SPECIALITATE HIDROGEOLOG

211413

CONSILIER HIDROLOG

211414

EXPERT HIDROLOG

211415

INSPECTOR DE SPECIALITATE HIDROLOG

211416

REFERENT DE SPECIALITATE HIDROLOG

211417

CONSILIER PEDOLOG

211418

EXPERT PEDOLOG

211419

INSPECTOR DE SPECIALITATE PEDOLOG

211420

REFERENT DE SPECIALITATE PEDOLOG

211421

INGINER GEOLOG

211422

GEOLOG

211423

GEOFIZICIAN

211424

HIDROLOG

211425

PEDOLOG

211426

CERCETATOR IN GEOLOGIE

211427

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE

211428

CERCETATOR IN GEOLOGIE TEHNICA

211429

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE TEHNICA

211430

CERCETATOR IN GEOFIZICA

211431

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOFIZICA

211432

CERCETATOR IN MINERALOGIA TEHNICA SI EXPERIMENTALA

211433

ASISTENT DE CERCETARE IN MINERALOGIA TEHNICA SI EXPERIMENTALA

211434

CERCETATOR IN GEOCHIMIE

211435

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOCHIMIE

211436

CERCETATOR IN GEOLOGIE PETROLIERA

211437

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE PETROLIERA

211438

CERCETATOR IN GEODEZIE

211439

INGINER DE CERCETARE IN GEODEZIE

211440

ASISTENT DE CERCETARE IN GEODEZIE

211441

CERCETATOR IN CADASTRU

211442

INGINER DE CERCETARE IN CADASTRU

211443

ASISTENT DE CERCETARE IN CADASTRU

212001

CONSILIER MATEMATICIAN

212002

EXPERT MATEMATICIAN

212003

INSPECTOR DE SPECIALITATE MATEMATICIAN

212004

REFERENT DE SPECIALITATE MATEMATICIAN

212005

CONSILIER ACTUAR

212006

EXPERT ACTUAR

212007

INSPECTOR DE SPECIALITATE ACTUAR

212008

REFERENT DE SPECIALITATE ACTUAR

212009

MATEMATICIAN

212010

ACTUAR (STUDII SUPERIOARE)

212011

CONSILIER STATISTICIAN

212012

EXPERT STATISTICIAN

212013

INSPECTOR DE SPECIALITATE STATISTICIAN

212014

REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN

212015

CERCETATOR IN MATEMATICA

212016

ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA

212017

CERCETATOR IN MATEMATICA MECANICA

212018

ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-MECANICA

212019

CERCETATOR IN MATEMATICA APLICATA

212020

ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA APLICATA

212021

CERCETATOR IN MATEMATICA-FIZICA

212022

ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-FIZICA

212023

CERCETATOR IN MATEMATICA INFORMATICA

212024

ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-INFORMATICA

212025

CERCETATOR IN STATISTICA

212026

ASISTENT DE CERCETARE IN STATISTICA

212027

CERCETATOR IN DEMOGRAFIE

212028

ASISTENT DE CERCETARE IN DEMOGRAFIE

213101

CONSILIER BIOLOG

213102

EXPERT BIOLOG

213103

INSPECTOR DE SPECIALITATE BIOLOG

213104

REFERENT DE SPECIALITATE BIOLOG

213105

CONSILIER BOTANIST

213106

EXPERT BOTANIST

213107

INSPECTOR DE SPECIALITATE BOTANIST

213108

REFERENT DE SPECIALITATE BOTANIST

213109

CONSILIER ZOOLOG

213110

EXPERT ZOOLOG

213111

INSPECTOR DE SPECIALITATE ZOOLOG

213112

REFERENT DE SPECIALITATE ZOOLOG

213113

CONSILIER ECOLOG

213114

BIOLOG

213115

ZOOLOG

213116

BOTANIST

213117

CONSILIER BACTERIOLOG

213118

EXPERT BACTERIOLOG

213119

INSPECTOR DE SPECIALITATE BACTERIOLOG

213120

REFERENT DE SPECIALITATE BACTERIOLOG

213121

CONSILIER BIOCHIMIST

213122

EXPERT BIOCHIMIST

213123

INSPECTOR DE SPECIALITATE BIOCHIMIST

213124

REFERENT DE SPECIALITATE BIOCHIMIST

213125

CONSILIER FARMACOLOG

213126

EXPERT FARMACOLOG

213127

INSPECTOR DE SPECIALITATE FARMACOLOG

213128

REFERENT DE SPECIALITATE FARMACOLOG

213129

CONSILIER MICROBIOLOG

213130

EXPERT MICROBIOLOG

213131

INSPECTOR DE SPECIALITATE MICROBIOLOG

213132

REFERENT DE SPECIALITATE MICROBIOLOG

213133

FARMACOLOG

213134

BACTERIOLOG

213135

MICROBIOLOG

213136

CERCETATOR IN BIOLOGIE

213137

ASISTENT DE CERCETARE IN BIOLOGIE

213138

CERCETATOR IN MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE

213139

ASISTENT DE CERCETARE IN MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE

213140

CERCETATOR IN BIOLOGIE CHIMIE

213141

ASISTENT DE CERCETARE IN BIOLOGIE CHIMIE

213142

CERCETATOR IN BOTANICA

213143

ASISTENT DE CERCETARE IN BOTANICA

213144

CERCETATOR IN DOMENIUL ZOOLOGIC

213145

ASISTENT DE CERCETARE IN DOMENIUL ZOOLOGIC

213146

CERCETATOR IN ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

213147

ASISTENT DE CERCETARE IN ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

213148

CERCETATOR IN INGINERIA GENETICA

213149

ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA GENETICA

213201

CONSILIER INGINER AGRONOM

213202

EXPERT INGINER AGRONOM

213203

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER AGRONOM

213204

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER AGRONOM

213205

CONSILIER INGINER HORTICOL

213206

EXPERT INGINER HORTICOL

213207

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER HORTICOL

213208

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER HORTICOL

213209

CONSILIER INGINER ZOOTEHNIST

213210

EXPERT INGINER ZOOTEHNIST

213211

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER ZOOTEHNIST

213212

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER ZOOTEHNIST

213213

SUBINGINER AGRONOM

213214

SUBINGINER ZOOTEHNIST

213215

INGINER TEHNOLOG IN ZOOTEHNIE

213216

PROIECTANT INGINER IN AGRICULTURA

213217

PROIECTANT INGINER IN ZOOTEHNIE

213218

PROIECTANT INGINER IN SILVICULTURA

213219

CONSILIER INGINER SILVIC

213220

EXPERT INGINER SILVIC

213221

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER SILVIC

213222

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER SILVIC

213223

INGINER IMBUNATATIRI FUNCIARE

213224

INGINER/SUBINGINER SILVIC

213225

INGINER AGRONOM

213226

INGINER ZOOTEHNIST

213227

CONSULTANT TEHNIC IN PRODUCTIA DE CEREALE, PLANTE TEHNICE SI FURAJE

213228

SUBINGINER IMBUNATATIRI FUNCIARE

213229

AGENT AGRICOL

213230

BRIGADIER SILVIC

213231

PADURAR

213232

TEHNICIAN AGRONOM – EXPLOATARE

213233

TEHNICIAN ZOOTEHNIST – EXPLOATARE

213234

TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE

213235

CLASIFICATOR CARCASE

213236

OPERATOR DE INSAMANTARI ARTIFICIALE LA ANIMALE

213237

ADMINISTRATOR BUNURI AGRICOLE

213238

CONSULTANT AFACERI IN AGRICULTURA

213239

CERCETATOR IN AGRICULTURA

213240

INGINER DE CERCETARE IN AGRICULTURA

213241

ASISTENT DE CERCETARE IN AGRICULTURA

213242

INGINER DE CERCETARE IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE

213243

ASISTENT DE CERCETARE IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE

213244

CERCETATOR IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE

213245

CERCETATOR IN HORTICULTURA

213246

INGINER DE CERCETARE IN HORTICULTURA

213247

ASISTENT DE CERCETARE IN HORTICULTURA

213248

CERCETATOR IN AGROMONTANOLOGIE

213249

INGINER DE CERCETARE IN AGROMONTANOLOGIE

213250

ASISTENT DE CERCETARE IN AGROMONTANOLOGIE

213251

CERCETATOR IN SILVICULTURA

213252

INGINER DE CERCETARE IN SILVICULTURA

213253

ASISTENT DE CERCETARE IN SILVICULTURA

213254

CERCETATOR IN ZOOTEHNIE

213255

ASISTENT DE CERCETARE IN ZOOTEHNIE

213256

CERCETATOR IN BIOTEHNOLOGIE PENTRU AGRICULTURA

213257

ASISTENT DE CERCETARE IN BIOTEHNOLOGIE PENTRU AGRICULTURA

213301

EXPERT ECOLOG

213302

INSPECTOR DE SPECIALITATE ECOLOG

213303

REFERENT DE SPECIALITATE ECOLOG

213304

INGINER ECOLOG

213305

ECOLOG

214101

INGINER CONFECTII PIELE SI INLOCUITORI

214102

INGINER TEXTILE, PIELARIE

214103

INGINER TRICOTAJE, CONFECTII

214104

SUBINGINER TEXTILE, PIELARIE

214105

PROIECTANT INGINER TEXTILE, PIELARIE

214106

CONSILIER INGINER TEXTILE, PIELARIE

214107

EXPERT INGINER TEXTILE, PIELARIE

214108

INSPECTOR SPECIALITATE INGINER TEXTILE, PIELARIE

214109

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER TEXTILE, PIELARIE

214110

CONCEPTOR/CONCEPTOR CAO

214111

SPECIALIST INCERCARI COMPONENTE VEHICULE/GRUP MOTOPROPULSOR/OPTIMIZARE ENERGETICA/SISTEME DE MASURARE

214112

SPECIALIST DOCUMENTATIE STUDII

214113

INSTRUCTOR SISTEM DE PRODUCTIE

214114

METODIST

214115

RESPONSABIL AFACERE

214116

MANAGER DE CLADIRE

214117

INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214118

SUBINGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214119

CONSILIER INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214120

EXPERT INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214121

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214122

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

214123

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE

214124

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE

214125

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE

214126

CERCETATOR IN PESCUIT SI ACVACULTURA

214127

INGINER DE CERCETARE IN PESCUIT SI ACVACULTURA

214128

ASISTENT DE CERCETARE IN PESCUIT SI ACVACULTURA

214129

SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII

214130

AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

214131

ANALIST CALITATE

214132

ANALIST MASURATORI METROLOGICE

214133

ANALIST STUDIUL MATERIALELOR

214134

CONSULTANT SISTEM DE CALITATE

214135

LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX

214136

PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE

214137

DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA

214138

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI

214201

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

214202

SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

214203

INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

214204

INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

214205

INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

214206

INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII

214207

PROIECTANT INGINER INSTALATII

214208

PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII

214209

CONSILIER INGINER CONSTRUCTII

214210

EXPERT INGINER CONSTRUCTII

214211

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII

214212

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII

214213

CONDUCATOR DE LUCRARI CIVILE

214214

DIRIGINTE SANTIER (STUDII SUPERIOARE)

214215

CERCETATOR IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

214216

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

214217

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

214218

CERCETATOR IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

214219

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

214220

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

214221

CERCETATOR IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

214222

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

214223

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

214224

INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA SANITARA SI PROTECTIA MEDIULUI

214225

CERCETATOR IN CONSTRUCTII MINIERE

214226

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII MINIERE

214227

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII MINIERE

214228

CERCETATOR IN INSTALATII

214229

INGINER DE CERCETARE IN INSTALATII

214230

ASISTENT DE CERCETARE IN INSTALATII

214231

CERCETATOR IN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE

214232

INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE

214233

ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE

214301

CERCETATOR IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI

214302

INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI

214303

ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI

214401

INGINER MECANIC

214402

SUBINGINER MECANIC

214403

INGINER ELECTROMECANIC MINIER

214404

INGINER MATERIAL RULANT CALE FERATA

214405

INGINER MECANICA AGRICOLA

214406

INGINER AVIATIE

214407

INGINER NAVE

214408

INGINER MASINI-UNELTE

214409

INGINER MECANICA FINA

214410

INGINER MASINI TERMICE

214411

INGINER MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE

214412

INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

214413

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC CHIMIC

214414

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PETROLIER

214415

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC MASINI AGRICOLE

214416

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC TEXTIL

214417

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU CONSTRUCTII

214418

INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU PRELUCRARE LA CALD

214419

INGINER MECANIC MASINI INSTALATII MINIERE

214420

SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

214421

SUBINGINER MECANIC UTILAJE SI TEHNICA SUDURII

214422

SUBINGINER MECANIC, MECANICA FINA

214423

SUBINGINER MECANIC MATERIAL RULANT DE CALE FERATA

214424

SUBINGINER MECANIC MECANICA AGRICOLA

214425

SUBINGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU CHIMIE

214426

SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

214427

SUBINGINER MECANIC AVIOANE SI MOTOARE DE AVIATIE

214428

SUBINGINER MECANIC CONSTRUCTII CORP DE NAVA

214429

SUBINGINER MECANIC INSTALATII NAVALE DE BORD

214430

SUBINGINER MECANIC AUTOMOBILE

214431

SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

214432

SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE

214433

CONSILIER INGINER MECANIC

214434

EXPERT INGINER MECANIC

214435

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER MECANIC

214436

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER MECANIC

214437

PROIECTANT INGINER AERONAVE

214438

PROIECTANT INGINER MECANIC

214439

INGINER PILOT DE INCERCARE

214440

SUBINGINER PROIECTANT MECANIC

214441

SPECIALIST REGLEMENTARI/CARTI DE IDENTITATE VEHICULE/VERIFICARI TEHNICE INMATRICULARE/INSPECTII TEHNICE/ OMOLOGARI OFICIALE

214442

SPECIALIST PRESTATII VEHICULE

214443

SPECIALIST MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

214444

INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE

214445

INGINER TEHNOLOG IN FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI

214446

SUBINGINER TEHNOLOG IN FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI

214447

INGINER PENTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)

214448

CERCETATOR IN SISTEME DE PROPULSIE

214449

INGINER DE CERCETARE IN SISTEME DE PROPULSIE

214450

ASISTENT DE CERCETARE IN SISTEME DE PROPULSIE

214451

CERCETATOR IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD

214452

INGINER DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD

214453

ASISTENT DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD

214454

CERCETATOR IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE

214455

INGINER DE CERCETARE IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE

214456

ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE

214457

CERCETATOR IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE

214458

INGINER DE CERCETARE IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE

214459

ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE

214460

CERCETATOR IN ECHIPAMENTE DE PROCES

214461

INGINER DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE DE PROCES

214462

ASISTENT DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE DE PROCES

214463

CERCETATOR IN MECANICA FINA

214464

INGINER DE CERCETARE IN MECANICA FINA

214465

ASISTENT DE CERCETARE IN MECANICA FINA

214466

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

214467

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

214468

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

214469

CERCETATOR IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE

214470

INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE

214471

ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE

214472

CERCETATOR IN AUTOVEHICULE RUTIERE

214473

INGINER DE CERCETARE IN AUTOVEHICULE RUTIERE

214474

ASISTENT DE CERCETARE IN AUTOVEHICULE RUTIERE

214475

CERCETATOR IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE

214476

INGINER DE CERCETARE IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE

214477

ASISTENT DE CERCETARE IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE

214478

CERCETATOR IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII

214479

INGINER DE CERCETARE IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII

214480

ASISTENT DE CERCETARE IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII

214481

CERCETATOR IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI

214482

INGINER DE CERCETARE IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI

214483

ASISTENT DE CERCETARE IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI

214484

CERCETATOR IN MASINI SI INSTALATII MECANICE

214485

INGINER DE CERCETARE IN MASINI SI INSTALATII MECANICE

214486

ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI SI INSTALATII MECANICE

214487

CERCETATOR IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE

214501

INGINER PETROCHIMIST

214502

SUBINGINER PETROCHIMIST

214503

PROIECTANT INGINER CHIMIST

214504

CONSILIER INGINER CHIMIST

214505

EXPERT INGINER CHIMIST

214506

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER CHIMIST

214507

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER CHIMIST

214508

CONSILIER INGINER PETROCHIMIST

214509

EXPERT INGINER PETROCHIMIST

214510

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PETROCHIMIST

214511

REFERENT DE SPECIALITATE PETROCHIMIST

214512

BIOCHIMIST

214513

INGINER CHIMIST

214514

INGINER IN INDUSTRIA ALIMENTARA

214515

SUBINGINER IN INDUSTRIA ALIMENTARA

214516

PROIECTANT INGINER PRODUSE ALIMENTARE

214517

CONSILIER INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA

214518

EXPERT INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA

214519

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA

214520

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA

214521

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE

214522

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE

214523

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE

214524

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE

214525

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE

214526

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE

214527

CERCETATOR IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE

214528

INGINER DE CERCETARE IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE

214529

ASISTENT DE CERCETARE IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE

214530

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI

214531

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI

214532

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI

214533

CERCETATOR IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE

214534

INGINER DE CERCETARE IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELORALIMENTARE

214535

ASISTENT DE CERCETARE IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE

214601

INGINER METALURGIE EXTRACTIVA

214602

INGINER MINIER

214603

SUBINGINER METALURGIST

214604

SUBINGINER MINIER

214605

INGINER PREPARATOR MINIER

214606

CONSILIER INGINER METALURG

214608

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER METALURG

214609

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER METALURG

214610

CONSILIER INGINER MINIER

214611

EXPERT INGINER MINIER

214612

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER MINIER

214613

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER MINIER

214614

INGINER PRELUCRARI METALURGICE

214615

INGINER METALURGIE NEFEROASA

214616

INGINER PETROLIST

214617

SUBINGINER PETROLIST

214618

CONSILIER INGINER PETROLIST

214619

EXPERT INGINER PETROLIST

214620

REFERENT INGINER PETROLIST

214621

PROIECTANT INGINER PETROLIST

214622

INGINER TEHNOLOG METALURG

214623

PROIECTANT INGINER METALURG

214624

PROIECTANT INGINER IN MINERIT

214625

INGINER MINERALURG

214626

CERCETATOR IN EXPLOATARI MINIERE

214627

INGINER DE CERCETARE IN EXPLOATARI MINIERE

214628

ASISTENT DE CERCETARE IN EXPLOATARI MINIERE

214629

CERCETATOR IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE

214630

INGINER DE CERCETARE IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE

214631

ASISTENT DE CERCETARE IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE

214632

CERCETATOR IN PETROL (EXTRACTIE-PROSPECTIUNE)

214633

INGINER DE CERCETARE IN PETROL (EXTRACTIE-PROSPECTIUNE)

214634

ASISTENT DE CERCETARE IN PETROL (EXTRACTIEPROSPECTIUNE)

214635

CERCETATOR IN TOPOGRAFIE MINIERA

214636

INGINER DE CERCETARE IN TOPOGRAFIE MINIERA

214637

ASISTENT DE CERCETARE IN TOPOGRAFIE MINIERA

214638

CERCETATOR IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE

214639

INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE

214640

ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE

214641

CERCETATOR IN METALURGIA NEFEROASA

214642

INGINER DE CERCETARE IN METALURGIA NEFEROASA

214643

ASISTENT DE CERCETARE IN METALURGIA NEFEROASA

214645

INGINER DE CERCETARE IN TURNAREA METALELOR

214646

ASISTENT DE CERCETARE IN TURNAREA METALELOR

214647

CERCETATOR IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE

214648

INGINER DE CERCETARE IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE

214649

ASISTENT DE CERCETARE IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE

214650

CERCETATOR IN STIINTA MATERIALELOR

214651

INGINER DE CERCETARE IN STIINTA MATERIALELOR

214652

ASISTENT DE CERCETARE IN STIINTA MATERIALELOR

214653

CERCETATOR IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE

214654

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE

214655

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE

214656

INGINER DE CERCETARE IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE

214657

ASISTENT DE CERCETARE IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE

214707

EXPERT INGINER METALURG

214901

INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214902

SUBINGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214903

INGINER MATERIALE DE CONSTRUCTII

214904

SUBINGINER MATERIALE DE CONSTRUCTII

214905

CONSILIER INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214906

EXPERT INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214907

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214908

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII

214909

PROIECTANT INGINER CERAMICA, STICLA

214910

CHIMIST IN MATERIALE OXIDICE (STICLA, CERAMICA)

214911

SUBINGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI

214912

PROIECTANT INGINER CELULOZA SI HARTIE

214913

CONSILIER INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI

214914

EXPERT INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI

214915

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI

214916

REFERENT DE SPECIALITATE INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI

214917

CERCETATOR IN INFORMATICA

214918

ASISTENT DE CERCETARE IN INFORMATICA

214919

CERCETATOR IN FILATURA-TESATORIE

214920

INGINER DE CERCETARE IN FILATURA-TESATORIE

214921

ASISTENT DE CERCETARE IN FILATURA-TESATORIE

214922

CERCETATOR IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE

214923

INGINER DE CERCETARE IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE

214924

ASISTENT DE CERCETARE IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE

214925

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR

214926

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR

214927

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR

214928

CERCETATOR IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI

214929

INGINER DE CERCETARE IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI

214930

ASISTENT DE CERCETARE IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI

214931

CERCETATOR IN EXPLOATARI FORESTIERE

214932

INGINER DE CERCETARE IN EXPLOATARI FORESTIERE

214933

ASISTENT DE CERCETARE IN EXPLOATARI FORESTIERE

214934

INGINER DE CERCETARE IN PROIECTAREA MOBILEI SI PRODUSELOR FINITE DIN LEMN

214935

CERCETATOR IN PRELUCRAREA LEMNULUI

214936

INGINER DE CERCETARE IN PRELUCRAREA LEMNULUI

214937

ASISTENT DE CERCETARE IN PRELUCRAREA LEMNULUI

214938

CERCETATOR IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE

214939

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE

214940

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE

214941

CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR

214942

INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR

214943

ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR

214944

CERCETATOR IN TURNAREA METALELOR

214945

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA

214946

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

214947

EXPERT ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE DE MONTAJ

214948

EXPERT MONITORIZARE SI CONTROL LUCRARI DE MONTAJ

214949

EXPERT PREVENIRE-REDUCERE RISCURI TEHNOLOGICE

214950

EXPERT URMARIRE COMPORTARE IN EXPLOATARE LUCRARI MONTAJ

215101

DISPECER ENERGETIC FEROVIAR

215102

DISPECER CENTRALA, HIDROCENTRU, CASCADA, DISPECERATE TERITORIALE

215103

DISPECER RETEA DISTRIBUTIE

215104

DISPECER RETELE DE INALTA TENSIUNE

215105

INGINER ELECTROENERGETICA

215106

RADIOCHIMIST

215107

SUBINGINER ELECTROENERGETICA

215108

INGINER ENERGETICA INDUSTRIALA

215109

INGINER TERMOENERGETICA

215110

PROIECTANT INGINER ELECTROTEHNIC

215111

PROIECTANT INGINER ENERGETICIAN

215112

INGINER RETELE ELECTRICE

215113

SUBINGINER RETELE ELECTRICE

215114

INGINER HIDROENERGETICA

215115

INGINER CENTRALE NUCLEAROELECTRICE

215116

SUBINGINER CENTRALE TERMOELECTRICE

215117

INGINER EXPLOATARE INSTALATII NUCLEARE

215118

PROIECTANT SUBINGINER ELECTROTEHNIC

215119

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE

215120

SEF TURA DISPECER ENERGETIC

215121

CERCETATOR IN ELECTROTEHNICA

215122

INGINER DE CERCETARE IN ELECTROTEHNICA

215123

ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROTEHNICA

215124

CERCETATOR IN ELECTROFIZICA

215125

INGINER DE CERCETARE IN ELECTROFIZICA

215126

ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROFIZICA

215127

CERCETATOR IN METROLOGIE

215128

INGINER DE CERCETARE IN METROLOGIE

215129

ASISTENT DE CERCETARE IN METROLOGIE

215130

CERCETATOR IN ELECTROMECANICA

215131

INGINER DE CERCETARE IN ELECTROMECANICA

215132

ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROMECANICA

215133

CERCETATOR ROBOTI INDUSTRIALI

215134

INGINER DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI

215135

ASISTENT DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI

215136

CERCETATOR IN CENTRALE TERMOELECTRICE

215137

INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE

215138

ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE

215139

CERCETATOR IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE

215140

INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE

215141

ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE

215142

CERCETATOR IN ELECTROENERGETICA

215143

INGINER DE CERCETARE IN ELECTROENERGETICA

215144

ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROENERGETICA

215145

CERCETATOR IN ENERGETICA INDUSTRIALA

215146

INGINER DE CERCETARE IN ENERGETICA INDUSTRIALA

215147

ASISTENT DE CERCETARE IN ENERGETICA INDUSTRIALA

215201

INGINER ELECTROMECANIC SCB

215202

INGINER AUTOMATIST

215203

INGINER NAVIGATIE

215204

INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII

215205

INGINER PRODUCTIE

215206

INSTRUCTOR INSTALATII

215207

INSTRUCTOR LINII

215208

REVIZOR SIGURANTA CIRCULATIEI FEROVIARE

215209

SUBINGINER AUTOMATIST

215210

SUBINGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII

215211

SUBINGINER REGLAJE SUBANSAMBLE

215212

INGINER DE RECEPTIE SI CONTROL AERONAVE

215213

PROIECTANT INGINER ELECTRONIST

215214

PROIECTANT INGINER DE SISTEME SI CALCULATOARE

215215

PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC

215216

INGINER ELECTROMECANIC

215217

SUBINGINER ELECTROMECANIC

215218

CAPITAN SECUND

215219

CAPITAN PORT (STUDII SUPERIOARE)

215220

SPECIALIST MENTENANTA ELECTROMECANICA-AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

215221

INSPECTOR AERONAUTIC

215222

INGINER SISTEME DE SECURITATE

215223

CERCETATOR IN ELECTRONICA APLICATA

215224

INGINER DE CERCETARE IN ELECTRONICA APLICATA

215225

ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTRONICA APLICATA

215226

CERCETATOR IN COMUNICATII

215227

INGINER DE CERCETARE IN COMUNICATII

215228

ASISTENT DE CERCETARE IN COMUNICATII

215229

CERCETATOR IN MICROELECTRONICA

215230

INGINER DE CERCETARE IN MICROELECTRONICA

215231

ASISTENT DE CERCETARE IN MICROELECTRONICA

215232

CERCETATOR IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI

215233

INGINER DE CERCETARE IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI

215234

ASISTENT DE CERCETARE IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI

215235

CERCETATOR IN CALCULATOARE

215236

INGINER DE CERCETARE IN CALCULATOARE

215237

ASISTENT DE CERCETARE IN CALCULATOARE

215238

CERCETATOR IN AUTOMATICA

215239

INGINER DE CERCETARE IN AUTOMATICA

215240

ASISTENT DE CERCETARE IN AUTOMATICA

215301

INGINER EMISIE

215302

INGINER MONTAJ

215303

INGINER ELECTROTEHNIST

215304

INGINER IMAGINE

215305

INGINER SUNET

215306

INGINER-SEF CAR REPORTAJ

215307

SUBINGINER-SEF CAR REPORTAJ

215308

INGINER-SEF SCHIMB EMISIE

215309

SUBINGINER ILUMINAT TEHNOLOGIC

215310

INGINER PROIECTANT COMUNICATII

215311

SUBINGINER PROIECTANT COMUNICATII

215312

INGINER/INSPECTOR DE SPECIALITATE/REFERENT DE SPECIALITATE/EXPERT IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

215313

CONSILIER TEHNIC

215314

INGINER ILUMINARE

215315

SEF STUDIO RTV

216101

ARHITECT CLADIRI

216102

CONDUCTOR ARHITECT

216103

ARHITECT RESTAURARI

216104

CONSILIER ARHITECT

216105

EXPERT ARHITECT

216106

INSPECTOR DE SPECIALITATE ARHITECT

216107

REFERENT DE SPECIALITATE ARHITECT

216108

PROIECTANT ARHITECT

216109

CERCETATOR IN ARHITECTURA

216110

ASISTENT DE CERCETARE IN ARHITECTURA

216201

ARHITECT PEISAGISTICA SI AMENAJAREA TERITORIULUI

216301

DESIGNER INDUSTRIAL

216302

GRAFICIAN INDUSTRIAL

216303

LUCRATOR IN ATELIERE DE MODELE

216304

COSTUMIER

216305

PICTOR CREATOR COSTUME

216306

MODELIER CONFECTII

216307

DESIGNER VESTIMENTAR

216308

CERCETATOR IN ARTE PLASTICE – DESIGN INDUSTRIAL

216309

ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE – DESIGN INDUSTRIAL

216310

CERCETATOR IN ARTE PLASTICE – TEXTILE (TAPISERIE, CONTEXTURI, MODA, IMPRIMEURI)

216311

ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE-TEXTILE (TAPISERIE, CONTEXTURI, MODA,IMPRIMEURI)

216312

CERCETATOR IN ARTE PLASTICE – STICLA, CERAMICA, METAL

216313

ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE – STICLA, CERAMICA, METAL

216401

URBANIST

216402

ARHITECT URBANISM

216501

CARTOGRAF

216502

INGINER GEODEZ

216503

SUBINGINER GEODEZ

216504

INGINER TOPOGRAF

216505

INGINER TOPOGRAF MINIER

216506

PROIECTANT INGINER GEODEZ

216601

DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII)

216602

ANIMATOR FILM DE ANIMATIE (STUDII MEDII)

216603

INTERMEDIARIST FILM DESENE ANIMATE (STUDII MEDII)

216604

STILIZATOR FILM DESENE ANIMATE (STUDII MEDII)

216605

ASISTENT REGIZOR STUDIO

216606

ASISTENT REGIZOR EMISIE

216607

DESIGNER FLORAL

216608

VIDEOJURNALIST

216609

ART DIRECTOR

216610

DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE)

216611

DESIGNER GRAFICA (STUDII SUPERIOARE)

216612

GRAFICIAN CALCULATOR (STUDII MEDII)

216613

DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII)

221101

MEDIC MEDICINA GENERALA

221102

MEDIC REZIDENT

221103

CONSILIER MEDIC

221104

EXPERT MEDIC

221105

INSPECTOR DE SPECIALITATE MEDIC

221106

REFERENT DE SPECIALITATE MEDIC

221107

MEDIC PRIMAR

221108

MEDIC MEDICINA IN FAMILIE

221109

CERCETATOR IN MEDICINA GENERALA

221110

ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA GENERALA

221201

MEDIC SPECIALIST

222101

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

222201

MOASA

223001

CERCETATOR IN MEDICINA TRADITIONALA

223002

ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA TRADITIONALA

223003

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

223004

TEHNICIAN HOMEOPAT

223005

INSTRUCTOR DE EDUCATIE SANITARA

223006

BIOENERGETICIAN

223007

INFOENERGETICIAN RADIESTEZIST

223008

TERAPEUT IN TERAPII COMPLEMENTARE

224001

PARAMEDIC

225001

EPIZOTOLOG

225002

MEDIC VETERINAR

225003

MEDIC VETERINAR – ONCOLOGIE COMPARATA

225004

CERCETATOR IN MEDICINA VETERINARA

225005

ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA VETERINARA

226101

MEDIC STOMATOLOG

226102

MEDIC STOMATOLOG REZIDENT

226103

MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE

226104

CERCETATOR IN MEDICINA STOMATOLOGICA

226105

ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA STOMATOLOGICA

226201

FARMACIST

226202

FARMACIST REZIDENT

226203

FARMACIST DE SPECIALITATE

226301

INGINER CLINIC

226302

SPECIALIST IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

226303

COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (STUDII SUPERIOARE)

226304

CERCETATOR STIINTIFIC IN BACTERIOLOGIE, MICROBIOCHIMIE, FARMACOLOGIE

226305

ASISTENT DE CERCETARE IN BACTERIOLOGIE, MICROBIOLOGIE, BIOCHIMIE, FARMACOLOGIE

226306

IGIENIST

226307

EVALUATOR DE RISC SI AUDITOR IN DOMENIUL SECURITATII SISANATATII IN MUNCA

226401

FIZIOKINETOTERAPEUT

226402

FIZIOTERAPEUT

226403

CERCETATOR IN FIZIOKINETOTERAPIE

226404

ASISTENT DE CERCETARE IN FIZIOKINETOTERAPIE

226405

KINETOTERAPEUT

226406

PROFESOR DE CULTURA FIZICA MEDICALA

226501

ASISTENT DE NUTRITIE

226502

DIETETICIAN

226503

NUTRITIONIST SI DIETETICIAN

226601

INSTRUCTOR LOGOPED

226602

INTERPRET IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (STUDII MEDII)

226603

LOGOPED

226604

AUDIOLOG

226701

OPTOMETRIST (STUDII SUPERIOARE)

226901

MEDIC IGIENIST

226902

MEDIC EXPERTIZA A CAPACITATII DE MUNCA

226903

MEDIC LEGIST

226904

BIOINGINER MEDICAL

226905

ASISTENT MEDICAL (STUDII SUPERIOARE)

226906

FIZICIAN MEDICAL

226907

MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

226908

MEDIC DE FAMILIE CU COMPETENTE IN SANATATEA MINTALA

226909

CERCETATOR IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT

226910

ASISTENT DE CERCETARE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT

231001

ASISTENT UNIVERSITAR

231002

CONFERENTIAR UNIVERSITAR

231003

LECTOR UNIVERSITAR

231004

PREPARATOR INVATAMANTUL UNIVERSITAR

231005

PROFESOR UNIVERSITAR

231006

EXPERT CENTRE DE PERFECTIONARE

232001

PROFESOR IN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI

233001

PROFESOR IN INVATAMANTUL LICEAL, POSTLICEAL

233002

PROFESOR IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL

234101

PROFESOR IN INVATAMANTUL PRIMAR

234102

INVATATOR

234103

INSTITUTOR

234201

PROFESOR IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

234202

EDUCATOARE

234203

EDUCATOR PUERICULTOR

235101

CERCETATOR IN PEDAGOGIE

235102

ASISTENT DE CERCETARE IN PEDAGOGIE

235103

CONSILIER INVATAMANT

235104

EXPERT INVATAMANT

235105

INSPECTOR SCOLAR

235106

REFERENT DE SPECIALITATE INVATAMANT

235201

DEFECTOLOG

235202

INTERPRET IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (STUDII SUPERIOARE)

235203

EDUCATOR IN UNITATI DE HANDICAPATI

235204

INSTRUCTOR-EDUCATOR IN UNITATI DE HANDICAPATI

235205

PEDAGOG DE RECUPERARE

235901

SECRETAR INSTITUT, FACULTATE

235902

MENTOR

235903

CONSILIER SCOLAR

235904

DESIGNER INSTRUCTIONAL

235905

DEZVOLTATOR DE E-LEARNING

235906

LABORANT IN INVATAMANT

235907

MAISTRU INSTRUCTOR

235908

PEDAGOG SCOLAR

235909

SECRETAR SCOALA

235910

SEF ATELIER SCOALA

235911

MEDIATOR SCOLAR

235912

INSPECTOR SCOLAR PENTRU IMPLEMENTAREA DESCENTRALIZARII INSTITUTIONALE

235913

INSPECTOR SCOLAR PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

235914

INSPECTOR SCOLAR PENTRU MENTORAT

235915

INSPECTOR SCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

235916

INSPECTOR SCOLAR PENTRU EDUCATIE PERMANENTA

235917

INSPECTOR SCOLAR PENTRU INVATAMANT PARTICULAR SI LTERNATIVE EDUCATIONALE

235918

INSPECTOR SCOLAR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

235919

DIRECTOR CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA SI RESURSE EDUCATIONALE (CJARE)

235920

CONSILIER PENTRU TINERET

241101

CONTROLOR TEZAUR

241102

EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR

241103

REVIZOR CONTABIL

241104

REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE

241105

AUDITOR INTERN

241106

CONTROLOR DE GESTIUNE

241107

AUDITOR FINANCIAR

241201

CENZOR

241202

COMISAR GARDA FINANCIARA

241203

CONSILIER FINANCIAR-BANCAR

241204

EXPERT FINANCIAR-BANCAR

241205

INSPECTOR FINANCIAR-BANCAR

241206

INSPECTOR ASIGURARI

241207

COMISAR PRINCIPAL

241208

CONSULTANT BUGETAR

241209

DEALER

241210

EVALUATOR

241211

ANALIST INVESTITII

241212

MANAGER DE FOND ACTIUNI/OBLIGATIUNI

241213

CONSULTANT PLASAMENTE VALORI MOBILIARE

241214

AGENT CAPITAL DE RISC

241215

ADMINISTRATOR CREDITE

241216

SPECIALIST CONTROL RISC

241217

SPECIALIST EVALUARE DAUNE

241218

LICHIDATOR

241219

ADMINISTRATOR JUDICIAR

241220

ANALIST PRET DE REVENIRE/COSTURI

241221

EXPERT FISCAL

241222

CONSULTANT FISCAL

241223

INSPECTOR GENERAL DE BANCA

241224

ECONOMIST BANCA

241225

MANAGER BANCA

241226

MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS

241227

MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING

241228

TREZORIER (STUDII SUPERIOARE)

241229

ANALIST BANCAR/SOCIETATE DE LEASING

241230

OFITER BANCAR (CREDITE, MARKETING, PRODUSE SI SERVICII BANCARE)

241231

ADMINISTRATOR BANCAR/PRODUS LEASING

241232

OPERATOR CIFRU (MESAJE CIFRATE)

241233

PROIECTANT PRODUSE BANCARE

241234

CONSULTANT BANCAR

241235

AGENT COMPENSARE (INTERBANCARA)

241236

REFERENT BANCAR/SOCIETATE DE LEASING

241237

OFITER CONFORMITATE

241238

EXPERT CONFORMITATE

241239

OFITER SECURITATEA INFORMATIEI (SECURITY OFFICER – SO)

241240

ADMINISTRATOR DE RISC

241241

ANALIST CREDITE

241242

INSPECTOR DE SPECIALITATE ASIGURARI

241243

INSPECTOR DE SPECIALITATE SUBSCRIERE

241244

REFERENT DE SPECIALITATE ASIGURARI

241245

CONSILIER VANZARI ASIGURARI

241246

INSPECTOR COORDONATOR ASIGURARI

241247

INSPECTOR DE RISC

241248

INSPECTOR DE SPECIALITATE DAUNE

241249

INSPECTOR COORDONATOR DAUNE

241250

SPECIALIST SISTEM ASIGURARI

241251

EXPERT EVALUATOR DE INTREPRINDERI

241252

EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETATI IMOBILIARE

241253

EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILE

241254

EXPERT EVALUATOR DE ACTIVE FINANCIARE

241255

PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE

241256

EXPERT IN INGINERIA COSTURILOR INVESTITIONALE

241257

EXPERT CONTRACTARE ACTIVITATI INVESTITIONALE

241258

EXPERT RECEPTIE INVESTITII INDUSTRIALE

241259

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTITII

241260

EXPERT EVALUARE-ACTUALIZARE DEVIZE GENERALE INVESTITII

241261

EXPERT ELABORARE-EVALUARE DOCUMENTATII ACHIZITII INVESTITIONALE

241262

EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI INVESTITIONALE

241263

EVALUATOR PROIECTE

241264

INSPECTOR CASIER

241265

BROKER DE TEHNOLOGII

241301

CERCETATOR IN FINANTE-BANCI

241302

ASISTENT DE CERCETARE IN FINANTE-BANCI

241303

CERCETATOR IN GESTIUNE, CONTABILITATE, CONTROL FINANCIAR

241304

ASISTENT DE CERCETARE IN GESTIUNE, CONTABILITATE, CONTROL FINANCIAR

241305

ANALIST FINANCIAR

241306

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

241307

ASISTENT ANALIST

241308

SPECIALIST BANCAR

241309

ANALIST FINANCIAR BANCAR

241310

ASISTENT BANCAR

241311

SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE

242101

MANAGER PROIECT

242102

SPECIALIST IMBUNATATIRE PROCESE

242103

SPECIALIST STRATEGIE INDUSTRIALA

242104

RESPONSABIL PROCES

242105

COORDONATOR SECRETARIAT STUDIOURI TERITORIALE

242106

MANAGER DE INOVARE

242107

EXPERT IN CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MENTENANTA

242108

MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE

242109

SPECIALIST PLAN PROGRES

242110

SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE

242201

CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA

242202

EXPERT ADMINISTRATIA PUBLICA

242203

INSPECTOR DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA

242204

REFERENT DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA

242205

CONSULTANT IN ADMINISTRATIA PUBLICA

242206

REGLEMENTATOR

242207

AGENT DE DEZVOLTARE

242208

ADMINISTRATOR PUBLIC

242209

INSPECTOR DE INTEGRITATE

242210

EXAMINATOR DE STAT DE SPECIALITATE

242211

ADMINISTRATOR PUBLICATII

242212

AGENT CONSULAR

242213

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

242214

CONSILIER AFACERI EUROPENE

242215

REFERENT RELATII EXTERNE

242216

INSPECTOR DE TRAFIC A.R.R. (STUDII SUPERIOARE)

242217

EXPERT INFORMATII PENTRU AFACERI

242218

ADMINISTRATOR EDITURA

242219

EXPERT APLICARE LEGISLATIE ARMONIZATA IN DOMENIUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

242220

EXPERT LEGISLATIA MUNCII

242301

CONSILIER FORTA DE MUNCA SI SOMAJ

242302

EXPERT FORTA DE MUNCA SI SOMAJ

242303

INSPECTOR DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ

242304

EXPERT IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

242305

REFERENT DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ

242306

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA

242307

CONSULTANT IN DOMENIUL FORTEI DE MUNCA

242308

ANALIST PIATA MUNCII

242309

ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI

242310

ANALIST SISTEME SALARIZARE

242311

CONSULTANT RECONVERSIE-MOBILITATE PERSONAL

242312

CONSULTANT CONDITII DE MUNCA

242313

SPECIALIST SISTEME DE CALIFICARE

242314

SPECIALIST RESURSE UMANE

242315

CONSILIER VOCATIONAL

242316

CONSULTANT IN STANDARDIZARE

242317

CONSULTANT IN RESURSE UMANE

242318

CONSULTANT INTERN IN RESURSE UMANE

242319

SPECIALIST IN FORMARE

242320

SPECIALIST IN RECRUTARE

242321

SPECIALIST IN COMPENSATII SI BENEFICII

242322

SPECIALIST IN DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA

242323

SPECIALIST IN RELATII DE MUNCA

242401

FORMATOR

242402

FORMATOR DE FORMATORI

242403

ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE

242404

INSPECTOR DE SPECIALITATE FORMARE, EVALUARE SI SELECTIE PROFESIONALA

242405

EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

242406

MANAGER DE FORMARE

242407

ADMINISTRATOR DE FORMARE

243101

ART DIRECTOR PUBLICITATE (STUDII MEDII)

243102

ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII SUPERIOARE)

243103

SPECIALIST MARKETING

243104

MANAGER DE PRODUS

243201

SPECIALIST IN RELATII PUBLICE

243202

MEDIATOR

243203

REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING

243204

SPECIALIST PROTOCOL SI CEREMONIAL

243205

CONSULTANT CAMERAL

243206

PURTATOR DE CUVANT

243207

BRAND MANAGER

243208

ORGANIZATOR PROTOCOL

243209

ORGANIZATOR RELATII

243210

ORGANIZATOR TARGURI SI EXPOZITII

243211

PREZENTATOR EXPOZITII

243212

SPECIALIST RELATII SOCIALE

243213

EXPERT RELATII EXTERNE

243214

CURIER DIPLOMATIC

243215

SPECIALIST GARANTII AUTO

243216

ANALIST SERVICII CLIENT

243217

ASISTENT DIRECTOR/RESPONSABIL DE FUNCTIUNE (STUDII SUPERIOARE)

243218

CORESPONDENT COMERCIAL

243219

ASISTENT COMERCIAL

243220

SPECIALIST IN ACTIVITATEA DE LOBBY

243301

ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI

243302

REPREZENTANT MEDICAL

251101

PROIECTANT SISTEME INFORMATICE

251201

ANALIST

251202

PROGRAMATOR

251203

INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA

251204

PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC

251205

INGINER DE SISTEM SOFTWARE

251206

MANAGER PROIECT INFORMATIC

251401

SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR

251402

SPECIALIST IN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A ISTEMELOR INFORMATICE

251901

CONSULTANT IN INFORMATICA

252101

ADMINISTRATOR BAZE DE DATE

252201

ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA

252301

ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE

252302

ADMINISTRATOR DE RETEA DE TELEFONIE VOIP

261101

AVOCAT

261102

JURISCONSULT

261103

CONSILIER JURIDIC

261201

PROCUROR

261202

JUDECATOR

261203

MAGISTRAT-ASISTENT

261204

JUDECATOR INSPECTOR

261205

MAGISTRAT CONSULTANT

261206

CONSILIER DE PROBATIUNE

261207

INSPECTOR PROBATIUNE

261901

EXECUTOR JUDECATORESC

261902

INSPECTOR JUSTITIE

261903

EXPERT JURIST

261904

CONSILIER DE JUSTITIE

261905

REFERENT DE SPECIALITATE IN JUSTITIE

261906

NOTAR

261907

INSPECTOR GENERAL JUDECATORESC

261908

INSPECTOR GENERAL NOTARIAL

261909

INSPECTOR GENERAL PENITENCIARE

261910

CONSILIER ARMONIZARE LEGISLATIVA

261911

EXPERT ARMONIZARE LEGISLATIVA

261912

ANALIST ARMONIZARE LEGISLATIVA

261913

REGISTRATOR CARTE FUNCIARA

261914

REVIZOR JURIST

261915

CERCETATOR IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE

261916

ASISTENT DE CERCETARE IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE

261917

EXECUTOR BANCAR

261918

CONSILIER PROPRIETATE INDUSTRIALA AUTORIZAT

261919

SPECIALIST PROPRIETATE INTELECTUALA

261920

EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI

262101

ARHIVIST

262102

CONSERVATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE)

262103

MUZEOGRAF

262104

RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE)

262105

CONSERVATOR ARHIVA (STUDII SUPERIOARE)

262106

RESTAURATOR ARHIVA (STUDII SUPERIOARE)

262107

RESTAURATOR BUNURI CULTURALE (STUDII SUPERIOARE)

262201

BIBLIOGRAF

262202

BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE)

262203

DOCUMENTARIST (STUDII SUPERIOARE)

262204

REFERENT DIFUZARE CARTE

262205

LECTOR CARTE

262206

BIBLIOTECAR ARHIVIST

262207

REFERENT DE SPECIALITATE ASEZAMANT CULTURAL

263101

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN MANAGEMENT

263102

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

263103

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI

263104

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN COMERT SI MARKETING

263105

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

263106

CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN GESTIUNEA ECONOMICA

263107

CONSULTANT IN MANAGEMENT

263108

TEHNICIAN ECONOMIST

263109

INGINER ECONOMIST

263110

INSPECTOR DE CONCURENTA

263111

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE)

263112

CERCETATOR ECONOMIST IN MANAGEMENT

263113

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN MANAGEMENT

263114

CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI

263115

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI

263116

CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA

263117

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA

263118

CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIE AGROALIMENTARA

263119

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIE AGROALIMENTARA

263120

CERCETATOR ECONOMIST IN MARKETING

263121

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN MARKETING

263122

CERCETATOR ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

263123

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

263124

CERCETATOR ECONOMIST IN GESTIUNEA ECONOMICA

263125

ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN GESTIUNEAECONOMICA

263126

SECRETAR ECONOMIC (STUDII SUPERIOARE)

263201

SOCIOLOG

263202

GEOGRAF

263203

ANALIST DE MEDIU

263204

ANALIST IN TURISM

263205

ANALIST TERITORIAL

263206

ARHEOLOG

263207

CERCETATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA

263208

CERCETATOR IN SOCIOLOGIE

263209

ASISTENT DE CERCETARE IN SOCIOLOGIE

263210

CERCETATOR IN ANTROPOLOGIE

263211

ASISTENT DE CERCETARE IN ANTROPOLOGIE

263212

CERCETATOR IN GEOGRAFIE

263213

ASISTENT DE CERCETARE IN GEOGRAFIE

263214

CERCETATOR IN ARHEOLOGIE

263215

ASISTENT DE CERCETARE IN ARHEOLOGIE

263216

CERCETATOR IN ETNOLOGIE

263217

ASISTENT DE CERCETARE IN ETNOLOGIE

263301

FILOZOF

263302

ISTORIC

263303

ISTORIOGRAF

263304

POLITOLOG

263305

CERCETATOR IN FILOZOFIE

263306

ASISTENT DE CERCETARE IN FILOZOFIE

263307

CERCETATOR IN ISTORIE

263308

ASISTENT DE CERCETARE IN ISTORIE

263309

CERCETATOR IN STIINTELE POLITICE

263310

ASISTENT DE CERCETARE IN STIINTELE POLITICE

263401

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA

263402

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA CONSILIERE PSIHOLOGICA

263403

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOTERAPIE

263404

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA MUNCII SI ORGANIZATIONALA

263405

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR

263406

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA APLICATA IN SERVICII

263407

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA

263408

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

263409

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE APLICATA IN DOMENIUL SECURITATII NATIONALE

263410

PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE JUDICIARA – EVALUAREA COMPORTAMENTULUI SIMULAT PRIN TEHNICA POLIGRAFULUI

263411

PSIHOLOG

263412

PSIHOPEDAGOG

263413

EXPERT POLIGRAF

263414

PSIHOLOG SCOLAR

263415

CERCETATOR IN PSIHOLOGIE

263416

ASISTENT DE CERCETARE IN PSIHOLOGIE

263417

CERCETATOR IN PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

263418

ASISTENT DE CERCETARE IN PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

263419

TERAPEUT OCUPATIONAL

263501

ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR

263502

CONSILIER IN DOMENIUL ADICTIILOR

263503

OFITER CONTROL DOPING

263504

ART-TERAPEUT

263505

ASISTENT SOCIAL CU COMPETENTA IN SANATATEA MINTALA

263506

SPECIALIST IN EVALUAREA VOCATIONALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

263507

SPECIALIST IN ANGAJARE ASISTATA

263508

INSTRUCTOR-EDUCATOR PENTRU ACTIVITATI DE RESOCIALIZARE

263509

ASISTENT PENTRU INGRIJIREA PERSOANELOR VARSTNICE

263510

CERCETATOR IN ASISTENTA SOCIALA

263511

ASISTENT DE CERCETARE IN ASISTENTA SOCIALA

263601

ARHIEPISCOP

263602

ARHIEREU-VICAR

263603

ARHONDAR

263604

CANTOR

263605

CAPELAN

263606

CARDINAL

263607

CHEVRASAMES

263608

CANTARET BISERICESC

263609

CONSILIER CULTE

263610

CONDUCATOR ARHIEPISCOPAL

263611

DIACON

263612

EPISCOP

263613

EXARH

263614

HAHAM

263615

HARMONIST

263616

HATIP

263617

IMAM

263618

INSPECTOR CULTE

263619

MAJGHIAN

263620

MELAMED

263621

MITROPOLIT

263622

MUEZIN

263623

MUFTIU

263624

ORGANIST

263625

PASTOR

263626

PATRIARH

263627

PREOT

263628

PRESEDINTE CULTE

263629

PROTOPOP

263630

PROVICAR

263631

RABIN

263632

SECRETAR CULTE

263633

STARET – STARETA

263634

TREIBAR

263635

VESTITOR

263636

VICAR

264101

POET

264102

SCRIITOR

264201

COMENTATOR PUBLICIST

264202

CORECTOR (STUDII SUPERIOARE)

264203

CORESPONDENT SPECIAL (TARA SI STRAINATATE)

264204

CORESPONDENT RADIO

264205

CORESPONDENT PRESA

264206

CRITIC DE ARTA

264207

EDITORIALIST

264208

FOTOREPORTER

264209

LECTOR PRESA/EDITURA

264210

PUBLICIST COMENTATOR

264211

REDACTOR

264212

REPORTER (STUDII SUPERIOARE)

264213

REPORTER OPERATOR

264214

SECRETAR DE EMISIE (STUDII SUPERIOARE)

264215

SECRETAR DE REDACTIE (STUDII SUPERIOARE)

264216

SECRETAR RESPONSABIL DE AGENTIE

264217

SEF AGENTIE PUBLICITATE

264218

TEHNOREDACTOR

264219

ZIARIST

264220

CRITIC LITERAR

264221

CRITIC MUZICAL

264222

COMENTATOR RADIO TV

264223

REDACTOR RUBRICA

264301

FILOLOG

264302

INTERPRET

264303

INTERPRET RELATII DIPLOMATICE

264304

REFERENT LITERAR

264305

SECRETAR LITERAR

264306

TRADUCATOR (STUDII SUPERIOARE)

264307

TRANSLATOR

264308

GRAFOLOG

264309

REVIZOR LINGVIST

264310

TERMINOLOG

264311

TRANSLATOR EMISIE

264312

CERCETATOR IN LINGVISTICA

264313

ASISTENT DE CERCETARE IN LINGVISTICA

264314

CERCETATOR IN FILOLOGIE

264315

ASISTENT DE CERCETARE IN FILOLOGIE

265101

CARICATURIST (STUDII SUPERIOARE)

265102

ARTIST PLASTIC

265103

DESENATOR FILM ANIMATIE

265104

GRAFICIAN

265105

MACHETIST

265106

PICTOR

265107

PICTOR SCENOGRAF

265108

SCULPTOR

265109

SCULPTOR PAPUSI

265110

RESTAURATOR TABLOURI

265201

ACOMPANIATOR

265202

ARTIST LIRIC

265203

CONCERT MAESTRU

265204

COREPETITOR

265205

CORIST

265206

DIRIJOR

265207

ILUSTRATOR MUZICAL (STUDII SUPERIOARE)

265208

MAESTRU STUDII CANTO

265209

INSTRUMENTIST

265210

MAESTRU COR

265211

REFERENT MUZICAL

265212

SECRETAR MUZICAL

265213

SEF ORCHESTRA

265214

SOLIST INSTRUMENTIST

265215

SOLIST VOCAL

265216

SUFLEUR OPERA

265217

COPIATOR NOTE MUZICALE

265218

SPECIALIST INSTRUMENTE DE SUFLAT

265219

ARTIST INSTRUMENTIST

265220

SOLIST CONCERTIST

265221

DIRIJOR COR

265222

MAESTRU COREPETITOR

265223

ARTIST LIRIC OPERA

265224

CORIST OPERA

265225

MAESTRU ACORDOR PIAN CLAVECIN

265226

MAESTRU LUTIER

265227

SPECIALIST ORGA

265228

REGIZOR MUZICAL

265229

CANTARET

265230

INSTRUMENTIST MUZICANT

265231

DISC-JOCKEY

265232

VIDEO-JOCKEY

265233

MAESTRU DE CEREMONII

265234

INSTRUMENTIST (STUDII MEDII)

265301

BALERIN

265302

COREGRAF

265303

MAESTRU STUDII DE BALET

265304

MAESTRU DE BALET

265305

SOLIST BALET

265306

MAESTRU DANS

265307

DANSATOR

265308

INSTRUCTOR DE DANS

265401

CONSULTANT ARTISTIC

265402

CORECTOR TRANSMISIE

265403

INSTRUCTOR FILM

265404

INSTRUCTOR RETEA CINEMATOGRAFICA

265405

LECTOR SCENARII

265406

INTERMEDIARIST FILM DE DESENE ANIMATE (STUDII SUPERIOARE)

265407

STILIZATOR FILM DE DESENE ANIMATE (STUDII SUPERIOARE)

265408

PRODUCATOR DELEGAT FILM

265409

REALIZATOR EMISIUNI RTV

265410

REGIZOR ARTISTIC

265411

REGIZOR EMISIE

265412

REGIZOR STUDIO

265413

REGIZOR SUNET

265414

REGIZOR TEHNIC

265415

SECRETAR SEF PRODUCTIE FILM

265416

SUFLEUR TEATRU

265417

MAESTRU ARTIST CIRC

265418

PRODUCATOR RTV (STIRI)

265419

EDITOR RTV (STIRI)

265420

DIRECTOR IMAGINE

265421

REFERENT DE SPECIALITATE SELECTIE PROGRAME TV

265422

COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII SUPERIOARE)

265423

MEDIAPLANNER

265424

PRODUCATOR DELEGAT EVENIMENTE DE MARKETING

265425

REDACTOR PREZENTATOR DE TELEVIZIUNE

265426

ANIMATOR FILM DE ANIMATIE (STUDII SUPERIOARE)

265427

DIRECTOR PRODUCTIE FILM

265428

COORDONATOR PRODUCTIE FILM

265429

ASISTENT PRODUCTIE FILM

265430

PRODUCATOR AUDIOVIDEO

265431

EDITOR COORDONATOR PROGRAME TV

265432

DIRECTOR DE CREATIE

265433

ORGANIZATOR PRODUCTIE (STUDII SUPERIOARE)

265434

SCENOGRAF

265435

ASISTENT SCENOGRAF

265436

VIDEOJURNALIST (STUDII SUPERIOARE)

265437

PRODUCATOR DELEGAT PENTRU TEATRU

265438

REGIZOR CULISE

265439

REGIZOR SCENA

265440

SECRETAR PLATOU

265501

ACTOR

265502

ACTOR MANUITOR DE PAPUSI

265503

ARTIST CIRC

265601

PREZENTATOR (CRAINIC) RADIO

265602

PREZENTATOR (CRAINIC) TELEVIZIUNE

265901

ACROBAT

265902

CLOVN

265903

MAGICIAN

265904

HIPNOTIZATOR

265905

TRAPEZIST

265906

CASCADOR

265907

FIGURANT

265908

DRESOR

311101

LABORANT CHIMIST

311102

TEHNICIAN CHIMIST

311103

LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE

311104

TEHNICIAN DETERMINARI FIZICO-MECANICE

311105

LABORANT DETERMINARI GEOLOGICE SI GEOTEHNICE

311106

LABORANT TEHNICA NUCLEARA

311107

TEHNICIAN METEOROLOG

311108

TEHNICIAN GEOLOG

311109

TEHNICIAN HIDROMETRU

311110

PROSPECTOR – PROSPECTII GEOLOGICE, GEOFIZICE

311111

TEHNICIAN HIDROLOG

311112

TEHNICIAN HIDROGEOLOG

311113

LABORANT OPERATOR CENTRALE TERMICE

311114

METROLOG

311115

TEHNICIAN METROLOG

311116

ASISTENT FIZICA SI CHIMIE

311117

OPERATOR METEOROLOG

311118

METEOROLOG AERONAUTIC TEHNICIAN

311119

OPERATOR SPECIALIST CURATARE CHIMICA LA SCHIMBATOARELE DE CALDURA CU PLACI

311201

MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

311202

MAISTRU NORMATOR

311203

TEHNICIAN CONSTRUCTOR

311204

TEHNICIAN HIDROAMELIORATII

311205

TEHNICIAN HIDROTEHNIC

311206

TEHNICIAN TOPOMETRIST

311207

TEHNICIAN PROIECTANT IN CONSTRUCTII

311208

MAISTRU INSTALATOR IN CONSTRUCTII

311209

TEHNICIAN INSTALATII IN CONSTRUCTII

311210

DIRIGINTE SANTIER

311211

TEHNICIAN LABORANT PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI

311212

TEHNICIAN IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

311213

MAISTRU IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

311214

TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

311215

TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI IN CONSTRUCTII

311216

TEHNICIAN DEVIZIER

311217

TEHNICIAN ATASAMENTIST

311301

DISPECER GESTIUNE URANIU

311302

MAISTRU ELECTROMECANIC

311303

MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN

311304

TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN, TERMOENERGETICIAN

311305

TEHNICIAN ELECTROMECANIC

311306

TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN

311307

TEHNICIAN PROIECTANT ENERGETICIAN/ELECTRICIAN

311308

MAISTRU ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII

311309

TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

311310

SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII)

311401

MAISTRU ELECTRONICA

311402

TEHNICIAN ELECTRONICA

311403

TEHNICIAN PROIECTANT ELECTRONICA

311501

MAISTRU CAZANGERIE

311502

MAISTRU INSTALATII NAVALE

311503

MAISTRU INTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI

311504

MAISTRU LACATUS, CONSTRUCTII METALICE

311505

MAISTRU LACATUS MECANIC

311506

TEHNICIAN PROIECTANT MECANIC

311507

MECANIC PENTRU INTRETINEREA APARATELOR DE LANSARE LA ZBOR

311508

MAISTRU MECANIC

311509

MAISTRU MECANIC AUTO

311510

MAISTRU MECANICA AGRICOLA

311511

MAISTRU MECANICA FINA

311512

MAISTRU MONTAJ

311513

MAISTRU PRELUCRARI MECANICE

311514

MAISTRU SCULER-MATRITER

311515

MAISTRU SUDURA

311516

TEHNICIAN CONSTRUCTII NAVALE

311517

TEHNICIAN INSTALATII DE BORD (AVION)

311518

TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE

311519

TEHNICIAN MECANIC

311520

TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE

311521

TEHNICIAN SUDURA

311522

TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC

311523

MAISTRU MECANIC MASINI SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

311524

TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

311525

TEHNICIAN INCERCARI COMPONENTE VEHICULE/GRUP MOTOPROPULSOR/OPTIMIZARE ENERGETICA/SISTEME DE MASURARE

311526

TEHNICIAN DOCUMENTATIE STUDII

311527

TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE

311528

TEHNICIAN REGLEMENTARI/OMOLOGARI OFICIALE

311529

TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE IMPLANTARE

311530

TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE

311531

TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE PREGATIRE DE INDUSTRIALIZARE

311532

TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA

311533

TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE ORGANIZAREA SI MASURAREA MUNCII

311534

MAISTRU FABRICAREA ARMAMENTULUI

311535

INSPECTOR CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR

311536

INSPECTOR ISCIR

311601

DECONTAMINATOR

311602

LABORANT APA SI APA GREA

311603

LABORANT CONTROL DOZIMETRIE

311604

LABORANT PETROLIST/INDUSTRIA CHIMICA

311605

MAISTRU PETROLIST/INDUSTRIA CHIMICA

311606

LABORANT APA POTABILA

311607

TEHNICIAN PETROLIST CHIMIE INDUSTRIALA

311608

LABORANT PETROCHIMIST

311609

MAISTRU LA FABRICAREA MUNITIEI

311701

LABORANT STRUCTURA MACROSCOPICA SI MICROSCOPICA

311702

MAISTRU METALURGIE

311703

MAISTRU MINIER

311704

MAISTRU PRESATOR METALE

311705

MAISTRU TERMOTEHNIST

311706

TEHNICIAN METALURGIE

311707

TEHNICIAN MINIER

311708

TEHNICIAN PROIECTANT MINIER

311709

TEHNICIAN PROIECTANT METALURG

311710

TEHNICIAN MINERALURG

311711

MAISTRU MINERALURG

311712

MAISTRU TERMIST-TRATAMENTIST

311713

PROBATOR HIDRAULIC PIESE TURNATE

311801

DESENATOR TEHNIC

311802

TRASATOR

311803

DESENATOR

311804

TOPOGRAF

311805

TRASATOR NAVAL – DESENATOR

311806

TRASATOR OPTIC

311807

TEHNICIAN PROIECTANT

311901

MAISTRU IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI

311902

MAISTRU TIPOGRAF

311903

PAGINATOR TIPOGRAF

311904

TEHNICIAN NORMARE, SALARIZARE, ORGANIZARE

311905

TEHNICIAN PRET DE COST

311906

TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI

311907

TEHNICIAN PRET DE REVENIRE/COSTURI

311908

TEHNICIAN GESTIUNE SALARIALA

311909

TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI

311910

TEHNICIAN GESTIUNE STOC

311911

MAISTRU IN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE

311912

TEHNICIAN IN INDUSTRIA CONFECTIILOR DIN PIELE SI INLOCUITORI

311913

TEHNICIAN IN INDUSTRIA CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR

311914

TEHNICIAN IN INDUSTRIA INCALTAMINTEI

311915

TEHNICIAN IN INDUSTRIA PIELARIEI

311916

TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA

311917

TEHNICIAN PROIECTANT TEXTILE, PIELARIE

311918

LABORANT IN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE

311919

SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR IMBRACAMINTE

311920

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

311921

TEHNICIAN IN INDUSTRIA STICLEI SI CERAMICII

311922

MAISTRU IN INDUSTRIA STICLEI SI CERAMICII

311923

MAISTRU FRIGOTEHNIST

311924

TEHNICIAN FRIGOTEHNIST

311925

TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA

311926

TEHNICIAN LABORANT ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

311927

TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA EXTRACTIVA

311928

TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA FERMENTATIVA

311929

TEHNICIAN IN INDUSTRIA CARNII, LAPTELUI SI CONSERVELOR

311930

TEHNICIAN IN MORARIT SI PANIFICATIE

311931

TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIA ALIMENTARA

311932

MAISTRU IN INDUSTRIA ALIMENTARA

311933

TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA

311934

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV

311935

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU RADIATII PENETRANTE

311936

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU ULTRASUNETE

311937

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU LICHIDE PENETRANTE

311938

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU PARTICULE MAGNETICE

311939

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU CURENTI TURBIONARI

311940

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV PENTRU VERIFICAREA ETANSEITATII

311941

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR

312101

MASURATOR DE GAZE, TEMPERATURA SI RADIATII

312102

CONTROLOR DE PRODUCTIE LA MINELE DE AUR NATIV

312103

SALVATOR MINIER

312201

CONTROLOR CALITATE DUPA EFECTUAREA PROBELOR LA ARMAMENT SI MUNITIE

312202

CONTROLOR CALITATE PENTRU EXECUTIA ELEMENTELOR LA ARMAMENT SI MUNITIE

312203

CONTROLOR DE CALITATE LA PROTEJARI METALICE

313101

OPERATOR LA INSTALATIILE DIN CENTRALE ELECTRICE

313102

MASINIST LA INSTALATIILE DIN CENTRALE ELECTRICE

313103

OPERATOR LA INSTALATIILE DE CAZANE DIN CENTRALE ELECTRICE

313104

OPERATOR LA INSTALATIILE DE TURBINE CU ABUR SAU GAZE

313105

OPERATOR LA CAMERA DE COMANDA TERMICA

313106

MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALEELECTRICE

313107

MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE

313108

MASINIST LA CENTRALE DIESEL

313109

OPERATOR PUNCT TERMIC

313110

OPERATOR CENTRALA TERMICA

313111

AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE SI INTRETINERE CAZANE

313112

OPERATOR CURATARE CHIMICA LA SCHIMBATOARELE DE CALDURA CU PLACI

313113

OPERATOR SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

313201

OPERATOR LA INSTALATII DE INCINERARE

313202

OPERATOR HIDRAULIC IN ALIMENTARILE CU APA

313203

OPERATOR CIRCUITE RETEA APA

313204

MASINIST LA CONDITIONAREA AERULUI

313205

OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE

313206

OPERATOR MASINI REFRIGERATOARE (CONSERVARE PRIN FRIG)

313401

OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA METANULUI

313402

RAFINOR

313403

DISTILATOR LA PRELUCRAREA TITEIULUI

313404

OPERATOR INSTALATII IMBUTELIERE GAZ PETROL LICHEFIAT

313901

MAISTRU-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI

313902

TEHNICIAN-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI

313903

TEHNICIAN IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI

313904

CONTROLOR DE CONFORMITATE IN INDUSTRIA DE MASINI

313905

TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII

313906

TEHNICIAN ANALIST CALITATE

313907

TEHNICIAN COTATOR CALITATE

314101

TEHNICIAN IN BACTERIOLOGIE

314102

TEHNICIAN IN BIOCHIMIE

314103

TEHNICIAN IN HEMATOLOGIE

314104

TEHNICIAN IN SEROLOGIE

314105

TEHNICIAN IN BIOLOGIE

314106

TEHNICIAN IN PROTECTIA MEDIULUI (TEHNICIAN ECOLOG)

314107

EVALUATOR SI AUDITOR DE MEDIU

314201

TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE

314202

TEHNICIAN ZOOTEHNIST – CERCETARE

314203

TEHNICIAN PEDOLOG

314301

TEHNICIAN IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

314302

TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

314303

MAISTRU IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

314304

TEHNICIAN SILVIC – CERCETARE

314305

TEHNICIAN IN RECONSTRUCTIA ECOLOGICA

314306

TEHNICIAN CADASTRU FORESTIER

314307

TEHNICIAN AMENAJIST

314308

TEHNICIAN PROIECTANT IN RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

315101

OFITER AJUTOR FLUVIAL/PORTUAR

315102

OFITER RTG

315103

OFITER ELECTRICIAN FLUVIAL/PORTUAR

315104

AGENT DE NAVA

315105

OFITER ELECTRICIAN MARITIM

315106

OFITER MECANIC MARITIM

315107

AJUTOR OFITER MECANIC FLUVIAL

315201

CAPITAN FLUVIAL

315202

CAPITAN PORT

315203

OFITER INTENDENT

315204

OFITER PORT

315205

OFITER DE PUNTE FLUVIAL/PORTUAR

315206

PILOT DE DUNARE MARITIMA

315207

SEF ECHIPAJ MARITIM/FLUVIAL

315208

PILOT DE MARE LARGA, PILOT DE PORT MARITIM

315209

DRAGOR MARITIM/FLUVIAL

315210

PILOT DE PORT MARITIM ASPIRANT/PILOT DE DUNARE ASPIRANT

315211

OFITER DE PUNTE MARITIM

315212

OFITER DE PUNTE MARITIM ASPIRANT/OFITER MECANIC MARITIM ASPIRANT/OFITER ELECTRICIAN MARITIM ASPIRANT

315301

COMANDANT DETASAMENT ZBOR

315302

COMANDANT INSOTITOR DE BORD

315303

COPILOT

315304

INSPECTOR PILOTAJ

315305

MECANIC NAVIGANT AVIATIE

315306

PILOT AERONAVE

315307

PILOT COMANDANT AVION

315308

PILOT INCERCARE

315309

PILOT RECEPTIE SI CONTROL AERONAVE

315310

PARASUTIST RECEPTIE SI CONTROL

315311

PARASUTIST INCERCATOR

315312

PILOT PARASUTISM INCERCATOR

315313

PILOT INSTRUCTOR AERONAVE

315314

INSTRUCTOR PARASUTISM

315315

MECANIC NAVIGANT INSTRUCTOR

315316

MAISTRU AVIATIE

315317

TEHNICIAN AVIATIE

315401

CONTROLOR DIRIJARE NONRADAR

315402

CONTROLOR SOL

315403

CONTROLOR TRAFIC AVIATIA CIVILA

315404

DISPECER SOL

315405

NAVIGATOR DIRIJARE RADAR

315406

NAVIGATOR AVIATIA CIVILA

315407

NAVIGATOR DIRIJARE NONRADAR

315408

NAVIGATOR DIRIJARE ZBOR

315409

NAVIGATOR INSTRUCTOR DIRIJARE RADAR SI NONRADAR

315410

NAVIGATOR SOL

315411

OPERATOR RADAR

315412

OPERATOR RADIOTELECOMUNICATII AERONAUTICE

315413

CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE NONRADAR

315414

CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE RADAR

315415

CONTROLOR TRAFIC AERIAN INFORMARE

315416

NAVIGATOR INFORMARE

315417

OPERATOR/SPECIALIST/INSTRUCTOR TELECOMUNICATII AERONAUTICEAVIATIE CIVILA

315418

SEF TURA TELECOMUNICATII AERONAUTICE AVIATIE CIVILA

315419

CONTROLOR TRAFIC AERIAN (SIMULATOR TRAFIC AERIAN)

315420

NAVIGATOR INSTRUCTOR INFORMARE

315501

AGENT SALVARE AEROPORTUARA SI INSTALATII DE STINSINCENDII

315502

MASINIST AGREGATE AERODROM

315503

OPERATOR INSTALATII CONTROL ANTITERORIST/ANTIDETURNARE

315504

OPERATOR RADIONAVIGANT AVIATIE

315505

OPERATOR RADIONAVIGANT INSTRUCTOR AVIATIE

315506

TEHNICIAN SECURITATE AERIANA

315507

OPERATOR DE HANDLING

315508

INSPECTOR SIGURANTA OPERATIONALA

315509

AGENT DE SECURITATE AEROPORTUARA

315510

DISPECER OPERATIUNI DE ZBOR

315511

REFERENT/INSPECTOR IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

315512

OPERATOR DISPECERAT OPERATIONAL DE SUPRAVEGHERE IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

315513

TEHNICIAN PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)

315514

MAISTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)

315515

SEF TURA PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)

315516

TEHNICIAN IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

321101

MAISTRU APARATE ELECTROMEDICALE

321102

TEHNICIAN APARATE ELECTROMEDICALE

321201

AUTOPSIER

321301

ASISTENT FARMACIST

321302

LABORANT FARMACIE

321401

TEHNICIAN PROTEZIST-ORTEZIST

321402

TEHNICIAN ACUSTICIAN-AUDIOPROTEZIST

321502

EVALUATOR ASIGURARI

322101

LABORANT IN OCROTIREA SANATATII

322102

SORA MEDICALA

322201

ASISTENTA PUERICULTOARE

322402

MERCANTIZOR

324001

AGENT VETERINAR

324002

ASISTENT VETERINAR

324003

AUTOPSIER LA ECARISAJ

324004

TEHNICIAN VETERINAR

325101

TEHNICIAN DENTAR

325301

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

325401

OPTICIAN MEDICAL

325402

OPTOMETRIST (STUDII MEDII)

325501

MASEUR

325502

ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE

325503

ERGOTERAPEUT

325504

REFLEXOTERAPEUT

325601

OFICIANT MEDICAL

325602

TEHNICIAN SANITAR

325603

ASISTENT MEDICAL CONSILIERE HIV/SIDA

325701

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

325702

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

325703

AUDITOR DE MEDIU

325704

EXPERT/SPECIALIST STANDARDIZARE

325705

MONITOR MEDIUL INCONJURATOR

325706

INSPECTOR PENTRU CONFORMARE ECOLOGICA

325707

ASISTENT STANDARDIZARE

325708

MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

325709

MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

325710

RESPONSABIL DE MEDIU

325711

AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

325712

INSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI

325713

SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

325714

AUDITOR IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE

325715

MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE

325716

AUDITOR RESPONSABILITATE SOCIALA

325717

RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE

325718

MANAGER DE RESPONSABILITATE SOCIALA

325719

INSPECTOR SANITAR

325720

INSPECTOR PROTECTIE SOCIALA

325721

TEHNICIAN IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

325722

TEHNICIAN CONDITII DE MUNCA SI SECURITATE

325723

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

325724

COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (STUDII MEDII)

325725

OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV PENTRU EXAMINARE VIZUALA

325801

BRANCARDIER

331101

CAMBIST (BROKER VALORI)

331102

AGENT DE SCHIMB

331103

INTERMEDIAR IN ACTIVITATEA FINANCIARA SI COMERCIALA (BROKER)

331104

BROKER BURSA DE MARFURI

331105

AGENT DE VANZARI DIRECTE (PRODUSE FINANCIAR-BANCARE)

331106

TELEOPERATOR FINANCIAR-BANCAR

331107

AGENT MARKETING PENSII PRIVATE

331201

ANALIST TEHNIC PIETE FINANCIARE

331202

OFITER OPERATIUNI FINANCIAR-BANCARE

331301

CALCULATOR DEVIZE

331302

CONTABIL

331303

TEHNICIAN MERCEOLOG

331304

PLANIFICATOR

331305

REVIZOR GESTIUNE

331306

CONTABIL BUGETAR

331307

SECRETAR ECONOMIC (STUDII MEDII)

331308

MERCEOLOG

331309

REFERENT

331401

REFERENT STATISTICIAN

331402

STATISTICIAN

331403

STATISTICIAN MEDICAL

331404

ACTUAR

331405

TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE

331501

ESTIMATOR LICITATII

331503

EVALUATOR TEHNIC DAUNE AUTO

332101

AGENT DE ASIGURARE

332102

BROKER IN ASIGURARI

332201

REPREZENTANT TEHNIC

332202

REPREZENTANT COMERCIAL

332203

AGENT DE VANZARI

332401

AGENT COMERCIAL

332403

AGENT VANZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE

333101

AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)

333102

RECEPTIONER CONTRACTARI-ACHIZITII

333103

ADMINISTRATOR CUMPARARI

333104

AGENT CUMPARARI

333105

DECLARANT VAMAL

333106

AGENT TRANZIT

333107

AGENT MARITIM

333301

AGENT REPARTIZARE A FORTEI DE MUNCA

333302

AGENT ORIENTARE PROFESIONALA A SOMERILOR/AGENT INFORMARE PRIVIND CARIERA

333303

AGENT EVIDENTA SI PLATA A AJUTORULUI DE SOMAJ

333304

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

333305

AGENT OCUPARE

333306

ANALIST RESURSE UMANE

333307

TEHNICIAN MOBILITATE PERSONAL

333308

TEHNICIAN RECONVERSIE PERSONAL

333309

INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE

333310

TEHNICIAN CALIFICARE GESTIUNE COMPETENTE

333311

TEHNICIAN RESURSE UMANE

333401

AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR)

333901

AGENT RECLAMA PUBLICITARA

333902

AGENT LITERAR

333903

IMPRESAR MUZICAL

333904

IMPRESAR TEATRU

333905

MANAGER SPORTIV

333906

ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII)

333907

AGENT SERVICII CLIENT

333908

IMPRESAR ARTISTIC

333909

ORGANIZATOR SPECTACOLE

333910

OPERATOR DE INTERVIU

333911

REFERENT COMERT EXTERIOR

333912

OPERATOR VANZARI PRIN TELEFON

334201

SECRETAR PROCURATURA

334301

SECRETAR ADMINISTRATIV

334302

SECRETAR ASISTENT DIRECTOR

334303

ASISTENT MANAGER

334304

ASISTENT DE CABINET

334401

REGISTRATOR MEDICAL

335101

CONTROLOR VAMAL, CONTROLOR PENTRU DATORIA VAMALA (STUDII MEDII)

335102

REVIZOR VAMAL

335103

REFERENT TIR SI TRANZITE (STUDII MEDII)

335104

REFERENT VAMAL (STUDII MEDII)

335105

EXPERT/INSPECTOR VAMAL

335106

CONTROLOR VAMAL, CONTROLOR PENTRU DATORIA VAMALA, AGENT VAMAL (STUDII SUPERIOARE)

335107

INSPECTOR DE TRAFIC A.R.R. (STUDII MEDII)

335201

INSPECTOR TAXE SI IMPOZITE

335202

OPERATOR ROL

335203

PERCEPTOR

335401

INSPECTOR PENSII, ASIGURARI SOCIALE SI ASISTENTA SOCIALA

335402

REFERENT PENSII, ASIGURARI SOCIALE SI ASISTENTA SOCIALA

335403

INSPECTOR PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENTE SAUAUTORIZATII

335501

INSPECTOR DE POLITIE

335502

DETECTIV

335503

ANCHETATOR POLITIE

335504

DETECTIV PARTICULAR

335901

INSPECTOR METROLOG

335902

INSPECTOR PRETURI

335903

INSPECTOR SALARII

335904

COMISAR

341101

AGENT PROCEDURAL

341102

CONDUCATOR CARTE FUNCIARA

341103

GREFIER

341104

SECRETAR NOTARIAT

341105

TEHNICIAN CRIMINALIST

341106

FUNCTIONAR IN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI

341107

EXECUTOR JUDECATORESC (TRIBUNAL, JUDECATORIE)

341108

ARHIVAR NOTARIAT

341109

GREFIER DACTILOGRAF (CURTEA DE APEL, TRIBUNAL, JUDECATORIE)

341110

GREFIER STATISTICIAN

341111

GREFIER DOCUMENTARIST

341112

SECRETAR DACTILOGRAF LABORATOR EXPERTIZE CRIMINALISTICE

341113

ASISTENT REGISTRATOR

341114

GREFIER ARHIVAR

341115

GREFIER REGISTRATOR

341116

OFITER ANTIFRAUDA FINANCIAR-BANCARA (STUDII MEDII)

341201

ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU

341202

PEDAGOG SOCIAL

341203

LUCRATOR SOCIAL PENTRU PERSOANE CU PROBLEME DE DEPENDENTA

341204

FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA

341205

LUCRATOR DE TINERET

341301

CALUGAR

341302

CALUGARITA

341303

PREDICATOR

342101

FOTBALIST PROFESIONIST

342102

SPORTIV PROFESIONIST IN ALTE DISCIPLINE SPORTIVE

342103

JUCATOR DE RUGBI

342201

ANTRENOR

342202

INSTRUCTOR SPORTIV

342203

SECRETAR FEDERATIE

342204

ANTRENOR DE FOTBAL PROFESIONIST

342205

INSTRUCTOR ARTE MARTIALE

342206

INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ INOT/SPORTURI EXTREME

342207

ANTRENOR COORDONATOR

342208

ARBITRU JUDECATOR SPORTIV

342209

PREPARATOR SPORTIV

342210

IMPRESAR SPORTIV

342211

OFICIAL SPORTIV ACREDITAT

342212

INSTRUCTOR IN POLIGONUL DE TIR

342213

SUPRAVEGHETOR IN POLIGONUL DE TIR

342214

MONITOR DE SCHI, SNOW-BOARD SI SPORTURI DE ALUNECARE PE ZAPADA

342215

INSTRUCTOR EDUCATIE ACVATICA

342301

ANIMATOR SPORTIV

342302

INSTRUCTOR DE FITNESS

342303

ANTRENOR DE FITNESS

342304

INSTRUCTOR DE AEROBIC-FITNESS

342305

INSTRUCTOR EDUCATIE FIZICA

343101

FOTOGRAF

343102

LABORANT FOTO

343103

RETUSOR FOTO

343104

OPERATOR PRELUCRARE PELICULA

343105

FOTOGRAF SI TEHNICIAN LA ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE SI SUNET

343201

BUTAFOR

343202

DECORATOR INTERIOARE

343203

DESENATOR ARTISTIC (STUDII MEDII)

343204

DECORATOR VITRINE

343205

DESENATOR ARTISTIC (STUDII SUPERIOARE)

343401

SEF DE SALA RESTAURANT

343402

BARMAN-SEF

343403

BUCATAR-SEF

343404

COFETAR-SEF

343405

INSPECTOR CALITATE PRODUCTIE CULINARA

343501

MANUITOR, MONTATOR DECOR

343502

TEHNICIAN MACHETIST

343503

TEHNICIAN RECLAME (DECORATOR)

343504

MAESTRU DE LUMINI

343505

MAESTRU DE SUNET

343506

CARICATURIST (STUDII MEDII)

343507

TEHNOREDACTOR

343508

SECRETAR DE REDACTIE (STUDII MEDII)

343509

ORGANIZATOR DE PRODUCTIE

343510

ASISTENT REGIZOR ARTISTIC

343511

REPORTER (STUDII MEDII)

343512

MACHIOR SPECTACOLE

343513

PERUCHIER

343514

SECRETAR DE EMISIE (STUDII MEDII)

343515

GHID DE ANIMATIE

343516

DOCUMENTARIST (STUDII MEDII)

343517

TRADUCATOR (STUDII MEDII)

343518

VIDEOJURNALIST (STUDII MEDII)

343519

COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII MEDII)

343520

CORECTOR (STUDII MEDII)

343521

ELECTRICIAN ILUMINARE SCENA

343522

SECRETAR ARTISTIC

351101

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE

351102

SEF TURA EXPLOATARE IN CENTRE SAU OFICII DE CALCUL

351103

TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE

351104

OPERATOR IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR

351105

ADMINISTRATOR SISTEM DOCUMENTAR

351106

OPERATOR PROMPTER

351107

OPERATOR SUPORT TEHNIC PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

351201

PROGRAMATOR AJUTOR

351202

ANALIST AJUTOR

352101

ACUSTICIAN CINEMATOGRAFIC

352102

CONTROLOR SI RECONDITIONER FILME

352103

ELECTRICIAN ILUMINARE FILMARE

352104

ETALONER

352105

MAISTRU APARATE VIDEO SI SUNET

352106

MASINIST MECANIC TRAWELING

352107

MECANIC CAMERA FILMARE

352108

MONTOR IMAGINE

352109

MONTOR NEGATIVE SI DE PREGATIRE A PELICULEI

352110

MONTOR POZITIVE

352111

OPERATOR CAMERA DIAFILM, DIAPOZITIVE

352112

OPERATOR EMISIE-RECEPTIE

352113

OPERATOR PRODUCTIE RTV

352114

PREPARATOR FILMARE

352115

PROIECTIONIST

352116

SENZITOMETRIST

352117

STANTATOR DE FILME

352118

OPERATOR TRUKA

352119

EDITOR IMAGINE

352120

TEHNICIAN ILUMINAT TEHNOLOGIC

352121

ILUSTRATOR MUZICAL

352122

CONTROLOR EMISII RTV

352123

MONTOR EMISIE

352124

OPERATOR IMAGINE

352125

OPERATOR RADIO-RADIOFICARE

352126

OPERATOR SUNET

352127

TEHNICIAN RADIOELECTRONIST

352128

TEHNICIAN CATV

352129

OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL

352130

TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES

352131

CAMERAMAN

352132

TEHNICIAN DE ECHIPAMENTE TV

352133

RADIOELECTRONIST STATII DE EMISIE RADIO-TV

352134

TEHNICIAN LA ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE SI SUNET

352135

DESIGNER VIDEO

352201

SEF FORMATIE SISTEME RADIANTE (ANTENE)

352202

TEHNICIAN CONSTRUCTII TELEFONICE

352203

TEHNICIAN RADIOLOCATII

352204

TEHNICIAN TURN PARASUTISM

352205

INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA

352206

TEHNICIAN STATII DE EMISIE RADIO-TV

352207

TEHNICIAN STATII RADIORELEE SI SATELIT

352208

MAISTRU MATERIALE EMISIE RTV SI TELECOMUNICATII

352209

PILONIST ANTENIST

352210

TEHNICIAN RETELE DE TELECOMUNICATII

352211

OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII

352212

RADIOELECTRONIST STATII RADIORELEE SI SATELIT

352213

MAISTRU TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII

352214

TEHNICIAN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII

352215

TEHNICIAN PROIECTANT TRANSPORTURI SI COMUNICATII

411001

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

411002

INSPECTOR DOCUMENTE SECRETE

412001

SECRETARA

412002

SECRETARA DACTILOGRAFA

412003

SECRETARA PRELUCRARE TEXTE

413101

DACTILOGRAFA

413102

STENODACTILOGRAFA

413103

REFERENT TRANSMITERE

413104

TELEFAXIST

413105

TELETIPIST

413106

TELEXIST

413107

TELEBANKER

413201

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

413202

OPERATOR TEHNICA POLIGRAF

413203

OPERATOR PROCESARE TEXT SI IMAGINE

413204

REGISTRATOR DE ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE

413205

OPERATOR MASINA CONTABILIZAT

413206

OPERATOR MASINA DE CALCULAT

421101

CASIER TEZAUR

421102

CASIER VALUTA

421103

MANUITOR VALORI (PRESA, POSTA)

421104

NUMARATOR BANI

421105

VERIFICATOR BANI

421106

VERIFICATOR VALORI

421107

CASIER TREZORIER

421108

SEF CASIERIE CENTRALA

421109

SEF SUPRAVEGHERE CASE

421110

OPERATOR GHISEU BANCA

421111

OPERATOR GHISEU BIROURI DE SCHIMB

421112

ADMINISTRATOR CONT

421113

REFERENT OPERATII INTRE SEDII

421114

REFERENT CASIER

421201

CRUPIER

421202

SCHIMBATOR FISE – CHANGEUR (CAZINO)

421203

SUPRAVEGHETOR JOCURI (CAZINO)

421204

SEF DE MASA (CAZINO)

421205

CAP DE MASA (CAZINO)

421301

AMANETAR

421401

AGENT FISCAL

421402

COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE

422101

AGENT DE VOIAJ

422102

AGENT DE TURISM

422103

AGENT DE TURISM TOUR-OPERATOR

422104

AGENT DE TRANSPORT TURISTIC INTERN

422105

AGENT DE TRANSPORT INTERNATIONAL

422106

AGENT DE ASISTENTA TURISTICA

422107

AGENT TURISM DE AFACERI

422108

AGENT TRANSPORTURI EXTERNE

422109

AGENT TRANSPORTURI INTERNE

422110

FUNCTIONAR AGENTIE VOIAJ

422301

OFICIANT TELEFOANE

422302

OFICIANT TELEGRAF

422303

RADIOTELEGRAFIST

422304

TELEFONIST

422305

TELEFONIST INSTRUCTOR

422306

TELEGRAFIST (TELEIMPRIMATORIST)

422401

RECEPTIONER DE HOTEL

422402

LUCRATOR CONCIERGE

422403

SEF DE RECEPTIE HOTEL

422404

TEHNICIAN COMPARTIMENT SECURITATE HOTEL

422405

RESPONSABIL CAZARE

422501

IMPIEGAT INFORMATII

422502

FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI

422601

RECEPTIONIST

431101

CALCULATOR PRET COST

431102

FUNCTIONAR ECONOMIC

431103

OPERATOR DEVIZE

431104

SEF SECTIE INVENTAR

431201

AGENT BURSA

431202

CONTABIL FINANCIAR BANCAR

431203

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) – STUDII MEDII

431301

PONTATOR

432101

GESTIONAR DEPOZIT

432102

MAGAZINER

432103

OPERATOR SILOZ (SILOZAR)

432104

PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE

432105

RECUZITER

432106

SORTATOR PRODUSE

432107

TREZORIER (STUDII MEDII)

432108

GESTIONAR CUSTODE SALA

432109

PIVNICER

432110

PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA

432111

LUCRATOR GESTIONAR

432112

SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE

432201

DISPECER

432202

FACTURIST

432203

LANSATOR PRODUSE

432204

PROGRAMATOR PRODUCTIE

432205

DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZARE

432301

AGENT TRANSPORTURI

432302

FUNCTIONAR INFORMATII

432303

CONTROLOR TRAFIC

432304

IMPIEGAT AUTO

432305

IMPIEGAT INFORMATII AVIATIE

432306

IMPIEGAT REGISTRU MISCARE

432307

INSOTITOR VAGOANE

432308

INSPECTOR RNR (REGISTRU NAVAL ROMAN)

432309

INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC

432310

INSTRUCTOR DEPOU

432311

INSTRUCTOR REVIZIE VAGOANE

432312

INSTRUCTOR STATIE

432313

OPERATOR CIRCULATIE MISCARE

432314

OPERATOR COMERCIAL

432315

OPERATOR DANA

432316

OPERATOR PROGRAMARE

432317

PICHER

432318

REDITIONAR

432319

REVIZOR TEHNIC VAGOANE

432320

SCRIITOR VAGOANE

432321

SEF AGENTIE COLECTARE SI EXPEDITIE MARFURI

432322

SEF AUTOGARA

432323

AVIZIER CAI FERATE

432324

SEF HALTA

432325

SEF STATIE TAXARE

432326

SEF TURA LA COMANDA PERSONALULUI DE TREN

432327

SEF TURA PREGATIREA PERSONALULUI LA VAGON-RESTAURANT SI DE DORMIT

432328

SEF TURA REVIZIE VAGOANE

432329

VEGHETOR INCARCARE-DESCARCARE

432330

VERIFICATOR DOCUMENTE EXPEDITIE

432331

EXPEDITOR INTERNATIONAL

432332

OPERATOR RECEPTIE

432333

AGENT CURIER

432334

AGENT STATIE METROU

432335

IMPIEGAT DE MISCARE METROU

432336

OPERATOR MISCARE METROU

432337

OPERATOR PORTUAR STIVATOR

432338

OPERATOR PORTUAR EXPEDITOR

432339

OPERATOR PORTUAR DISPECER/PLANIFICATOR

432340

GRAFICIAN MERS DE TREN

432341

REFERENT DE SPECIALITATE TIR SI TRANZITE (STUDII SUPERIOARE)

432342

AGENT FEROVIAR MARFA

441101

BIBLIOTECAR (STUDII MEDII)

441102

DISCOTECAR

441103

FILMOTECAR

441104

FONOTECAR

441105

FOTOTECAR

441106

MANUITOR CARTE

441107

VIDEOTECAR

441201

AGENT POSTAL

441202

CARTATOR POSTAL

441203

CARTATOR PRESA

441204

CARTATOR TELEGRAME

441205

DIRIGINTE POSTA

441206

FACTOR POSTAL

441207

INSPECTOR TELEGRAME

441208

OFICIANT POSTA TELEGRAME

441209

OFICIANT PRESA

441210

PRELUCRATOR PRESA SCRISA

441211

RESPONSABIL TURA EXPEDITIE

441212

SEF VAGON POSTAL

441301

CODIFICATOR

441302

CORECTOR EDITURA PRESA

441303

CORECTOR-REVIZOR POLIGRAFIE

441501

ARHIVAR

441502

FUNCTIONAR DOCUMENTARE

441503

RESTAURATOR ARHIVA (STUDII MEDII)

441504

CONSERVATOR ARHIVA (STUDII MEDII)

441505

RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII MEDII)

441506

CONSERVATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII MEDII)

441507

RESTAURATOR BUNURI CULTURALE (STUDII MEDII)

441508

CONSERVATOR BUNURI CULTURALE

441601

REFERENT EVIDENTA PERSOANELOR

441901

FUNCTIONAR GHISEU SERVICII PUBLICE

441902

EXPERT LOCAL PE PROBLEMELE ROMILOR

511101

INSOTITOR DE BORD

511102

STEWARDESA

511201

CONDUCTOR TREN

511202

REVIZOR BILETE

511203

CONTROLOR BILETE

511204

CONDUCTOR VAGON DE DORMIT SI CUSETA

511205

CONTROLOR ACCES METROU

511206

SEF TURA COMANDA VAGON DE DORMIT – CUSETA

511301

GHID DE TURISM

511302

GHID DE TURISM INTERN (LOCAL)

511303

GHID NATIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR)

511304

GHID DE TURISM MONTAN, DRUMETIE MONTANA

511305

GHID GALERII DE ARTA/INTERPRET

511306

GHID HABITAT NATURAL FLORA, FAUNA

511307

GHID TURISM ORNITOLOGIC

511308

GHID TURISM SPEOLOGIC

511309

GHID TURISM ECVESTRU

511310

GHID DE TURISM SPORTIV (ALPINISM SI CATARARI PE STANCI/SCHI/BOB/INOT/CANOTAJ/IAHTING/ZBOR CU APARATE ULTRAUSOARE)

511311

GHID MONTAN

511312

GHID OBIECTIV CULTURAL

511313

INSOTITOR GRUP TURISTIC

511314

ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII)

511315

RANGER

511316

CUSTODE PENTRU ARII PROTEJATE

511317

ANIMATOR DE HOTEL

512001

BUCATAR

512002

PIZZAR

512003

BUCATAR SPECIALIST/VEGETARIAN/DIETETICIAN

512004

MAESTRU IN ARTA CULINARA

513101

AJUTOR OSPATAR

513102

OSPATAR (CHELNER)

513103

SOMELIER

513201

BARMAN

513202

BARMAN PREPARATOR

514101

COAFOR

514102

FRIZER

514201

COSMETICIAN

514202

MANICHIURIST

514203

PEDICHIURIST

514204

MASEUR DE INTRETINERE SI RELAXARE

514205

MACHIOR

514206

TATUATOR

514207

MONTATOR BIJUTERII PE CORP

514208

STILIST PROTEZIST DE UNGHII

515101

CABANIER

515102

GUVERNANTA DE HOTEL/ETAJ

515103

LENJEREASA DE HOTEL

515104

ADMINISTRATOR

515105

ADMINISTRATOR PIETE SI TARGURI

515106

INTENDENT

515107

SEF CANTINA

515108

DISPECER PENTRU SERVIRE IN CAMERA (HOTEL)

515201

GOSPODAR

515202

INGRIJITOR VILA

515203

ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

515204

LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA

515301

INGRIJITOR CLADIRI

515302

AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT

515303

ADMINISTRATOR IMOBILE

516101

ASTROLOG

516201

CAMERISTA HOTEL

516202

INSOTITOR

516203

VALET

516301

ANTREPRENOR SERVICII FUNERARE

516302

DECORATOR SERVICII FUNERARE

516303

IMBALSAMATOR

516401

INGRIJITOR FARMACII, CABINETE VETERINARE

516402

COAFOR CANIN

516501

INSTRUCTOR SCOLAR AUTO

516502

INSTRUCTOR AUTO

516901

AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE

516902

GAZDA CLUB

516903

ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII

516904

AGENT ECOLOG

516905

RAPORTOR ECOLOG

516906

INTRETINATOR TEXTILE-PIELE

516907

ANIMATOR SOCIOEDUCATIV

516908

ANIMATOR CENTRE DE VACANTA

516909

LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA

516910

OPERATOR PARTIE DE SCHI

521201

VANZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE

522101

VANZATOR

522201

ANTICAR

522301

LIBRAR

522302

LUCRATOR CONTROLOR FINAL

522303

LUCRATOR COMERCIAL

522304

LUCRATOR PRODUSE NATURISTE

522305

VANZATOR DE PRODUSE NATURISTE

523001

TAXATOR

523002

VANZATOR DE BILETE

523003

CASIER

523004

CASIER METROU

524101

MANECHIN

524102

MODEL – ATELIER ARTISTIC SI PUBLICITATE

524103

PREZENTATOR MODA

524301

VANZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA

524601

BUFETIER

531101

INGRIJITOR DE COPII

531102

GUVERNANTA

531103

BABYSITTER

531201

ASISTENT MATERNAL

531202

PARINTE SOCIAL

531203

EDUCATOR SPECIALIZAT

532101

BAIES

532102

GIPSAR

532103

INFIRMIER/INFIRMIERA

532104

INGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA

532105

LACAR

532106

NAMOLAR

532201

INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU

532202

INGRIJITOR BOLNAVI LA DOMICILIU

532203

ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

532204

INGRIJITOR LA DOMICILIU

532901

MEDIATOR SANITAR

532902

MEDIATOR SOCIAL

532903

LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE

532904

ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

532905

ASISTENT PERSONAL DE INGRIJIRE

532906

OPERATOR PRESTATII SOCIALE

532907

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE SERVICII SOCIALE

532908

LUCRATOR SOCIAL

541101

SEF COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE

541102

SEF FORMATIE INTERVENTIE, SALVARE SI PRIM AJUTOR

541103

SPECIALISTI PENTRU PREVENIRE

541104

SERVANT POMPIER

541105

SEF GRUPA INTERVENTIE

541106

SEF ECHIPA SPECIALIZATA

541201

AGENT POLITIE COMUNITARA

541301

GARDIAN DE INCHISOARE

541302

EDUCATOR IN PENITENCIARE

541401

AGENT DE SECURITATE

541402

AGENT CONTROL ACCES

541403

AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, INTREPRINDERE ETC.)

541404

AGENT GARDA DE CORP

541405

SEF FORMATIE PAZA SI ORDINE

541406

AGENT DE INTERVENTIE PAZA SI ORDINE

541407

AGENT TRANSPORT VALORI

541408

DISPECER CENTRU DE ALARMA

541409

SEF TURA SERVICII SECURITATE

541410

INSPECTOR DE SECURITATE

541411

EVALUATOR DE RISC DE EFRACTIE

541412

CONSULTANT DE SECURITATE

541413

AGENT CU ATRIBUTII PE LINIA ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE IN INCINTA ARENELOR SPORTIVE

541901

SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

541902

CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR

541903

SALVATOR LA STRAND

541904

SALVATOR MONTAN

541905

SALVAMAR

541906

GARDIAN FEROVIAR

541907

AGENT CONDUCATOR CAINI DE SERVICIU

611101

AGRICULTOR

611102

GRADINAR

611103

LEGUMICULTOR

611104

LUCRATOR CALIFICAT IN CULTURI DE CAMP SI LEGUMICULTURA

611105

AGRICULTOR PENTRU CULTURI DE CAMP ECOLOGICE

611201

ARBORICULTOR

611202

CIUPERCAR

611203

FLORAR-DECORATOR

611204

FLORICULTOR

611205

PEISAGIST-FLORICULTOR

611206

LUCRATOR CALIFICAT IN FLORICULTURA SI ARBORICULTURA

611207

POMICULTOR

611208

VITICULTOR

611301

FERMIER IN HORTICULTURA

612101

CIOBAN (OIER)

612102

CRESCATOR-INGRIJITOR DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE SI CARNE

612103

TOCATOR DE FURAJE

612104

LUCRATOR CALIFICAT IN CRESTEREA ANIMALELOR

612105

CRESCATOR BOVINE

612106

CRESCATOR PORCINE

612107

MAMOS PORCINE

612108

BACI MONTAN

612109

CIOBAN MONTAN

612110

CRESCATOR DE OI MONTAN

612111

OIER MONTAN

612201

CRESCATOR DE PASARI

612202

FAZANIER

612301

APICULTOR

612302

SERICICULTOR

612901

CRESCATOR DE ANIMALE MICI

612902

CRESCATOR-INGRIJITOR ANIMALE SALBATICE CAPTIVE

612903

CRESCATOR-INGRIJITOR DE ANIMALE DE LABORATOR

612904

CRESCATOR DE MELCI

612905

ANTRENOR CABALINE

612906

CRESCATOR-INGRIJITOR DE CABALINE

612907

HERGHELEGIU

613001

FERMIER IN PRODUCTIA VEGETALA

613002

FERMIER IN PRODUCTIA ANIMALA

613003

AGRICULTOR IN CULTURI VEGETALE SI CRESCATOR DE ANIMALE

621001

CIOPLITOR IN LEMN

621002

CARBONITOR

621003

FASONATOR MECANIC (CHERESTEA)

621004

MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE

621005

PEPINIERIST

621006

PRESATOR STUF

621007

PROTECTIONIST SILVIC

621008

RECOLTATOR STUF

621009

REZINATOR

621010

SEF COLOANA EXPLOATARE STUF

621011

STIVUITOR SI RECEPTIONER SILVIC

621012

TAIETOR SILVIC

621013

PREPARATOR MANGAL

621014

MANGALIZATOR

622101

LUCRATOR IN CULTURI ACVATICE

622102

PISCICULTOR

622201

PESCAR IN APE INTERIOARE SI DE COASTA

622301

PESCAR IN MARI SI OCEANE

622401

PAZNIC DE VANATOARE

711101

MUNCITOR CONSTRUCTOR BARNE, CHIRPICI, PIATRA

711102

CONFECTIONER PLACI DIN DIVERSE MATERIALE

711103

CONFECTIONER PLASE SI PANZE RABIT DIN STUF

711201

SOBAR

711202

ZIDAR COSURI FABRICA

711203

ZIDAR PIETRAR

711204

ZIDAR SAMOTOR

711205

ZIDAR ROSAR-TENCUITOR

711206

ZIDAR RESTAURATOR

711301

CIOPLITOR IN PIATRA SI MARMURA

711302

CIOPLITOR-MONTATOR PIATRA, MARMURA

711303

GATERIST LA TAIAT BLOCURI DE PIATRA, MARMURA

711304

TAIETOR, SLEFUITOR, LUSTRUITOR PIATRA, MARMURA

711305

RESTAURATOR PIATRA

711401

BETONIST

711402

FIERAR BETONIST

711403

MONTATOR ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT

711404

CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE

711405

OPERATOR INJECTORIST

711406

INJECTORIST IN CONSTRUCTII

711501

DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)

711502

DULGHER RESTAURATOR

711901

MUNCITOR HIDROMETRU

711902

PAVATOR

711903

SAPATOR FANTANI

711904

ASFALTATOR

711905

CANTONIER

711906

CHESONIER

711907

CONSTRUCTOR CAI FERATE

711908

CONSTRUCTOR LINII TRAMVAI

711909

DRENOR CANALIST

711910

FASCINAR

711911

FINISOR TERASAMENTE

711912

MUNCITOR HIDROGEOLOG

711913

MUNCITOR CONSTRUCTOR SENAL NAVIGABIL, LUCRARI HIDROTEHNICE SI PORTUARE

711914

SEF ECHIPA INTRETINERE PODURI METALICE, VIADUCTE SI TUNELURI

711915

AGENT HIDROTEHNIC

711916

REVIZOR CALE SAU PUNCTE PERICULOASE

711917

MESERIAS INTRETINERE CALE

711918

SEF ECHIPA INTRETINERE CALE

711919

MESERIAS INTRETINERE PODURI METALICE, VIADUCTE SI TUNELURI

711920

ALPINIST UTILITAR

711921

LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI

711922

SEF ECHIPA INTRETINERE CALE METROU

711923

SEF ECHIPA LUCRARI ARTA METROU

711924

LUCRATOR PENTRU DRUMURI SI CAI FERATE

711925

MUNCITOR IN TAIERI STRUCTURI CU SCULE DIAMANTATE

712101

ACOPERITOR-INVELITOR TIGLA, AZBOCIMENT, TABLA

712102

CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI

712201

FAIANTAR

712202

MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

712203

MOZAICAR (EXCLUSIV RESTAURATOR)

712204

PARCHETAR

712205

MOZAICAR RESTAURATOR

712206

LINOLIST

712207

MONTATOR PLACAJE USCATE

712301

IPSOSAR (EXCLUSIV RESTAURATOR)

712302

TURNATOR ORNAMENTALIST

712303

IPSOSAR RESTAURATOR ORNAMENTE DIN IPSOS

712401

IZOLATOR FONIC

712402

IZOLATOR FRIGORIFIC

712403

IZOLATOR HIDROFUG

712404

IZOLATOR LUCRARI SPECIALE (ANTIACIDE SI DE PROTECTIE)

712405

IZOLATOR TERMIC

712406

MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON

712407

ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN

712408

CONFECTIONER GEAM TERMOIZOLATOR

712409

CONFECTIONER TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE

712410

MONTATOR TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE

712411

CONFECTIONER-MONTATOR TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLATOR

712412

MONTATOR MATERIALE GEOSINTETICE

712413

SUDOR GEOMEMBRANA

712414

MONTATOR GEOGRILE

712415

MONTATOR MATERIALE GEOTEXTILE SI GEOCOMPOZITE

712501

GEAMGIU

712601

DETECTOR PIERDERI APA SI GAZE

712602

INSTALATOR APA, CANAL

712603

INSTALATOR FRIGOTEHNIST

712604

INSTALATOR INCALZIRE CENTRALA SI GAZE

712605

INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE/TRANSPORT FLUIDE

712606

INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA

712607

VERIFICATOR CANALE SUBTERANE

712608

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712609

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE

712610

INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE EXECUTIE SI/SAU EXPLOATARE OBIECTIV/SISTEME DE TRANSPORT SI INMAGAZINARESTOCARE

712611

INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE EXECUTIE SI/SAU EXPLOATARE OBIECTIV/SISTEME DE DISTRIBUTIE

712612

INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE

712613

OPERATOR INSTALATII APA SI CANALIZARE

712701

FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST)

713101

TAPETAR

713102

ZUGRAV

713103

STUCATURIST

713104

IGNIFUGATOR

713105

OPERATOR TERMOPROTECTIE

713201

LACUITOR LEMN

713202

VOPSITOR INDUSTRIAL

713203

FINISOR-LACUITOR LEMN

713204

VOPSITOR

713205

VOPSITOR AUTO

713301

COSAR

713302

CURATITOR DE FATADE

721101

MODELIER LEMN

721102

MODELIER METAL

721103

MODELATOR-MIEZUITOR

721104

MODELIER NAVAL

721105

OPERATOR LA MASINI DE BRICHETAT SPAN

721106

PREGATITOR METALE VECHI PENTRU RETOPIRE

721107

RECUPERATOR METALE VECHI

721108

TOPITOR ALIAJE TIPOGRAFIE

721109

TOPITOR FONTA SI NEFEROASE

721110

TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE

721111

TURNATOR FONTA PE BANDA

721112

TURNATOR FORMATOR

721113

TURNATOR PREGATITOR OTELARIE

721114

TURNATOR MODELIER

721115

TURNATOR METALE SI NEFEROASE

721116

MODELOR PROTOTIPURI AUTO

721201

BRAZOR

721202

SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE

721203

SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC

721204

SUDOR CU ARC ELECTRIC ACOPERIT SUB STRAT DE FLUX

721205

OPERATOR TAIERE

721206

SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR

721207

SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD NEFUZIBIL IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR

721208

SUDOR

721301

CAZANGIU RECIPIENTE

721302

PROBATOR HIDRAULIC CAZANE, TEVI, RECIPIENTE

721303

TINICHIGIU CAROSIER

721304

TINICHIGIU INDUSTRIAL

721305

TINICHIGIU DE SANTIER

721306

TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE

721307

CAZANGIU TEVAR

721308

CAZANGIU FORMATOR

721309

TINICHIGIU RESTAURATOR

721310

TINICHIGIU SISTEME DE ACOPERISURI SI INVELITORI

721311

TINICHIGIU SISTEME DE VENTILATIE

721312

TINICHIGIU IN CONSTRUCTII

721401

FINISOR COCLETI

721402

FINISOR ACE SI ACCESORII

721403

CONFECTIONER CAPACE DE CARDE

721404

CONFECTIONER COCLETI

721405

CONFECTIONER PLASE DIN SARMA

721406

FORMATOR TEVI PRIN SUDARE

721407

LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE

721408

LACATUS DE MINA

721409

LACATUS REVIZIE VAGOANE

721410

LACATUS MECANIC

721411

LACATUS-MONTATOR

721412

PRESATOR METALE LA RECE

721413

RECONDITIONER SCULE SI UTILAJE PETROLIERE

721414

SANFRENATOR

721415

PREGATITOR, MONTATOR, REPARATOR ITE, COCLETI, LAMELE, SPETE

721416

REPASATOR GARNITURI CARDE

721417

TUBULATOR NAVAL

721418

MASINIST LA LITOGRAFIAT SI VERNISAT TABLA

721419

MASINIST LA CONFECTIONAREA AMBALAJELOR METALICE

721420

MASINIST LA CONFECTIONAREA TUBURILOR DE ALUMINIU

721421

CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE

721422

MASINIST LA FABRICAREA ACELOR SI ACCESORIILOR

721423

NITUITOR

721424

LACATUS MECANIC DE INTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE

721425

MASINIST LA CONFECTIONAREA SPETELOR SI SPIRALELOR

721426

MONTATOR-AJUSTOR SPETE

721427

LIPITOR SI PROTEJATOR SPETE

721428

TAIETOR GARNITURI DE CARDE

721429

MASINIST MECANIC LA CONFECTIONARE GARNITURI CARDE

721430

LACATUS-DEPANATOR UTILAJE CALCUL

721431

OPERATOR LA MONTAREA SI CONSERVAREA PRODUSELOR DUPA PROBE

721432

SCHELAR

721433

CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII

721434

MONTATOR FATADE SI PERETI CORTINA

721501

MECANIC-MONTATOR INSTALATII CU CABLU IN SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE

722101

FORJOR-MATRITER

722102

PRELUCRATOR MECANIC METALE PRETIOASE

722103

PRESATOR PIESE DIN PULBERI METALICE

722104

STANTATOR

722105

PRESATOR, AMBUTISOR LA CALD

722106

FORJOR MANUAL

722107

FORJOR-ARCURAR

722108

FORJOR MECANIC

722109

CONFECTIONER FERODOURI

722110

PREPARATOR PULBERI

722111

CUPTORAR-TERMIST PENTRU FERITE

722112

FIERAR/POTCOVAR

722113

FORMATOR-PRESATOR FERITE

722114

FINISOR FERITE

722115

CONTROLOR DE CALITATE LA FORJARE

722116

CONTROLOR DE CALITATE LA TURNARE

722117

DEBITATOR-EBOSATOR

722118

DUSISATOR-POLIZATOR

722201

LACATUS SDV

722202

SCULER-MATRITER

722203

LACATUS AMC

722204

LACATUS MECANICA FINA

722205

PRELUCRATOR PRIN ELECTROEROZIUNE

722206

LACATUS LA PRELUCRAREA SI INDREPTAREA TEVILOR GHINTUITE

722301

REGLOR LA MASINI PENTRU FABRICAREA CABLURILOR, CONDUCTORILOR ELECTRICI SI MATERIALELOR ELECTRICE

722302

REGLOR LA MASINI PENTRU CONFECTIONAREA ELEMENTELOR GALVANICE

722303

REGLOR BENZI MONTAJ

722304

MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE

722305

REGLOR MASINI DE BOBINAT SI PLATINAT

722306

REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE

722307

REGLOR MASINI-UNELTE

722308

REGLOR-MONTATOR

722309

REGLOR LA MASINI PENTRU FABRICAREA LAMPILOR ELECTRICE

722310

REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE

722311

CONDUCTOR DE INSTALATII

722312

OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE

722313

DOZATOR LA FABRICAREA ELECTROZILOR DE SUDURA

722314

MASINIST LA LAME DE MASINI PENTRU AUTOMATE ASCHIETOARE

722315

DEGRESATOR-IMERSIONER

722316

USCATOR ELECTROZI DE SUDURA

722317

MASINIST LA MASINI SPECIALE FARA ASCHIERE

722318

PREPARATOR AMESTEC DE INVELIS

722319

PREGATITOR SARMA

722320

FINISATOR ELECTROZI DE SUDURA

722321

MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE

722322

MASINIST LA CONFECTIONAREA TUBURILOR DE PROTECTIE SI A DOZELOR DE RAMIFICATIE

722323

OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA

722324

OPERATOR LA MASINI DE ELECTROEROZIUNE AUTOMATE

722401

ASCUTITOR LAMINATE LA CALD

722402

ASCUTITOR LAMINATE LA RECE

722403

ASCUTITOR-CALITOR GARNITURI DE CARDE

722404

ASCUTITOR SCULE, INSTRUMENTE MEDICALE SI OBIECTE DE UZ CASNIC

722405

DEBITATOR-SLEFUITOR PERII DE MASINI ELECTRICE

722406

POLIZATOR

722407

SLEFUITOR METALE

722408

FREZOR UNIVERSAL

722409

GAURITOR-FILETATOR

722410

HONUITOR, RODATOR-LEPUITOR

722411

RABOTOR-MORTEZOR UNIVERSAL

722412

RECTIFICATOR UNIVERSAL

722413

STRUNGAR UNIVERSAL

722414

BROSATOR

722415

FREZOR LA MASINI ROTI DINTATE

722416

GRAVOR MECANIC

722417

RABOTOR, MORTEZOR ROTI DINTATE

722418

RECTIFICATOR DANTURA CANELURI

722419

STRUNGAR LA STRUNG PARALEL SI DE DETALONAT

722420

STRUNGAR LA STRUNG REVOLVER

722421

STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL

722422

STRUNGAR LA MASINI ORIZONTALE

722423

STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT

722424

STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT IN COORDONATE

722425

STRUNGAR LA MASINI DE STRUNJIT ROTI CAI FERATE

722426

RECTIFICATOR PIESE PRODUCATOARE DE OCHIURI

722427

SLEFUITOR METALE CU PLUMB INDUSTRIA DE ARMAMENT

722428

DEBITATOR SEMIFABRICATE

722429

CURATITOR-SABLATOR

723101

ELECTRICIAN AUTO

723102

ELECTROMECANIC AUTO

723103

MECANIC AUTO

723104

OPERATOR STANDURI INCERCARI

723105

OPERATOR PREGATIRE INCERCARI VEHICULE

723201

MECANIC AVIATIE

723301

LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT

723302

MECANIC UTILAJ

723303

MECANIC AGRICOL

723304

MOTORIST

723305

UNGATOR-GRESOR

723306

OPERATOR IN VERIFICAREA, REINCARCAREA SI REPARAREA STINGATOARELOR DE INCENDIU

723307

MECANIC INTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE

723308

OPERATOR IN VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOSPECIALELOR DESTINATE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

723309

MECANIC MASINI AGRICOLE

723310

MECANIC TROLIST

731101

AMC-IST

731102

ARMURIER

731103

BLOCATOR, CHITUITOR, DEBLOCATOR

731104

CEASORNICAR

731105

CENTRATOR, DEBORDATOR PIESE OPTICE

731106

CENTRATOR, FINISOR APARATE OPTICE

731107

DEGRESATOR, CURATATOR PIESE SI APARATE OPTICE

731108

LIPITOR LENTILE SI PRISME

731109

MONTATOR APARATURA OPTICA

731110

OPTICIAN

731111

OPTICIAN ARMAMENT

731112

CONFECTIONER SERINGI

731113

PRESATOR PIESE OPTICE

731114

REPARATOR APARATE FOTO

731115

REPARATOR STILOURI, BRICHETE

731116

REPARATOR UMBRELE

731117

GRAVOR PIESE OPTICE

731118

TRATAMENTIST PIESE OPTICE

731119

METROLOG SI DEPANATOR MECANICA FINA, TEHNICA DIGITALA SI ANALOGICA (MFTDA)

731120

METROLOG VERIFICATOR

731201

ACORDOR ACORDEOANE, ARMONICI

731202

ACORDOR PIANE, PIANINE, ORGA, TAMBAL

731203

CASERATOR SI SLEFUITOR DE CELULOID PENTRU CARCASE ACORDEOANE

731204

CERUITOR DE PIASTRINE PENTRU ACORDEOANE

731205

CONSTRUCTOR CLAVIATURA

731206

CONSTRUCTOR-REPARATOR DE ACORDEOANE SI ARMONICI

731207

CONSTRUCTOR-REPARATOR DE ALTE INSTRUMENTE MUZICALE (SUFLAT, PERCUTIE)

731208

FILATOR CORZI PENTRU PIANE

731209

MONTATOR CORP SONOR LA PIANE

731210

MONTATOR-REGLOR PIANE

731211

MONTATOR-AJUSTOR DE ACORDEOANE

731212

LUTIER

731213

CONSTRUCTOR RESTAURATOR DE ORGI

731301

ARGINTAR

731302

BIJUTIER METALE PRETIOASE

731303

CIZELATOR

731304

CIZELATOR CLISEE GALVANICE

731305

CONFECTIONER STAMPILE DE CAUCIUC, METAL, FACSIMILE

731306

GRAVOR MANUAL

731307

TINTUITOR

731308

BIJUTIER METALE COMUNE

731309

GIUVAERGIU

731310

SLEFUITOR DIAMANTE NATURALE

731401

APLICATOR DE DETALII LA PRODUSE DIN CERAMICA

731402

DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA

731403

TURNATOR PRODUSE CERAMICE

731404

FASONATOR PRODUSE CERAMICE

731405

GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA

731406

MODELATOR CERAMICA

731407

OLAR CERAMICA (ARTIZANAT)

731408

PREPARATOR MASE CERAMICE

731409

PRESATOR PRODUSE CERAMICE

731410

RASNITOR SMALT

731411

SLEFUITOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA

731501

BRIGADIER LA FABRICAREA STICLEI

731502

MODELATOR TUBURI SPECTRALE

731503

TRAGATOR, SLEFUITOR, GRADATOR NIVELE

731504

PRELUCRATOR TOPITURA STICLA LA PRESA

731505

PRELUCRATOR TOPITURA STICLA LA TEAVA

731506

FORMATOR TUBURI SPECTRALE

731601

PICTOR DECOR

731602

GRADATOR VASE SI APARATE DE LABORATOR

731603

GRAVOR PRODUSE DE STICLA

731604

INSCRIPTIONER PE PRODUSE DE STICLA SI CERAMICA

731605

PICTOR PE STICLA SI CERAMICA

731606

OGLINDAR

731701

CONFECTIONER PIESE, LINGURI, SPITE, ALBII, DONITE, COZI DE UNELTE, SINDRILA, CIUBERE

731702

CONFECTIONER JUCARII

731703

CONFECTIONER OBIECTE ARTIZANALE DIN LEMN

731704

CONFECTIONER PLUTE

731705

CONFECTIONER GARNITURI PENTRU ETANSARE

731706

PIROGRAVOR

731707

RAMAR POLEITOR

731708

SCULPTOR IN LEMN

731709

CONFECTIONER CRETA SCOLARA

731710

TRAFORATOR MANUAL LEMN

731711

DOGAR MANUAL

731712

ROTAR CARETAS

731713

LUMANARAR

731714

CONFECTIONER CUTITE, BRICE, BRATARI, ANDRELE, AGRAFE, INELE

731715

CONFECTIONER NASTURI, PIEPTENI

731716

CONFECTIONER OBIECTE CASNICE DIN DESEURI DE ALUMINIU SI ALTE METALE

731717

CONFECTIONER OBIECTE DIN IPSOS

731718

CONFECTIONER OBIECTE DIN OS, SCOICA, MICA ETC.

731719

CONFECTIONER CORZI DIN INTESTINE

731720

INCADRATOR TABLOURI

731721

CONFECTIONER MATERIALE DIDACTICE PENTRU STIINTELE NATURII

731722

CONFECTIONER BIDINELE, PENSULE, PERII

731723

CONFECTIONER MATURI

731724

IMPLETITOR DE NUIELE

731725

IMPLETITOR OBIECTE DIN FOI DE PORUMB

731726

IMPLETITOR PAPURA

731727

LEGATOR DE PAR

731728

SORTATOR, SPALATOR PAR

731729

PRELUCRATOR DE PAR LA MASINA

731730

PRELUCRATOR MANUAL DE PAR

731731

IMPLETITOR DIN PANGLICA IMPLETITA

731732

PIEPTANATOR DE PAR LA MASINA

731733

FIERBATOR-USCATOR DE PAR

731801

CONFECTIONER PLASE PESCARESTI

731802

CONFECTIONER ARTICOLE HARTIE

731803

CONFECTIONER BIBELOURI DIN JENILLE

731804

DECORATOR IN PIELE

731805

VELATOR-MATISOR

731806

CONFECTIONER MANUAL DE PRODUSE DIN SFORI SAU FRANGHII

731807

GHEMUITOR

731808

POLIERATOR FRANGHII

731809

CABLATOR FRANGHII

731810

SALUZITOR FRANGHII

731811

CONFECTIONER UNELTE PESCUIT DIN PLASE

731812

CONFECTIONER IMBRACARE VOLANE IN PIELE

731813

PRELUCRATOR DE FULGI SI PENE

731814

FILATOR

731815

AJUTOR MAISTRU FILATOR

731816

TESATOR

731817

TRICOTER MANUAL

731818

AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER

731819

CROSETOR

731820

IMPLETITOR TEXTILE

731821

CONFECTIONER PRESURI

731822

TESATOR RESTAURATOR MANUAL COVOARE

731823

PREGATITOR SI CONFECTIONER CATALOAGE MOSTRE

731824

CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA

731825

FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR)

731826

REPASATOR

731827

ABURITOR TEXTILE

731828

REPARATOR COVOARE

731829

TESATOR MANUAL

731830

CUSATOR MANUSI PIELE

731831

CROITOR MANUSI PIELE

731832

FINISOR MANUSI PIELE

731833

CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE

731834

CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE

731835

PREGATITOR ARTICOLE MAROCHINARIE

731836

ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE

731901

CONFECTIONER MANUAL IN METALOPLASTIE

731902

CONFECTIONER PROTEZE DENTARE

731903

CONFECTIONER PROTEZE ORTOPEDICE

731904

CONFECTIONER JALUZELE

731905

IMPLETITOR FIBRE PLASTICE

731906

CONFECTIONER FLORI ARTIFICIALE

732101

CULEGATOR LA MASINA DE CULES SI TURNAT RANDURI (LINOTIPIST)

732102

CULEGATOR LA MASINA DE PERFORAT PROGRAME PENTRU MASINILE DE TURNAT TEXT (MONOTASTOR)

732103

CULEGATOR LA MASINA DE TURNAT RANDURI PENTRU TITLURI (LUDLOV)

732104

CULEGATOR MANUAL (ZETAR)

732105

FREZOR-MONTATOR CLISEE

732106

STEREOTIPAR

732107

GALVANOTIPIST

732108

CORODOR PRIN PROCEDEE CHIMICE (TIEFDRUC SI ZINCO)

732109

ZINCOGRAF

732110

COPIST FORMARE TIPAR PLAN

732111

DESENATOR CROMOLITOGRAF

732112

SLEFUITOR-GRANULATOR

732113

GRAVOR PLACI METALICE

732114

GRAVOR PLACI LITOGRAFICE

732115

FOTOGRAVOR

732116

TURNATOR VALURI

732117

MANIPULANT CUTTER-PLOTTER

732201

TIPOGRAF TURNATOR LA MASINILE DE TURNAT TEXT

732202

IMPRIMEUR TEXTIL

732203

IMPRIMATOR SERIGRAF

732204

TAIETOR MATRITE SERIGRAFIE

732205

SERIGRAF

732206

OPERATOR PRESA DE TRANSFER TERMIC

732207

TIPOGRAF-TIPARITOR

732208

DACTILO-ROTAPRINT

732209

OPERATOR LA MASINA ELECTRONICA DE GRAVAT

732210

OPERATOR LA MASINILE DE FOTOCULEGERE (MONOFOTO)

732211

OPERATOR TIPARITURI BRAILLE

732212

HELIOGRAFIST

732213

OPERATOR XEROX

732214

OPERATOR MASINI MULTIPLICAT

732215

TIPOGRAF PRINT DIGITAL SI OFFSET

732216

OPERATOR LA MASINA DE GRAVAT SI DECUPAT CU LASER

732217

OPERATOR LA MASINA DE TAMPOGRAFIAT

732218

TIPOGRAF FLEXOGRAF

732301

LEGATOR MANUAL (IN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)

732302

COLATOR PUBLICITAR

732303

MASINIST IN LEGATORIE MECANICA

732304

STRUNGAR SLEFUITOR TIPOGRAFIE

741101

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII

741102

ELECTRICIAN DE INTRETINERE IN CONSTRUCTII

741103

INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

741104

INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE

741105

MONTATOR INSTALATII SOLARE

741106

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE

741107

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI INALTA TENSIUNE

741108

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR INSTALATOR APARATURA DE MASURA SI CONTROL

741109

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR PENTRU PROBE SI INCERCARI FUNCTIONALE

741110

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

741201

ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE

741202

BOBINATOR APARATAJ ELECTRIC

741203

ELECTROMECANIC REPARATOR OBIECTE DE UZ CASNIC

741204

BOBINATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE

741205

ELECTRICIAN APARATE MASURA-CONTROL SI AUTOMATIZARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE SI NUCLEAROELECTRICE

741206

ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE

741207

BOBINATOR CONDENSATORI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

741208

ELECTRICIAN VERIFICARI SI MASURATORI ELECTRICE IN CENTRALE SI RETELE ELECTRICE

741209

BOBINATOR TRANSFORMATOARE

741210

MONTATOR/REGLOR/DEPANATOR DE APARATAJ ELECTRIC

741211

MONTATOR, REGLOR SI DEPANATOR PENTRU APARATE DE MASURA ELECTRICE SI RELEE

741212

MONTATOR, REGLOR SI DEPANATOR DE ASCENSOARE

741213

ELECTRICIAN NAVE

741214

CONFECTIONER CABLAJE AUTO

741215

ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE

741216

ELECTROMECANIC STATIE POMPARE APA-CANAL

741301

ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE

741302

ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE

741303

ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII CABLURI ELECTRICE SUBTERANE

741304

ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE

741305

ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE

741306

ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE

741307

ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII

741308

ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE

741309

ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII ELECTRICE LA MIJLOACE DE TRANSPORT

741310

ELECTRICIAN PENTRU PROTECTIA CATODICA

741311

ELECTRICIAN RURAL

741312

ELECTRICIAN DE MINA

741313

ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

742101

ELECTRICIAN DEPANATOR UTILAJE CALCUL

742102

ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL

742103

PLANTATOR ELEMENTE ELECTRONICE

742104

OPERATOR IN VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR SPECIALE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

742105

TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

742106

TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

742201

AUTOMATIST

742202

ELECTROMECANIC SCB (SEMNALIZARE, CENTRALIZARE, BLOCARE)

742203

ELECTROMECANIC RADIO-RADIOFICARE

742204

ELECTROMECANIC RETELE CABLURI

742205

ELECTROMECANIC RETELE LINII

742206

ELECTROMECANIC TELEGRAFIE, TELEFONIE

742207

ELECTRONIST TELECOMUNICATII

742208

JONCTOR

742209

LINIOR

742210

MONTATOR, REGLOR, TESTOR APARATURA DE TELECOMUNICATII SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, CENTRALIZARE SI BLOCARE

742211

ELECTROMECANIC ELECTROALIMENTARE

742212

MUNCITOR RADIOELECTRONIST

742213

ELECTROMECANIC AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII

742214

ELECTROMECANIC

751101

CARMANGIER

751102

CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE

751103

MACELAR

751104

STERILIZATOR

751105

TAIETOR PASARI

751106

LUCRATOR LA PRELUCRAREA PESTELUI

751107

AFUMATOR CARNE

751201

BRUTAR

751202

COFETAR

751203

PATISER

751204

PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE

751205

OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE

751301

PASTEURIZATOR PRODUSE LACTATE

751302

PREPARATOR PRODUSE LACTATE

751303

SMANTANITOR

751401

PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE

751402

USCATOR-DESHIDRATOR LEGUME, FRUCTE

751403

PREPARATOR CASTANE, DOVLEAC, PORUMB

751404

LUCRATOR IN PROCESAREA DE FRUCTE DE PADURE SI CIUPERCI DE PADURE

751501

DEGUSTATOR

751601

CONDITIONER TUTUN PENTRU FABRICAREA TIGARETELOR

752101

VOPSITOR LEMN

752102

PREGATITOR PASTE CHIMICE

752103

PREGATITOR PLACI FIBROLEMNOASE SI HARTIE PENTRU FILME

752104

USCATOR, ABURITOR MATERIAL LEMNOS

752201

TAMPLAR UNIVERSAL

752202

TAMPLAR CAROSIER

752203

TAMPLAR MANUAL/ARTIZANAL

752204

MARANGOZ-CALAFATUITOR

752205

ASAMBLATOR LAZI

752206

CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN

752207

CURBATOR-MONTATOR BUTOAIE DIN LEMN

752208

TAMPLAR MANUAL LA PRESARE SI INCLEIERE

752209

CORHANITOR

752210

TAMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR

752211

TAMPLAR MANUAL LA IMBINAREA FURNIRELOR

752212

MARANGOZ CALA-TACHELAGIU

752213

SLEFUITOR, LUSTRUITOR

752214

PREGATITOR SUPRAFETE PENTRU LACUIT

752215

GARDINATOR

752216

CONFECTIONER-MONTATOR CERCURI LA BUTOAIE

752217

DECUPATOR LAMELE DIN LEMN PENTRU LAZI

752218

PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI IN INDUSTRIA LEMNULUI

752219

TAMPLAR RESTAURATOR

752220

RESTAURATOR SARPANTE SI STRUCTURI DIN LEMN

752221

TAMPLAR BINALE

752301

STRUNGAR IN LEMN

752302

REGLOR MASINI DE PRELUCRAT LEMN

752303

TAIETOR DE PRECIZIE IN LEMN

752304

CONFECTIONER ARTICOLE SPECIALE DIN LEMN

752305

CONFECTIONER PARCHETE

752306

CONFECTIONER CUTII CHIBRITURI DIN FURNIR

752307

IMPREGNATOR-USCATOR CHIBRITURI

752308

CONFECTIONER GAMALII CHIBRITURI

752309

MASINIST LA UMPLEREA SI INCHIDEREA CUTIILOR DE CHIBRITURI

752310

PASTATOR CUTII DE CHIBRITURI

752311

FASONATOR CALAPOADE

752312

MONTATOR ACCESORII PENTRU CALAPOADE

752313

FINISOR CALAPOADE

752314

CIRCULARIST LA TAIAT LEMNE DE FOC

752315

CURBATOR LEMN

752316

GRADATOR RECHIZITE SI ARTICOLE TEHNICE DIN LEMN

752317

TAMPLAR MECANIC LA CROIT SI DIMENSIONAT

752318

TAMPLAR MECANIC LA RINDELUIT

752319

TAMPLAR MECANIC LA FREZAT SI GAURIT

752320

TAMPLAR MECANIC LA STRUNJIT

752321

TAMPLAR MECANIC LA SLEFUIT

752322

CONFECTIONER MINE PENTRU CREIOANE

752323

INNOBILATOR SCANDURELE PENTRU CREIOANE

752324

FASONATOR CREIOANE SI TOCURI

752325

FINISOR CREIOANE SI TOCURI

752326

PREPARATOR PASTE CHIMICE PENTRU CHIBRITURI

752327

CONFECTIONER CUTII CHIBRITURI DIN CARTON

752328

OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA IN PRELUCRAREA LEMNULUI

753101

CROITOR

753102

LENJER, CONFECTIONER LENJERIE DUPA COMANDA

753103

CONFECTIONER PALARII

753104

AJUTOR MAISTRU CROITOR

753105

PLIOR CONFECTII

753106

MODISTA

753107

CEAPRAZAR-SEPCAR

753108

CURATITOR-REPARATOR PALARII

753109

RETUSIER CONFECTII

753110

BLANAR-CONFECTIONER IMBRACAMINTE DIN BLANA, DUPA COMANDA

753111

CONFECTIONER IMBRACAMINTE DIN PIELE SI INLOCUITORI, DUPA COMANDA

753112

COJOCAR

753113

CONFECTIONER, PRELUCRATOR IN INDUSTRIA TEXTILA

753201

CROITOR-CONFECTIONER IMBRACAMINTE, DUPA COMANDA

753202

MULTIPLICATOR SABLOANE CROITORIE

753203

CONFECTIONER CORSETE

753204

CONFECTIONER REPARATOR CRAVATE

753205

PLANIMETROR SABLOANE

753206

CROITOR CONFECTIONER COSTUME TEATRU

753301

BRODER MANUAL

753302

STOPEUR

753303

REMAIEUR CIORAPI

753304

BRODER MANUAL-MECANIC

753305

BRODER LA GHERGHEF

753401

TAPITER

753402

SALTELAR

753403

PLAPUMAR

753501

MESTESUGAR ARGASITOR

753502

MESTESUGAR CENUSERITOR

753503

MESTESUGAR FINISOR MINERAL

753504

MESTESUGAR FINISOR VEGETAL

753505

MESTESUGAR SORTATOR IN INDUSTRIA PIELARIEI

753601

CIZMAR-CONFECTIONER INCALTAMINTE, DUPA COMANDA

753602

CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI INLOCUITORI

753603

CONFECTIONER INCALTAMINTE ORTOPEDICA

753604

CURELAR, CONFECTIONER HARNASAMENTE

753605

MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA

753606

OPINCAR

753607

TALPUITOR (CONFECTIONER-REPARATII INCALTAMINTE)

754101

SCAFANDRU

754102

SCAFANDRU LUCRATOR SUBACVATIC

754103

SCAFANDRU SEF GRUP

754104

SCAFANDRU SEF UTILAJ

754105

SCAFANDRU GREU

754106

OPERATOR BAROCAMERA

754107

SCAFANDRU SALVATOR

754108

SEF DE SCUFUNDARE

754109

TEHNICIAN DE SCUFUNDARE

754201

ARTIFICIER DE MINA

754202

ARTIFICIER LA LUCRARI DE SUPRAFATA

754203

PIROTEHNICIAN CINEMATOGRAFIE SI TEATRU

754301

CONTROLOR CALITATE

811101

MINER IN SUBTERAN

811102

MINER LA SUPRAFATA

811103

MINER IN SUBTERAN PENTRU CONSTRUCTII

811104

MASINIST PENTRU UTILAJE SPECIFICE LA EXTRACTIE SI EXECUTIA TUNELURILOR

811105

SEMNALIST-CUPLATOR

811106

EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE

811107

TROLIST

811201

BRICHETATOR CARBUNE

811202

DISTILATOR LA PREPARAREA CARBUNELUI

811203

OPERATOR LA PREPARAREA MINEREURILOR

811204

OPERATOR LA SFARAMAREA MINEREURILOR

811205

PRAJITOR MINEREU

811206

PRELUCRATOR MICA

811207

SPALATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR

811208

FLOTATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR

811209

SEPARATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR

811210

MORAR LA MASINI DE MARUNTIT ROCI

811211

TOCATOR LA MASINI DE MARUNTIT ROCI

811212

CONCASORIST

811213

OPERATOR MINERALURG

811301

OPERATOR EXTRACTIE TITEI

811302

SONDOR LA FORAJ MANUAL

811303

OPERATOR-PROSPECTOR LUCRARI GEOLOGICE SI GEOFIZICE

811304

OPERATOR TRANSPORT PE CONDUCTE SINGULARE GAZE

811305

OPERATOR EXTRACTIE GAZE

811306

OPERATOR EXTRACTIE TITEI IN SUBTERAN

811307

OPERATOR EXTRACTIE SARE IN SALINA

811308

OPERATOR MASURATORI SPECIALE SONDE

811309

OPERATOR LUCRARI SPECIALE SONDE

811310

SONDOR LA FORAJUL MECANIZAT SI REPARATII SONDE

811311

SONDOR LA INTERVENTII DE SONDE

811312

SONDOR LA PUNEREA IN PRODUCTIE

811313

PRIMITOR-PREPARATOR PRODUSE FLUIDE

811314

OPERATOR FLOTARE PRODUSE FLUIDE

811401

CUPTORAR LIANTI

811402

FASONATOR PRODUSE DIN AZBOCIMENT

811403

FINISOR PRODUSE DIN AZBOCIMENT

811404

MORAR LIANTI

811405

PREPARATOR PASTA DE AZBOCIMENT

811406

TRATAMENTIST PRODUSE DIN AZBOCIMENT

811407

OPERATOR LA IMPREGNAREA PRODUSELOR HIDROIZOLATOARE

811408

MASINIST PENTRU PREFABRICATE DIN BETON SI BETON ARMAT

811409

OPERATOR LA FABRICAREA VATEI SI PRODUSELOR DIN VATA MINERALA

811410

CONFECTIONER GARNITURI DIN AZBEST

812101

COCSAR

812102

FURNALIST

812103

OTELAR

812104

PREGATITOR MATERIALE DE SARJE

812105

MELANJORIST

812106

OPERATOR OXIZI DE PLUMB

812107

DEZBATATOR LINGOURI

812108

METALURGIST PULBERI DIN OXID DE FIER

812109

CURATITOR LINGOURI

812110

PREPARATOR LA CONCENTRATELE MINIERE

812111

TOPITOR LA CONCENTRATE MINIERE

812112

RAFINATOR METALE NEFEROASE

812113

ELECTROMETALURGIST

812114

CONDITIONER-FINISOR

812115

TURNATOR FONTA

812116

GRANULATOR ZGURA

812117

EPURATOR GAZE

812118

MASINIST SUFLANTE

812119

PREGATITOR DE SARJE

812120

DOZATOR LA PRODUCEREA AGLOMERATULUI

812121

AGLOMERATORIST

812122

MASINIST EXHAUSTOR

812123

OPERATOR SEPARARE MAGNETICA

812124

LAMINATOR SEMIFABRICATE, PROFILURI TABLA SI PLATBANDA

812125

LAMINATOR, PRESATOR TEVI PLUMB

812126

TOPITOR, TURNATOR METALE PRETIOASE

812127

LAMINATOR SARMA

812128

LAMINATOR TABLA SUBTIRE

812129

LAMINATOR DE BANDAJE SI DISCURI

812130

LAMINATOR DE TEVI

812131

LAMINATOR PE LAMINOARE CONTINUE

812132

LAMINATOR DE BENZI LA RECE

812133

PRESATOR DE TEVI LA CALD SI PROFILURI PRIN EXTRUZIUNE

812134

ALIMENTATOR-INCALZITOR DE MATERIALE

812135

OPERATOR LA CUPTOARE SI INSTALATII PENTRU TURNAREA SI LAMINAREA METALELOR

812136

LAMINATOR

812137

TERMIST-TRATAMENTIST DE PRODUSE BRUTE, FORJATE, TURNATE SAU LAMINATE

812138

TERMIST TRATAMENTIST DE PIESE SEMIFABRICATE, FINITE

812139

CALITOR PRIN INDUCTIE SAU CU FLACARA

812140

CALITOR SCULE

812141

TERMIST-TRATAMENTIST

812142

OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE

812143

OPERATOR LA PREGATIREA SARJELOR PENTRU TRATAMENT TERMIC

812144

FINISOR LAMINATE SI TREFILATE

812145

DECAPATOR

812146

REGULATOR TEVI

812147

TREFILATOR, TRAGATOR

812201

GALVANIZATOR

812202

METALIZATOR PRIN PULVERIZARE

812203

METALIZATOR PRIN CUFUNDARE IN METAL TOPIT

812204

CONFECTIONER PROTECTII SI OBIECTE ANTICOROZIVE

812205

EMAILATOR

812206

OPERATOR LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE

812207

MATISOR CABLURI

812208

METALIZATOR-TERMIST

812209

ARZATOR EMAIL

812210

EMAILATOR INSIGNE SI DECORATII

812211

EMAILATOR FIRME SI DECORURI

812212

EMAILATOR PRIN PUDRARE

812213

EMAILATOR PRIN PULVERIZARE

812214

PREPARATOR EMAIL

812215

EMAILATOR PRIN IMERSIUNE

812216

ACOPERITOR METALE

812217

POLEITOR FILIERE

812218

PROTEJATOR CONDUCTORI CABLURI SI CONDENSATORI STATICI DE FORTA

812219

CONFECTIONER IZOLATII LA CONDUCTORI ELECTRICI

812220

CONFECTIONER MANTALE DE PLUMB PRIN PRESARE LA CABLURI

812221

CONFECTIONER TOROANE SI CABLAJE LA CONDUCTORI ELECTRICI

812222

PREGATITOR SETURI DE CABLURI ELECTRICE PENTRU AUTOTRAC SI ACCESORII

812223

PREPARATOR ELECTROLIT SI AMESTEC DEPOLARIZATOR

812224

CONFECTIONER SI LEGATOR DEPOLARIZATOR

812225

ASAMBLATOR ELEMENTE SI BATERII GALVANICE

812226

CONFECTIONER DE ELEMENTE GALVANICE

812227

CONFECTIONER CELULE DE ELECTROLIZA

813101

OPERATOR LA MASINI DE MACINARE FINA (PRODUSE CHIMICE)

813102

OPERATOR LA MASINI DE FRAGMENTARE (PRODUSE CHIMICE)

813103

OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE)

813104

OPERATOR LA INSTALATII DE ARDERE

813105

USCATOR IN INDUSTRIA CHIMICA

813106

PREPARATOR IN INDUSTRIA CHIMICA

813107

SINTERIZATOR

813108

OPERATOR LA FABRICAREA STICLEI

813109

IMPASLITOR PANZA STICLA

813110

FILATOR FIBRE STICLA

813111

PREPARATOR AMESTEC SI TOPITOR STICLA

813112

OPERATOR POLIESTERI ARMATI CU FIBRA DE STICLA

813113

EXTRACTORIST IN CHIMIE

813114

FERMENTATOR IN CHIMIE

813115

CONCENTRATOR-PURIFICATOR IN CHIMIE

813116

EXTRACTORIST ULEIURI VOLATILE NATURALE SI COLESTERINA

813117

OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA COMPUSILOR ORGANICI AI SULFULUI SI INGRASAMINTELOR FOSFATICE

813118

DISTILATOR IN INDUSTRIA CHIMICA

813119

OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE

813120

OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA LACURILOR, VOPSELELOR SI ULEIURILOR

813121

OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA COLORANTILOR

813122

OPERATOR LA OBTINEREA PRODUSELOR DIN SPUME POLIURETANICE SI LATEX

813123

OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA COMPUSILOR ANORGANICI AI AZOTULUI SI INGRASAMINTELOR AZOTOASE

813124

OPERATOR LACURI ELECTROIZOLANTE

813125

PREPARATOR LACURI, VOPSELE, PASTE DE FLUDOR FOLOSITE LA APARATAJ ELECTRIC

813126

OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA GAZELOR DE RAFINARIE

813127

OPERATOR CRACARE, DEFORMARE SI FABRICARE BITUM

813128

OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE

813129

OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA GAZULUI DE COCS

813130

PRODUCATOR DE FIRE SI FIBRE SINTETICE

813131

OPERATOR LA FABRICAREA PIEII SINTETICE

813132

PREPARATOR FERODOURI

813133

FINISOR UNIVERSAL FERODOURI

813134

OPERATOR LA FABRICAREA GLICERINEI SI ACIZILOR GRASI

813135

OPERATOR LA FABRICAREA SAPUNURILOR

813136

OPERATOR LA PRODUSE ODORANTE SINTETICE

813137

OPERATOR LA FABRICAREA DETERGENTILOR

813138

OPERATOR CHIMIST LA PRODUSELE FARMACEUTICE SI CHIMICE PURE

813139

PREPARATOR BENZI CAUCIUCATE SI COMPOZITII EMPLASTRE

813140

PREPARATOR PRAFURI DE SPALAT SI CURATAT

813141

PREPARATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR COSMETICE SI DE PARFUMERIE

813142

PREPARATOR SER VACCIN

813143

CONDITIONER FINISOR PRODUSE EXPLOZIVE

813144

CONFECTIONER FITILE

813145

CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE

813146

NITRATOR

813147

PREGATITOR LA PRODUSE EXPLOZIVE

813148

PREPARATOR LA PRODUSE EXPLOZIVE

813149

CONFECTIONER CARTUSE DE VANATOARE

813150

OPERATOR LA TRAGERE SI MUNITIE

813151

OPERATOR LA PREGATIREA, CONSERVAREA SI AMBALAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI

813152

PREGATITOR, COMPLETATOR DE ECHIPAMENTE TEHNICE SI SDV-URI

813153

DELABORATOR MUNITIE

813154

OPERATOR LA PRODUCEREA SODEI SI PRODUSELOR CLOROSODICE

813155

OPERATOR LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE CHIMICE

813201

FOTOCERAMIST

813202

FOTOCOPIST

813203

FOTOPOLIGRAF

813204

FOTOREPRODUCATOR

813205

MONTATOR FILME

813206

RETUSOR CLISEE

813207

PREGATITOR HARTIE FOTOSENSIBILA

813208

OPERATOR LA FABRICAREA FILMELOR FOTOGRAFICE

814101

PREPARATOR LA CONFECTIONAREA PRODUSELOR INDUSTRIALE DIN CAUCIUC

814102

PREGNATOR PRIZE TEHNICE SI BANDA IZOLATOARE

814103

CONFECTIONER DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC

814104

VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC

814105

FINISOR-REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC

814106

OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI

814107

CONFECTIONER GARNITURI DE ETANSARE DIN CAUCIUC

814108

FINISOR INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC

814109

CALANDROR LA FINISAREA CAUCIUCULUI

814110

PREGATITOR REGENERARE CAUCIUC

814111

DEVULCANIZATOR REGENERARE CAUCIUC

814112

RAFINATOR REGENERARE CAUCIUC

814113

DOZATOR PRELUCRARE CAUCIUC

814114

IMPREGNATOR PRODUSE DIN CAUCIUC

814115

PROFILATOR PRODUSE DIN CAUCIUC

814116

STANTATOR PIESE PENTRU INCALTAMINTE DIN PIELE SI CAUCIUC

814117

CUSATOR PIESE LA INCALTAMINTE DIN CAUCIUC

814118

VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE

814119

VULCANIZATOR LA AUTOCLAVA

814120

PREPARATOR CAUCIUC ELECTROIZOLANT

814121

VALTAR CAUCIUC ELECTROIZOLANT

814122

MASINIST LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE IMPREGNATE

814123

MASINIST LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE STRATIFICATE (MICA)

814124

MASINIST LA CONFECTIONAREA FOLIILOR DE CAUCIUC ELECTROIZOLANTE

814125

PRESATOR-FORMATOR MATERIALE STRATIFICATE, PREGNATOR PRIZE TEHNICE SI BANDA IZOLATOARE

814126

CONDITIONER-FINISOR PRODUSE DIN CAUCIUC

814127

CROITOR PENTRU INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC

814128

PREGATITOR PENTRU INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC

814129

PREPARATOR PLACI DE ETANSARE COMPRIMATE

814130

OPERATOR FABRICAREA SI PRELUCRAREA POLIMERILOR

814201

PREPARATOR MASE PLASTICE

814202

VALTAR CALANDRU MASE PLASTICE

814203

OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE

814204

PRESATOR MASE PLASTICE

814205

FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE

814206

CREATOR, MODELIER MASE PLASTICE

814207

OPERATOR LA CONFECTIONAREA DISCURILOR FONOGRAFICE

814208

OPERATOR SUDARE TEVI SI FITINGURI DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE PEHD

814209

OPERATOR MASE PLASTICE

814210

OPERATOR MASINI DE TERMOFORMATARE

814301

CARTONAGIST

814302

OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT

815101

DECAPSULATOR

815102

DECUSCUTOR

815103

TOPITOR IN SI CANEPA

815104

MELITATOR IN SI CANEPA

815105

INNOBILATOR IN SI CANEPA

815106

SCUTURATOR IN SI CANEPA

815107

LUCRATOR IN BATAJE (BATATOR)

815108

DESTRAMATOR

815109

CARBONIZATOR TEXTILE

815110

SCUTURATOR

815111

PREGATITOR AMESTECURI IN FILATURI

815112

CARDATOR

815113

LAMINATOR BENZI DIN FIBRE

815114

PIEPTANATOR

815115

ZDROBITOR SI ULEIATOR TEXTILE

815116

OPERATOR MASINI PUITOARE

815117

FORMATOR MANUSI FIBRE LIBERIENE

815118

MONTATOR LA LIPIT ACE

815119

CURATITOR-SLEFUITOR GARNITURI CARDE

815120

CILINDROR IN FILATURI

815121

DISPONENT IN FILATURI

815122

PREGATITOR GOGOSI DE MATASE (FIERBATOR)

815123

PRELUCRATOR FIRE DE MATASE DIN GOGOSI (FILATOR)

815124

INNODATOR FIRE DE MATASE NATURALA

815125

FINISOR FIRE DE MATASE NATURALA

815126

PRELUCRATOR DESEURI GOGOSI DE MATASE NATURALA

815201

OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT RECTILINIU

815202

OPERATOR LA DESERVIREA RAZBOAIELOR DE TESUT

815203

SNURUITOR JAQARD

815204

OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR

815205

OPERATOR SCULUITOR

815206

OPERATOR CANELATOR

815207

OPERATOR LA MASINI DE URZIT

815208

OPERATOR INCHEIETOR FIRE

815209

OPERATOR NAVADITOR, LIPITOR, INNODATOR FIRE

815210

OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR

815211

OPERATOR BATIRATOR FIRE

815212

OPERATOR RASUCITOR FIRE

815213

PASLITOR

815214

CONFECTIONER POLIZOARE DIN PASLA

815301

OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL IMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE

815302

OPERATOR CONFECTII IMBRACAMINTE DIN PIELE SI INLOCUITORI

815303

OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A IMBRACAMINTEI DIN BLANA

815304

OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A MANUSILOR DIN PIELE

815305

INCADRATOR CONFECTII

815306

RIHTUITOR CONFECTII

815307

PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII

815308

SPANUITOR CONFECTII

815309

TAIETOR CONFECTII

815401

OPERATOR GAZATOR TEXTILE

815402

OPERATOR DESCLEIETOR TEXTILE

815403

OPERATOR DEGAMATOR TEXTILE

815404

OPERATOR SPALATOR TEXTILE

815405

OPERATOR ALBITOR TEXTILE

815406

OPERATOR FIERBATOR TEXTILE

815407

OPERATOR MERCERIZATOR TEXTILE

815408

OPERATOR PREGATITOR CHIMICALE IN INDUSTRIA TEXTILA

815409

OPERATOR VOPSITOR TEXTILE

815410

OPERATOR IMPRIMEUR TEXTILE

815411

CONFECTIONER SABLOANE SI CILINDRI DE IMPRIMAT

815412

OPERATOR APRETOR TEXTILE

815413

OPERATOR CALANDOR-GOVRATOR TEXTILE

815414

OPERATOR IMPREGNATOR TEXTILE

815415

OPERATOR DECATOR

815416

OPERATOR PRESATOR TESATURI TEXTILE (STORCATOR TEXTILE)

815417

OPERATOR FIXATOR TEXTILE

815418

OPERATOR PIUAR

815419

OPERATOR SCAMOSETOR

815420

OPERATOR TUNSATOR TEXTILE

815421

OPERATOR CURATITOR CHIMIC

815422

OPERATOR METRAR-VOLATOR-DUBLATOR TEXTILE

815423

OPERATOR TAIETOR TEXTILE

815424

OPERATOR USCATOR TEXTILE

815425

OPERATOR INGREUNATOR MATASE NATURALA

815426

NAPHTOLATOR LA IMPRIMERIE

815427

VAPORIZATOR LA IMPRIMERIE

815428

CONFECTIONER SABLOANE LA IMPRIMERIE

815429

PRESATOR AXE LA CILINDRUL DE IMPRIMAT

815430

OPERATOR UNIVERSAL – SPALATOR TEXTILE SI CURATITOR CHIMIC

815501

OPERATOR CENUSERITOR

815502

OPERATOR TABACITOR MINERAL ARGASITOR

815503

OPERATOR TABACITOR VEGETAL

815504

OPERATOR FINISOR MINERAL

815505

OPERATOR FINISOR VEGETAL

815506

OPERATOR ARGASITOR

815507

OPERATOR SORTATOR IN INDUSTRIA PIELARIEI

815508

VOPSITOR IMBRACAMINTE DIN BLANA

815601

OPERATOR LA PREPARAREA TALPII DE INCALTAMINTE DIN FIBRE

815602

OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A ARTICOLELOR DIN CAUCIUC SI TEXTILE CAUCIUCATE

815603

CROITOR-STANTATOR PIESE INCALTAMINTE

815604

PREGATITOR PIESE INCALTAMINTE

815605

CUSATOR PIESE DIN PIELE SI INLOCUITORI

815606

TRAGATOR FETE PE CALAPOD

815607

TALPUITOR INDUSTRIAL

815608

FINISOR INCALTAMINTE

815901

OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A PALARIILOR

815902

CROITOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA

815903

OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A ARTICOLELOR DE SPORT SI PROTECTIE, DIN PIELE SI INLOCUITORI

815904

CUSATOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA

815905

PREGATITOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA

815906

FINISOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA

815907

OPERATOR TEXTILE NETESUTE

816001

OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI IN AMESTEC LEGUME SI PESTE

816002

OPERATOR LA VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DE ABATOR

816003

TRIPIER

816004

PREPARATOR PESTE, RACI, BROASTE IN CHERHANALE SI OFICII

816005

PREPARATOR FAINA DIN PESTE

816006

TOPITOR GRASIMI COMESTIBILE SI DE UZ INDUSTRIAL

816007

OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR

816008

COLECTOR SI SORTATOR PAR

816009

PREPARATOR ULEI DE COPITE

816010

COLECTOR SI PREPARATOR FAINA, SANGE, CARNE, OASE

816011

CURATITOR PIEI

816012

VALORIFICATOR GLANDE

816013

PREPARATOR PEPSINA, CHEAG

816014

MATAR

816015

OPERATOR LA PREPARAREA BRANZETURILOR

816016

OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE

816017

OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE

816018

OPERATOR LA FABRICAREA UNTULUI

816019

PREPARATOR CONSERVE LAPTE SI LACTOZA

816020

MORAR

816021

OPERATOR LA FABRICAREA NUTRETURILOR COMBINATE

816022

PREPARATOR BOIA DE ARDEI

816023

PREPARATOR MUSTAR

816024

PREPARATOR EXTRACTE, AROME SI ESENTE

816025

DECORTICATOR CRUPE

816026

OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR ZAHAROASE

816027

OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE

816028

PREPARATOR INGHETATA

816029

OPERATOR LA FABRICAREA BISCUITILOR

816030

PREPARATOR NAPOLITANE

816031

OPERATOR LA FABRICAREA ULEIURILOR VEGETALE

816032

OPERATOR LA FABRICAREA CONSERVELOR DIN LEGUME SAU FRUCTE

816033

OPERATOR LA FABRICAREA ZAHARULUI

816034

CONDITIONER MIERE

816035

PREPARATOR DE PRODUSE APICOLE

816036

PREPARATOR SUROGATE CAFEA

816037

OPERATOR LA CONDITIONAREA SI PRELUCRAREA PLANTELOR MEDICINALE

816038

OPERATOR LA FERMENTAREA TUTUNULUI SI FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

816039

PREPARATOR HALVA

816040

OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE

816041

OPERATOR LA FABRICAREA BERII

816042

OPERATOR LA FABRICAREA MALTULUI

816043

OPERATOR LA FABRICAREA SPIRTULUI SI DROJDIEI DE PANIFICATIE

816044

VINIFICATOR-PIVNICER

816045

FERMENTATOR OTET

816046

OPERATOR LA FABRICAREA GLUCOZEI

816047

PREPARATOR BAUTURI RACORITOARE

816048

PREPARATOR RACHIURI INDUSTRIALE SI LICHIORURI

816049

DISTILATOR RACHIURI NATURALE

816050

OPERATOR LA FABRICAREA AMIDONULUI SI DEXTRINEI

816051

PREPARATOR CONIAC

816052

PREPARATOR VERMUT

816053

PREPARATOR SAMPANIE

817101

PREGATITOR LEMN, STUF, PAIE

817102

PREPARATOR PASTA

817103

FIERBATOR-SPALATOR CELULOZA, HARTIE

817104

ALBITOR PASTA HARTIE

817105

CONFECTIONER TAMBUR FILIGRANARE

817106

MASINIST LA DESHIDRATARE PASTA HARTIE

817107

FINISOR HARTIE, CARTON, MUCAVA

817108

CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE

817201

CONFECTIONER RONDELE DIN PLUTA

817202

CONFECTIONER BASTOANE DIN PLUTA

817203

CONFECTIONER COLACI SI CENTURI DE SALVARE

817204

MASINIST LA MASINA DE TAIAT STRAIFURI SI DOPURI DIN PLUTA

817205

MASINIST LA MASINA DE ZDROBIT SI MACINAT PLUTA

817206

CONFECTIONER PLACI IZOLATOARE

817207

ABURITOR PLUTA

817208

PREGATITOR LEMN ASCHIETOR

817209

PREGATITOR ASCHII

817210

INCLEIETOR PLACI AGLOMERATE

817211

FORMATOR PRESATOR PLACI BRUTE

817212

FORMATOR FINISOR PLACI

817213

TOCATORIST-DEFIBRATORIST

817214

FILTRATOR-DESHIDRATORIST

817215

PRESATOR PFL

817216

TRATAMENTIST PFL

817217

FORMATOR PFL

817218

IMPREGNATOR LA INNOBILARE PFL

817219

FASONATOR-SORTATOR FILME

817220

PRESATOR LA INNOBILARE PFL

817221

FORMATOR LA INNOBILARE PFL

817222

FINISOR LA INNOBILARE PFL

817223

PREGATITOR PFL SI HARTIE PENTRU FILME

817224

GATERIST LA TAIAT BUSTENI

817225

TAIETOR LA FERASTRAU PANGLICA

817226

FASONATOR CHERESTEA

817227

DESENATOR-INSEMNATOR CHERESTEA

817228

DECUPATOR FURNIRE

817229

DERULATORIST

817230

FASONATOR-USCATOR FURNIRE

817231

FREZOR-IMBINATOR FURNIRE TEHNICE

817232

PRESATOR PRODUSE STRATIFICATE

817233

FORMATOR SLEFUITOR PRODUSE STRATIFICATE

817234

PREPARATOR PPF

817235

MIEZUITOR PANELE SI PLACI CELULARE

817236

OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI

818101

TOPITOR STICLA

818102

PRELUCRATOR DE TOPITURI LA SEMIAUTOMATE

818103

PRELUCRATOR DE TOPITURI LA INSTALATII DE TRAS TEVI

818104

PRELUCRATOR DE TUBURI SI BAGHETE

818105

CUPTORAR RECOACERE STICLA

818106

CONFECTIONER TERMOSURI

818107

TAIETOR PRODUSE DIN STICLA

818108

SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA

818109

ARZATOR PRODUSE DIN STICLA

818110

SABLATOR PRODUSE DIN STICLA

818111

ARGINTAR PRODUSE DIN STICLA

818112

OPERATOR LA INSTALATII AUTOMATE PENTRU PREPARAREA AMESTECULUI

818113

OPERATOR LA INSTALATII AUTOMATE PENTRU PRELUCRAREA TOPITURII DE STICLA

818114

OPERATOR LA PRELUCRAREA TUBURILOR DIN STICLA

818115

OPERATOR LA MASINI DE INSCRIPTIONAT

818116

PRELUCRATOR FIRE SI TESATURI DIN FIRE DE STICLA

818117

OPERATOR LA INSTALATII DE TRAS SI LAMINAT GEAM

818118

TURNATOR GEAM

818119

PREPARATOR VATA DE STICLA

818120

TAIETOR GEAM

818121

SLEFUITOR/SABLATOR GEAM

818122

SECURIZATOR GEAM

818123

PREGATITOR DE MATERII PRIME PENTRU PRODUCEREA STICLEI

818124

STRUNGAR PRODUSE CERAMICE

818125

CUPTORAR CERAMICA FINA SI DECOR

818126

ARZATOR PRODUSE CERAMICE

818127

OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE

818128

OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR ABRAZIVE

818129

OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR DIN CARBUNE

818130

OPERATOR ABRAZIVE PE SUPORTI

818131

FINISOR PRODUSE ABRAZIVE

818132

GRANULATOR/SORTATOR ABRAZIVE

818133

CUPTORAR PRODUSE ABRAZIVE

818134

PREPARATOR-PRESATOR ABRAZIVE

818135

CUPTORAR PRODUSE REFRACTARE

818136

FORMATOR PRODUSE REFRACTARE

818137

PREPARATOR-PRESATOR PRODUSE DIN CARBUNE

818138

CUPTORAR PRODUSE DIN CARBUNE

818139

FINISOR PRODUSE DIN CARBUNE

818140

PRELUCRATOR PRODUSE CERAMICE PRIN EXTRUDARE

818141

DISCUITOR DE PRODUSE CERAMICE LA MASINI

818142

PRELUCRATOR PRODUSE CERAMICE PRIN INJECTARE

818143

ARMATOR DE IZOLATORI ELECTRICI (PRELUCRATOR PRODUSE ELECTROTEHNICE)

818201

FOCHIST LOCOMOTIVA CU ABUR

818202

FOCHIST LA MASINI CU ABUR

818203

MASINIST LA INSTALATII PENTRU INCALZIT TREN

818204

FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE

818205

AJUTOR FOCHIST

818206

FOCHIST PENTRU CAZANE MICI DE ABUR

818207

FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE

818208

FOCHIST PENTRU CAZANE CONDUSE DE CALCULATOR

818301

MASINIST LA MASINI DE AMBALAT

818302

OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT

818901

OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI

818902

OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE

818903

OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE

818904

OPERATOR GENERATOARE TERESTRE SONICE SI CU AGENT ACTIV DE INSAMANTARE

818905

OPERATOR PUNCT DE LANSARE

818906

POMPAGIU

818907

COMPRESORIST

818908

OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE

821101

LACATUS MONTATOR PENTRU UTILAJE INDUSTRIALE, DE CONSTRUCTII SI AGRICOLE

821102

PREGATITOR SI MONTATOR UTILAJE TEHNOLOGICE

821103

MONTATOR SUBANSAMBLE

821104

MONTATOR APARATE AER CONDITIONAT

821105

OPERATOR CALITATE FLUX

821201

LACATUS-MONTATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE, TRANSFORMATOARE SI APARATAJ ELECTRIC

821202

CONFECTIONER PROTECTIE DIELECTRICA PENTRU ACUMULATORI

821203

MORAR LA PREPARAREA MATERIALELOR PENTRU ACUMULATORI

821204

CONFECTIONER GRATARE SI ACCESORII PENTRU ACUMULATORI

821205

CONFECTIONER PLACI PENTRU ACUMULATORI

821206

PREPARATOR LESIE PENTRU ACUMULATORI

821207

MONTATOR ACUMULATORI

821208

CONFECTIONER CABLURI SI ARBORI DE CABLURI

821209

MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR APARATE ELECTRONICE, TELECOMUNICATII, RADIO

821210

CONFECTIONER TUBURI CINESCOP

821211

MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR DE INSTALATII DE ELECTRONICA SI CURENTI PURTATORI

821212

MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR DE APARATE RADIO SI TV, REDRESOARE SI AMPLIFICATOARE

821213

CONFECTIONER PIESE RADIO SI SEMICONDUCTORI

821214

CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE

821215

CONFECTIONER SCALA RADIO

821216

CONFECTIONER CIRCUITE IMPRIMATE

821217

MONTATOR, REGLOR, TESTOR TEHNICA DE CALCUL

821218

CONFECTIONER LAMPI FLUORESCENTE

821219

CONFECTIONER LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

821220

CONFECTIONER LAMPI CU VAPORI DE SODIU

821221

CONFECTIONER BECURI

821222

MONTATOR ELECTROMECANIC

821901

ASAMBLOR BICICLETE

821902

ASAMBLOR JUCARII

821903

ASAMBLOR ARTICOLE DE SPORT

821904

OPERATOR LA FABRICAREA FERMOARELOR

821905

CONFECTIONER DE BETE, LANSETE, MANERE SI DOPURI PENTRU UNELTE DE PESCUIT

821906

CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN

821907

CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON

821908

CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE

821909

MONTOR ARTICOLE DIN PIELE

831101

MECANIC LOCOMOTIVA SI AUTOMOTOR

831102

MECANIC AJUTOR LOCOMOTIVA SI AUTOMOTOR

831103

CONDUCATOR AUTODREZINA

831104

MECANIC CONDUCATOR VAGON MOTOR DE RECTIFICARE A LINIEI AERIENE

831105

MECANIC LOCOMOTIVA SI RAMA ELECTRICA METROU

831106

MECANIC AJUTOR LOCOMOTIVA SI RAMA ELECTRICA METROU

831201

FRANAR

831202

MANEVRANT VAGOANE

831203

SEF MANEVRA

831204

ACAR

831205

SEF TREN

831206

PAZNIC BARIERA

831207

REVIZOR ACE

832101

CONDUCATOR DE MOTOCICLETA

832102

CONDUCATOR DE MOTOSCUTER

832201

SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE

832202

SOFER AUTOSANITARA

832203

SOFER AUTOAMBULANTA

832204

PILOT INCERCARE AUTO

833101

SOFER AUTOBUZ

833102

CONDUCATOR TROLEIBUZ

833103

CONDUCATOR TRAMVAI (VATMAN)

833201

SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ

833202

SOFER TRANSPORT VALORI BANCARE

833203

LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCONTAINERE

833204

CONDUCATOR AUTOSPECIALA

833205

CAMIONAGIU

834101

TRACTORIST

834102

COMBINER AGRICOL

834103

MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI IN SILVICULTURA

834104

MECANIC DE EXPLOATARE IN CULTURA MARE

834105

MECANIC DE EXPLOATARE IN ZOOTEHNIE

834106

OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI

834201

MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)

834202

MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE

834203

MASINIST LA MASINI CALE MECANIZARE USOARA SI GREA

834204

OPERATOR LA UTILAJE DE FORJAT DIRIJAT

834205

OPERATOR LA UTILAJE DE REABILITARI CONDUCTE SUBTERANE

834206

OPERATOR LA UTILAJE PENTRU SUBTRAVERSARI

834301

MACARAGIU

834302

MASINIST POD RULANT

834303

FUNICULARIST

834304

MACARAGIU MACARALE PLUTITOARE

834305

SOFER AUTOMACARAGIU

834306

SUPRAVEGHETOR STATIE SENAL NAVIGABIL

834307

FUNICULARIST, FUNICULARE PASAGERE

834308

MECANIZATOR (MUNCITOR PORTUAR)

834309

LIFTIER

834310

DOCHER

834311

SEF ECHIPA DOCHERI

834312

DOCHER INSTALATII DE INCARCARE/DESCARCARE LA BORDUL NAVEI SI CHEU

834313

DOCHER-AMARATOR

834314

DOCHER-MECANIZATOR

834315

MACARAGIU PORTUAR

834401

MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE

834402

MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA

834403

STIVUITORIST

834404

TRACTORIST PORTUAR

834405

CONDUCATOR AUTOTRAILER

834406

CONDUCATOR AUTOINCARCATOR PORTUAR

834407

STIVUITORIST PORTUAR

835001

MARINAR, PILOT NAVAL, BARJIST

835002

OBSERVATOR FAR MARITIM SI STATIE SEMNAL DE CEATA

835003

MARINAR LEGATOR

835004

CONDUCATOR AMBARCATIUNI AGREMENT PE APE INTERIOARE

835005

PONTONIER FERIBOT

835006

SERVATOR FAR MARITIM SI STATIE SEMNAL DE CEATA

835007

CONDUCATOR DE SALUPA MARITIMA/FLUVIALA

835008

TIMONIER MARITIM/FLUVIAL

835009

MOTOPOMPIST

911101

MENAJERA

911201

FEMEIE DE SERVICIU

911202

INGRIJITOR SPATII HOTELIERE

911203

LUCRATOR ROOM-SERVICE HOTEL

912101

CALCATOREASA LENJERIE

912102

CURATATOREASA LENJERIE

912103

SPALATOREASA LENJERIE

912104

SPALATOR COVOARE INNODATE

912201

SPALATOR VEHICULE

912301

SPALATOR VITRINE SI GEAMURI

921201

INGRIJITOR ANIMALE

921301

MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE

921302

MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA

921303

VACAR

921501

INGRIJITOR POMI

921502

MUNCITOR NECALIFICAT IN SILVICULTURA

921503

TAIETOR MANUAL LEMN DE FOC

921601

MUNCITOR NECALIFICAT IN PESCUIT SI VANATOARE

921602

MUNCITOR PISCICOL

931101

MUNCITOR NECALIFICAT IN MINE SI CARIERE

931102

IMPINGATOR VAGONETI

931201

LUCRATOR LA AMENAJAREA TERENURILOR SPORTIVE (AMENAJATOR BAZA SPORTIVA)

931202

INGRIJITOR SPATII VERZI

931203

MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE

931204

SAPATOR MANUAL

931301

MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET

931302

MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

932101

AMBALATOR MANUAL

932901

IMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE

932902

MARCATOR PIESE

932903

MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE

932904

MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE

932905

MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR

932906

MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR

932907

LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE

932908

IMBUTELIATOR GAZ PETROL LICHEFIAT

932909

MUNCITOR IN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI

932910

UMPLUTOR SIFOANE

932911

MUNCITOR NECALIFICAT IN METALURGIE

933101

CARAUS

933301

INCARCATOR-DESCARCATOR

933302

LEGATOR DE SARCINA

933303

MANIPULANT MARFURI

933304

OPERATOR TRANSPORT SI DISTRIBUIRE BUTELII DE GPL

933305

MUNCITOR SPALARE SI CURATARE CISTERNE

933306

MUNCITOR IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN

941201

LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)

951001

LUSTRAGIU

951002

SPALATOR GEAMURI SI PARBRIZE

952001

VANZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE

952002

VANZATOR DE ZIARE

961101

LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

961301

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

961302

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI

961303

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE

961304

LUCRATOR UTILAJE SPECIALIZATE PENTRU SALUBRIZARE

962101

CURIER

962102

HAMAL

962103

COMISIONER

962104

DISTRIBUITOR PRESA

962201

INGRIJITOR CAINI IN ADAPOSTURI

962202

GROPAR

962203

INCINERATOR

962204

PRINZATOR CAINI

962301

CANTARAGIU

962302

CASIER INCASATOR

962303

INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA

962401

VIDANJOR-CURATITOR CANALE

962402

OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE

962901

MODEL (INVATAMANT)

962902

GONACI

962903

GARDEROBIER

962904

UCENIC

962905

APROD

962906

CONTROLOR POARTA

962907

PAZNIC

962908

PLASATOR

962909

PORTAR

962910

SUPRAVEGHETOR MUZEU

962911

SUPRAVEGHETOR NOAPTE (INVATAMANT)

962912

SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE

962913

SUPRAVEGHETOR HOTEL

999001

ELIMINAT – LIMBA GERMANA

999002

ELIMINAT – LIMBA ENGLEZA

999003

ELIMINAT – LIMBA FRANCEZA

999004

ELIMINAT – LIMBA ITALIANA

999005

ELIMINAT – LIMBA SPANIOALA

 


calificare pe baza experienței în muncă, recunoașterea experienței profesionale, program autorizat ANC,cursuri acreditate Brasov, cursuri de formare profesională, alternativă cursuri de calificare profesională, program adresat persoanelor cu experiență în muncă, calificare prin evaluarea cunoștintelor / competențelor, cursuri de calificare / programe de evaluare, diplome recunoscute în UE, curs de calificare zidar Brasov, curs de calificare sudor Brasov, curs de calificare zugrav Brasov, curs de calificare electrician in constructii Brasov, curs de calificare mecanic aeronave Brasov, curs de calificare strucurist aviatie Brasov, curs de calificare lacatus constructii structuri aeronave Brasov, curs de calificare dulgher Brasov, curs de calificare tamplar Brasov, curs de calificare dulgher Brasov, cursuri electricieni Brasov, curs finisor construcții Brasov, curs de calificare faianțar Brasov, curs de calificare lacatus mecanic Brasov, calificare rapidă, diploma recunscută.</font size=”2″>