What is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Ludmila SOCACIU

Ludmila SOCACIU

Coordonator Centru Evaluare OPTIM AD CALIFICĂRI, Brașov

Poate fi mai simplu cu ANRE

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Să facem cunoștință cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

ANRE este o instituție publică autonomă din România, de interes național cu personalitate juridică, aflată în subordinea Parlamentului României. ANRE are misiunea de a crea și aplica sistemul de reglementări necesar funcționării sectorului energiei și piețelor de energie electricăenergie termică și gaze naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

În ce context te lovești de reglementările ANRE?

🔹 dacă ești persoană fizică, cu cetățenie română sau străină, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;

🔹 dacă ești persoană fizică care, în desfășurarea activității de operare a instalațiilor electrice execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de operare;

🔹 dacă ești persoană juridică care desfășoară activități de instalații electrice. Atenție! Astfel de lucrări se realizează cu personal calificat profesional în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

Tipuri de autorizări

🔸 electrician autorizat;

🔸 verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice – dacă ai de minim 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA și adeverința de electrician autorizat vizată;

🔸 expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice – dacă ai de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B și adeverința de electrician autorizat  vizată.

Cum te autorizezi ANRE?

Primul pas pe care trebuie să îl parcurgi, înainte de înscrierea la examen, este participarea la Cursul de Pregătire Teoretică adresat electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.  Acesta durează 24 h, tratează cadrul legal cu modificările ulterioare și trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puțin tematicii şi bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente. Vezi aici lista furnizorilor de formare profesională care au obținut avizul ANRE de a organiza cursuri de pregătire teoretică a candidaților.  

Calitatea de electrician autorizat ANRE se obține astfel:

🔹 PE BAZĂ DE EXAMEN  organizat, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an, primăvara și toamna (vezi detalii aici anexa 3), la obținerea unui tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit.

În dosarul de înscriere la examen pentru dobândirea calității de electrician autorizat trebuie să ai:

🔸 cererea de autorizare însoțită de următoarele documente: Informații Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații (vezi cum să le întocmești anexa 1)  

🔸 copia actului de identitate;

🔸 copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

🔸 document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

🔸 copia carnetului de muncă sau adeverințe, care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/ sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de Evidență a Salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

🔸 copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

🔹 FĂRĂ EXAMEN – pentru autorizarea gradului IVA, pe bază de referat, inginerilor proiectanți principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care dețin sau au deținut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România cu acesta, a profesorilor/ conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, precum și a cercetătorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinești:

🔸să fii calificat profesional/specializat în domeniul energetic;

🔸 să ai vechime de minim 20 de ani în activitatea de proiectare/ cercetare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul electric.

Cererea de autorizare trebuie să fie  însoțită de curriculum vitae și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărții de muncă, adeverințe, etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor menționate mai sus.

Grade de autorizare

Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice, pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV. Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

  1. a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;
  2. b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

Să lămurim ce competențe trebuie să ai în funcție de tip și grad:

🔹 gradul I – executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maxim 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

🔹 gradul IIA – proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

🔹 gradul IIB – executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

🔹 gradul IIIA – proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

🔹 gradul IIIB – pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

🔹 gradul IVA – proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

🔹 gradul IVB – executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

În ce condiții ești acceptat la examen?

Înscrierea ta este validată dacă îndeplinești concomitent următoarele cerințe:

🔸 cererea de autorizare și documentele (Informațiile Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații sunt întocmite corect (vezi anexa nr. 1);

🔸 documentația inclusă în dosar este completă;

🔸 demonstrezi că ai experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice astfel:

– deții o diplomă de calificare care se încadreze într-una din calificări profesionale acceptabile (CPA) – vezi lista mai jos;

– poți dovedi experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca: membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice, – angajat al unui operator economic atestat, – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare de instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Calitatea de electrician autorizat este definitivă și este dovedită de adeverința de electrician autorizat emisă de ANRE. Autorizarea este acordată pe perioadă nelimitată însă depinde de vizarea periodică a adeverinței (o data la fiecare 5 ani).

În vederea vizării adeverinței ai nevoie de:

🔸 cerere (vezi model anexa 1);

🔸 copia actului de identitate;

🔸 dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare;

🔸 copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare și se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.  

Citește despre cum poți obține calificarea de electrician în construcții în baza experienței, prin evaluare fără curs.

Citește ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016
pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a
experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice

Alte articole recomandate:

Calificarea prin evaluare_Potrivit Persoanelor care Cunosc Meseria și Doresc o Calificare fără Absolvire Cursuri.

Calificare prin FORMARE profesională sau EVALUARE Competențe?

Atunci când doreşti să te angajezi undeva eşti întrebat de calificările pe care le ai. În principiu, toată lumea ştie că pentru a dovedi că ai o anumită calificare trebuie să ai o diplomă care să ateste acest lucru, dar mult mai puțină lume ştie exact care sunt condiţiile legale pentru a obţine o diplomă şi ce trebuie să faci concret pentru a te califica într-o meserie…

Citește mai mult »

Abonează-te la newsletter și vei primi regulat informații de la specialiștii OPTIM AD CALIFICĂRI!

Prin abonarea la Newsletter-ul OPTIM AD CALIFICĂRI, îmi ofer consimțământul pentru:

Sunt de acord ca OPTIM AD CALIFICĂRI să prelucreze datele mele personale comunicate către aceasta, cu scopul informării mele prin intermediul e-mail-ului. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Pot revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior, prin dezabonarea de la newsletter-ul Optim Ad Calificări și de asemenea, pot solicita modificarea sau ștergerea completă a datelor cu caracter personal la adresa de e-mail marketing@optimad-calificari.ro. Totodată, consimt că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv, ci doar începând cu ziua revocării consimțământului). Declar pe proprie răspundere că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopuri de marketing și comunicare.